Aktualności Ekranizacje

Za darmo można oglądać krótkometrażowy Troll Bridge na podstawie opowiadania Terry’ego Pratchetta

Mimo nie­słab­ną­cej popu­lar­no­ści dzieł Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta oraz ogro­mu tre­ści i pomy­słów zamknię­tych w dzie­siąt­kach zna­ko­mi­tych powie­ści i opo­wia­dań, docze­ka­li­śmy się zale­d­wie kil­ku ich adap­ta­cji fil­mo­wych czy seria­lo­wych. Ostat­nią, gło­śną przez kon­tro­wer­sje zwią­za­ne ze zbyt luź­nym podej­ściem do mate­ria­ły źró­dło­we­go, była pro­duk­cja BBC inspi­ro­wa­na cyklem o stra­ży miej­skiej Ankh-Mor­pork. Jeśli poczu­li­ście się zawie­dze­ni seria­lem The Watch, na pocie­sze­nie pole­ca­my obej­rzeć krót­ko­me­tra­żo­wy film Troll Brid­ge.

Trwa­ją­ca nie­ca­łe trzy­dzie­ści minut pro­duk­cja nie­za­leż­ne­go stu­dia Snow­gum Films to wier­na ekra­ni­za­cja opo­wia­da­nia Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta z 1991, zaty­tu­ło­wa­ne­go Trol­lo­wy most. Akcja roz­gry­wa się po wyda­rze­niach zna­nych z Bla­sku fan­ta­stycz­ne­go. Głów­nym boha­te­rem opo­wia­da­nia jest Cohen Bar­ba­rzyń­ca, któ­re­mu zaawan­so­wa­ny wiek nie prze­szka­dza zanad­to w uczest­ni­cze­niu w zwa­rio­wa­nych przy­go­dach. Tym razem heros posta­na­wia samot­nie zmie­rzyć się w wal­ce z trol­lem. Kie­dy w koń­cu odnaj­du­je odpo­wied­nie­go osob­ni­ka, mię­dzy posta­cia­mi wywią­zu­je się dys­ku­sja o daw­nych, lep­szych czasach.

Pla­ny stwo­rze­nia fil­mu na pod­sta­wie Trol­lo­we­go mostu austra­lij­skie Snow­gum Films snu­ło jesz­cze w 2004. Po uzy­ska­niu odpo­wied­nich pozwo­leń i dzię­ki wspar­ciu ludzi z całe­go świa­ta uczest­ni­czą­cych w zbiór­ce na Kick­star­te­rze, uda­ło się osta­tecz­nie pro­jekt dopro­wa­dzić do koń­ca. W stycz­niu 2019 odby­ła się ofi­cjal­na pre­mie­ra obra­zu pod­czas fil­mo­we­go festi­wa­lu Flic­ker­fest w Syd­ney. Póź­niej poka­zy orga­ni­zo­wa­ne były przy róż­ne­go rodza­ju oka­zjach, wspie­ra­ją­cym z Kick­star­te­ra film udo­stęp­nio­no w listo­pa­dzie 2019. Wte­dy też twór­cy obie­cy­wa­li, że przyj­dzie taki czas, że film sta­nie się w peł­ni publicz­ny, że każ­dy będzie mógł go za dar­mo obejrzeć.

I oto docze­ka­li­śmy się tego momen­tu. Od nie­daw­na Trol­lo­wy most od Snow­gum Films moż­na oglą­dać na kana­le YouTu­be stu­dia, jest rów­nież dostęp­ny na ofi­cjal­nej stro­nie pro­duk­cji. Tam zna­leźć moż­na ponad­to dodat­ko­we mate­ria­ły, np. nagra­nia zza kulis.

Zachę­ca­my do oglądania:

https://www.trollbridge.film/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy