Zapowiedzi

Sezon burz Andrzeja Sapkowskiego powraca w nowej odsłownie

Na stro­nie Empi­ku moż­na zna­leźć w nowej sza­cie gra­ficz­nej ósmy tomu sagi Andrze­ja Sap­kow­skie­go „Wiedź­min” – „Sezon burz”. Okład­ka poniżej!

Ofi­cjal­ny opis powieści:

Oto nowy Sap­kow­ski i nowy wiedź­min. Mistrz pol­skiej fan­ta­sty­ki zno­wu zaska­ku­je. “Sezon burz” nie opo­wia­da bowiem o mło­dzień­czych latach bia­ło­wło­se­go zabój­cy potwo­rów ani o jego losach po śmierci/nieśmierci koń­czą­cej ostat­ni tom sagi.

Nigdy nie mów nigdy! W powie­ści poja­wia­ją się oso­by dosko­na­le czy­tel­ni­kom zna­ne, jak wier­ny druh Geral­ta – bard i poeta Jaskier – oraz jego uko­cha­na, zwod­ni­cza cza­ro­dziej­ka Yen­ne­fer, ale na sce­nę wkra­cza­ją też dosłow­nie i w prze­no­śni posta­ci z zupeł­nie innych bajek. Ludzie, nie­lu­dzie i magicz­ną sztu­ką wyho­do­wa­ne bestie. Opo­wieść zaczy­na się wedle reguł gatun­ku: od trzę­sie­nia zie­mi, a potem napię­cie rośnie. Wiedź­min sta­cza mor­der­czą wal­kę z dra­pież­ni­kiem, któ­ry żyje tyl­ko po to, żeby zabi­jać, wda­je się w bój­kę z rosły­mi, nie­zbyt sym­pa­tycz­ny­mi straż­nicz­ka­mi miej­ski­mi, sta­je przed sądem, tra­ci swe słyn­ne mie­cze i prze­ży­wa burz­li­wy romans z rudo­wło­są pięk­no­ścią, zwa­ną Koral. A w tle toczą się kró­lew­skie i cza­ro­dziej­skie intry­gi. Pobrzmie­wa­ją pio­ru­ny i sza­le­ją burze. I tak przez 404 stro­ny pory­wa­ją­cej lektury.

Wiedź­min. Sezon Burz” to w wiedź­miń­skiej histo­rii rzecz osob­na, nie pra­po­czą­tek i nie kon­ty­nu­acja. Jak pisze autor: Opo­wieść trwa. Histo­ria nie koń­czy się nigdy…

Książ­ka ma zapla­no­wą sprze­daż od 12 paź­dzier­ni­ka, praw­do­po­dob­nie tyl­ko w Empiku.

wiedzmin-tom-8-sezon-burz_okladka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy