Ekranizacje Zapowiedzi

Data premiery serialu The Watch i jeszcze jeden zwiastun

Serial The Watch to praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­na adap­ta­cja twór­czo­ści sir Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta. Fani Świa­ta Dys­ku zarzu­ca­ją pro­jek­to­wi nazbyt swa­wol­ne podej­ście do mate­ria­łu źró­dło­we­go, spad­ko­bier­cy zmar­łe­go w 2015 pisa­rza oskar­ża­ją twór­ców o brak sza­cun­ku dla nie­go, nato­miast sami pro­du­cen­ci bro­nią się tym, że ich dzie­ło jest zale­d­wie inspi­ro­wa­ne posta­cia­mi zna­ny­mi z cyklu o stra­ży miej­skiej Ankh-Mor­pork. Zna­my już datę pre­mie­ry powsta­łe­go na zle­ce­nie BBC Ame­ri­ca serialu.

Według wstęp­nych zało­żeń The Watch miał być pun­kroc­ko­wym thril­le­rem opo­wia­da­ją­cym o eki­pie nie­kon­wen­cjo­nal­nych gli­nia­rzy sta­ra­ją­cych się utrzy­mać porzą­dek w prze­siąk­nię­tym złem mie­ście, nie dając się przy tym zabić. I prze­glą­da­jąc dotych­czas udo­stęp­nia­ne mate­ria­ły, nie spo­sób odmó­wić kon­se­kwen­cji w podą­ża­niu za tą wła­śnie wizją. Odpo­wied­nia sce­no­gra­fia, rekwi­zy­ty, kostiu­my, kre­acja posta­ci i przede wszyst­kim muzy­ka – wszyst­ko to budu­je dość nie­po­wta­rzal­ny pun­ko­wy kli­mat sza­leń­czej goni­twy toną­cy­mi w bru­dzie i bie­dzie uli­ca­mi miasta.

BBC Ame­ri­ca opu­bli­ko­wa­ła wczo­raj final­ny zwia­stun pierw­sze­go sezo­nu The Watch. Przy oka­zji poda­na zosta­ła data pre­mie­ry. Z wizją twór­ców zapo­znać się będzie­my mogli 3 stycz­nia, o ile mamy dostęp do kana­łu BBC Ame­ri­ca lub ser­wi­su stre­amin­go­we­go AMC+. Nie wia­do­mo, czy i ewen­tu­al­nie kie­dy serial zago­ści na innych platformach.

Show­run­ne­rem seria­lu The Watch jest Simon Allen, za reży­se­rię odpo­wia­da­ją Cra­ig Vive­iros, Emma Sul­li­van i Brian Kel­ly. W rolach głów­nych wystę­pu­ją mie­dzy inny­mi: Richard Don­ner, Adam Hugill, Jo Eaton-Kent, Mara­ma Cor­lett, Lara Ros­si czy Sam Adewunmi.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy