Aktualności Zapowiedzi

Stephen King zdradził, nad jaką powieścią aktualnie pracuje

W try­lo­gii detek­ty­wi­stycz­nej o Bil­lu Hod­ge­sie pro­ta­go­ni­ście w roz­wi­kły­wa­niu zaga­dek kry­mi­nal­nych towa­rzy­szy­ła Hol­ly Gib­ney. Postać nie­co odkle­jo­nej pani detek­tyw poja­wi­ła się póź­niej w Out­si­de­rze, gdzie rów­nież dosta­ła dru­go­pla­no­wą rolę. Wszyst­ko wska­zu­je jed­nak na to, że Hol­ly Gib­ney przy­pa­dła do gustu auto­ro­wi. Kolej­ną książ­kę zamie­rza poświę­cić wła­śnie jej.

Orga­ni­za­to­rzy festi­wa­lu lite­rac­kie­go Word­play odby­wa­ją­ce­go się 10–12 maja w Min­ne­apo­lis przy­go­to­wa­li dla czy­tel­ni­ków wie­le wspa­nia­łych atrak­cji. Na pew­no nie lada grat­ką była moż­li­wość spo­tka­nia się ze Ste­phe­nem Kin­giem, a nawet posłu­cha­nia kon­cer­tu zespo­łu, w któ­rym grał na gita­rze! Tak, 10 maja wystą­pi­li Rock Bot­tom Rema­in­ders, roc­ko­wa gru­pa zło­żo­na z pisarzy.

Poza tym muzycz­nym sza­leń­stwem kró­la hor­ro­ru moż­na było zoba­czyć na spo­tka­niu autor­skim, pod­czas któ­re­go wła­śnie wyja­wio­ny został plan naj­bliż­szej powie­ści. Ste­phen King zapo­wie­dział, że następ­na książ­ka będzie nosić tytuł If You Ble­ed, według nie­któ­rych źró­deł If It Ble­eds. Do sprze­da­ży tra­fi w 2020 roku, a głów­ną boha­ter­ką będzie wła­śnie Hol­ly Gibney.

Nie­ste­ty to tyle, jeśli cho­dzi o infor­ma­cje o nowej książ­ce. Pisarz nie zechciał zdra­dzić żad­nych szcze­gó­łów doty­czą­cych fabu­ły. Od cza­su Pana Mer­ce­de­sa Hol­ly Gib­ney prze­by­ła dale­ką dro­gę od part­ner­ki Bil­la Hod­ge­sa do wła­ści­ciel­ki agen­cji detek­ty­wi­stycz­nej. Jej umie­jęt­no­ści w trak­cie tej podró­ży znacz­nie się roz­wi­nę­ły, czy­niąc z niej eks­cen­trycz­ną, ale na pew­no sku­tecz­ną śledczą.

Posta­wie­nie Hol­ly Gib­ney w bla­sku reflek­to­rów może oka­zać się dobrym pomy­słem, wszak postać już zdą­ży­ła zago­ścić w ser­cach wie­lu czy­tel­ni­ków na całym świecie.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy