Ekranizacje Zapowiedzi

Diuna 2 – oficjalny zwiastun filmu i plakat!

Jeden z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych fil­mów roku 2023 docze­kał się zwia­stu­na. powra­ca z adap­ta­cją kul­to­we­go scien­ce fic­tion autor­stwa Fran­ka Her­ber­ta. Nim jed­nak zoba­czy­my samą pro­duk­cję, może­my zapo­znać się z jej zwiastunem.

Diu­na 2 tra­fi do kin 3 listo­pa­da 2023 roku. W zwia­stu­nie widzi­my m.in. księ­cia Pau­la Atry­dę (Timo­thée Cha­la­met), któ­ry przy­brał już przy­do­mek Muad’Dib oraz Cha­ni (Zen­daya). Zjed­no­czo­ny z Fre­me­na­mi ksią­żę będzie chciał pomścić swo­ją rodzi­nę. W innych rolach wystę­pu­ją m.in.: Rebec­ca Fer­gu­son (Lady Jes­si­ka), ), Josh Bro­lin (Gur­ney Hal­leck), Stel­lan Skars­gård (Vla­di­mir Har­kon­nen), Dave Bau­ti­sta (Glos­su Rab­ban), Javier Bar­dem (Stil­gar), Léa Sey­do­ux (Lady Mar­got), Chri­sto­pher Wal­ke­na (Pady­szach Impe­ra­tor Szad­dam IV), Austin Butler (Feyd-Rau­tha) i Flo­ren­ce Pugh (Iru­la­na Corrino).

Reży­se­rem „Diu­ny 2” tak jak w przy­pad­ku pierw­szej czę­ści jest Denis Vil­le­neu­ve, któ­ry wspól­nie z Jonem Spa­iht­sem napi­sał tak­że scenariusz.

Pierw­sza część „Diu­ny” zdo­by­ła aż sześć Osca­rów – za naj­lep­szą muzy­kę ory­gi­nal­ną, za naj­lep­szą sce­no­gra­fię, za naj­lep­sze efek­ty spe­cjal­ne, za naj­lep­sze zdję­cia, za naj­lep­szy dźwięk oraz za naj­lep­szy mon­taż. 

Diu­na” Fran­ka Her­ber­ta to powieść z 1965 roku, któ­ra zosta­ła nagro­dzo­na m.in. nagro­da­mi Hugo i Nebu­la (pierw­szą w histo­rii). Łącz­nie sprze­da­ła się w ponad 20 milio­nach egzem­pla­rzy na całym świe­cie. Sta­no­wi pierw­szą część cyklu „Kro­ni­ki Diu­ny” (kolej­ne czę­ści to „Mesjasz Diu­ny”, „Dzie­ci Diu­ny”, „Bóg Impe­ra­tor Diu­ny”, „Here­ty­cy Diu­ny” oraz „Diu­na: Kapi­tu­larz”). Syn auto­ra Brian Her­bert wspól­nie z Kevi­nem J. Ander­so­nem prze­kształ­cił nie­do­koń­czo­ną przez ojca siód­mą część w dwie powie­ści: „Łow­cy z Diu­ny” oraz „Czer­wie z Diu­ny”. Wyda­li oni też wła­sną serię „Legen­dy Diuny”.

Jeśli nie uda­ło się Wam jesz­cze zoba­czyć poprzed­nie­go fil­mu Deni­sa Villeneuve’a, może­cie zapo­znać się z opi­nią Ste­phe­na Kin­ga o pierw­szej czę­ści „Diu­ny”

Zapra­sza­my też do lek­tu­ry arty­ku­łu „10 rze­czy, któ­re war­to wie­dzieć o ‘Diu­nie’ F. Her­ber­ta (zanim się ją prze­czy­ta lub obej­rzy w kinie)” autor­stwa Miko­ła­ja Kołyszki.

 

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy