Ekranizacje Zapowiedzi

Tom Hardy w obsadzie adaptacji książki Tima O’Briena

Rze­czy, któ­re nie­śli to zbiór opo­wia­dań, w któ­rych Tim O’Brien, opi­su­jąc pery­pe­tie mło­de­go żoł­nie­rza i plu­to­nu, do któ­re­go nale­ży, opo­wia­da w dużej mie­rze o swo­ich wła­snych doświad­cze­niach wynie­sio­nych z woj­ny wiet­nam­skiej. Pra­ce nad fil­mo­wą adap­ta­cją słyn­nej w Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki trwa­ją już kil­ka lat. W przy­szłym roku mają w koń­cu ruszyć zdję­cia. Twór­cy ujaw­ni­li część obsady.

Tim O’Brien został wcie­lo­ny do ame­ry­kań­skiej armii w 1968 roku, a następ­nie wysła­ny do Wiet­na­mu. Tam słu­żył w latach 1969 – 1970 w 23. Dywi­zji Pie­cho­ty, któ­ra znie­sła­wi­ła się licz­ny­mi zbrod­nia­mi wojen­ny­mi na lokal­nej lud­no­ści cywil­nej. Do doświad­czeń z fron­tu Tim O’Brien czę­sto odwo­łu­je się w swo­jej twór­czo­ści. Naj­bar­dziej zna­ną jego książ­ką są wła­śnie Rze­czy, któ­re nie­śli, wyda­ne w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 1990, w Pol­sce – w 1997.

Głów­nym boha­te­rem opo­wia­dań zawar­tych w zbio­rze jest mło­dy żoł­nierz z kom­pa­nii alfa, któ­ry z towa­rzy­sza­mi prze­mie­rza nie­go­ścin­ne wiet­nam­skie tere­ny, zagu­bio­ny nie tyl­ko na płasz­czyź­nie fizycz­nej, ale i w tej psy­chicz­nej, emo­cjo­nal­nej. To książ­ka o prze­trwa­niu, o pró­bach zacho­wa­nia zdro­wych zmy­słów, roz­pacz­li­wym trzy­ma­niu się nie­win­no­ści i braterstwie.

W Rze­czach, któ­re nie­śli prze­pla­ta się fik­cja z rze­czy­wi­sto­ścią. Wie­le posta­ci wzo­ro­wa­nych jest na praw­dzi­wych towa­rzy­szach bro­ni pisa­rza, głów­ny boha­ter nazy­wa się Tim O’Brien. W opo­wia­da­niach wybrzmie­wa­ją moc­no tony, któ­re poja­wia­ły się wcze­śniej w jego pamiętnikach.

Adap­ta­cję książ­ki wyre­ży­se­ru­je Rupert San­ders (Kró­lew­na Śnież­ka i Łow­ca, Ghost in the Shell). Sce­na­riusz na moty­wach opo­wia­dań Tima O’Briena napi­sał Scott B. Smith (Pro­sty plan, Ruiny). W fil­mie wystą­pią mię­dzy inny­mi: Tom Har­dy, Pete David­son, Ste­phan James, Bill Skars­gård, Tye She­ri­dan, Ash­ton San­ders, Mar­tin Sen­sme­ier, Moises Arias i Angus Cloud.

Zdję­cia mają ruszyć w przy­szłym roku w Tajlandii.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy