Zapowiedzi

Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

Pod­czas Tar­gów Książ­ki w Lon­dy­nie dom wydaw­ni­czy Head of Zeus nabył mię­dzy­na­ro­do­we pra­wa do wyda­nia książ­ki „Lód” Jac­ka Duka­ja. „Lód” to naj­bar­dziej ambit­na książ­ka Duka­ja. To powieść o alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści, opo­wia­da­ją­ca o Euro­pie i Rosji na począt­ku XX wie­ku. Z powo­du kata­stro­fy natu­ral­nej – pisarz oparł swą histo­rię na auten­tycz­nym zja­wi­sku, kie­dy w 1908 roku mete­oryt Tun­gu­ski ude­rzył na tere­nach Sybe­rii – cała Euro­pa i poło­wa Rosji zna­la­zły się pod gru­bą war­stwą śnie­gu. Zapa­no­wa­ła wiecz­na zima, a pra­wa fizy­ki oraz logi­ka zaczę­ły dzia­łać inaczej.

W tej sce­ne­rii pol­ski, niko­mu nie­zna­ny mate­ma­tyk zosta­je wyrwa­ny z łóż­ka przez urzęd­ni­ków Mini­ster­stwa Zimy i wysła­ny na Sybe­rię w celu odna­le­zie­nia swo­je­go zagi­nio­ne­go ojca. Podróż męż­czy­zny na pokła­dzie Eks­pre­su Trans­sy­be­ryj­skie­go przez zamar­z­nię­ty kraj to opo­wieść prze­pla­ta­na intry­ga­mi poli­tycz­ny­mi, z wąt­ka­mi prze­stęp­czy­mi i nauko­wo-filo­zo­ficz­ny­mi. Kul­mi­na­cją tej podró­ży jest zmie­rze­nie się z czymś obcym, z tytu­ło­wym Lodem. To nie­od­ga­nio­na mate­ria łączą­ca pra­wa ter­mo­dy­na­mi­ki z logi­ką. Lute – anio­ły Mro­zu, przej­mu­ją uli­ce miast, zamra­ża­jąc wszyst­ko fizycz­ne oraz to, co nie­ma­te­rial­ne jak praw­dę, fałsz. Pokry­wa­jąc zie­mię swą zło­wro­gą i zabój­czą mocą naru­sza­ją glo­bal­ną rów­no­wa­gę wła­dzy, roz­po­czy­na się wędrów­ka ludzi do miast w poszu­ki­wa­nia cie­płe­go schro­nie­nia przed zabój­czym zimnem…

Jacek Dukaj to mło­dy pisarz, głów­nie scien­ce fic­tion i fan­ta­sy. Jest naj­czę­ściej nagra­dza­nym pol­skim auto­rem. Swo­ją pierw­szą powieść opu­bli­ko­wał w wie­ku 14 lat. Do tej chwi­li wydał sześć powie­ści, pięć nowe­li i trzy krót­kie kolek­cje. Sześć lat z rzę­du otrzy­my­wał Nagro­dę Fan­do­mu Pol­skie­go im. Janu­sa A. Zaj­dla, poza tym czte­ro­krot­nie nagro­dzo­ny Nagro­dą im. Jerze­go Żuław­skie­go. Ponad­to film Toma­sza Bagiń­skie­go Kate­dra, opar­ty na jego opo­wia­da­niu, był nomi­no­wa­ny do Oska­ra w 2003 roku.

Jacek Dukaj pyta­ny o fakt wyda­nia swo­jej powie­ści w obcym języ­ku oznaj­mił: „Prze­kła­da­nie na język angiel­ski powie­ści tak zależ­nej od kon­tek­stu kul­tu­ro­we­go i histo­rycz­ne­go, przy oso­bli­wo­ściach języ­ka pol­skie­go i rosyj­skie­go będzie wyjąt­ko­wym wyzwa­niem. Jestem cie­kaw, jaką książ­kę odkry­ją czy­tel­ni­cy w wyni­ku tej przemiany”.

Wła­ści­ciel Head of Zeus, Nico­las Che­etham powie­dział: „Chcia­łem opu­bli­ko­wać tę książ­kę od oko­ło 10 lat. Jest to jed­no z naj­więk­szych dzieł pol­skie­go SF, zna­ne ze wzglę­du na jego 1000 stro­ni­co­we walo­ry lin­gwi­stycz­ne, nauko­we i filo­zo­ficz­ne. Cie­szę się, że mam moż­li­wość doda­nia jej do listy świa­to­wej kla­sy lite­ra­tu­ry scien­ce fic­tion. To są wcią­ga­ją­ce, wizjo­ner­skie rze­czy, zaj­mu­ją­ce miej­sce na pół­ce obok Tho­ma­sa Pyn­cho­na, Chi­na Mieville’a, Neala Stephensona”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy