Ekranizacje

Ekranizacja Nowin ze świata Paulette Jiles z pierwszym zwiastunem

Poru­sza­ją­cą histo­rię upro­wa­dzo­nej przez Indian dziew­czyn­ki, któ­ra po latach ple­mien­ne­go życia ma zostać przy­wró­co­na rodzi­nie napi­sa­ła Pau­let­te Jiles w 2016, a już rok póź­niej roz­po­czę­ła się bata­lia o pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia powie­ści. Osta­tecz­nie pro­duk­cją fil­mu zaj­mu­je się stu­dio Uni­ver­sal Pic­tu­res. Ame­ry­kań­ska pre­mie­ra ekra­ni­za­cji Nowin ze świa­ta zapla­no­wa­na zosta­ła na koń­ców­kę bie­żą­ce­go roku.

Fabu­ła opo­wia­da o kapi­ta­nie Jef­fer­so­nie Kyle’u Kid­dzie, wete­ra­nie woj­ny sece­syj­nej, pod któ­re­go opie­kę tra­fia dzie­się­cio­let­nia Johan­na. Rodzi­ców dziew­czyn­ki kil­ka lat wcze­śniej zamor­do­wa­li człon­ko­wie indiań­skie­go ple­mie­nia Kio­wów, a ona sama zosta­ła przez nich upro­wa­dzo­na. Teraz kapi­tan Kidd ma za zada­nie bez­piecz­nie prze­trans­por­to­wać dziec­ko z Tek­sa­su do San Anto­nio, gdzie miesz­ka­ją jej krew­ni. Wspól­na podróż obfi­to­wać będzie w licz­ne przy­go­dy i nie­bez­pie­czeń­stwa, któ­re umoc­nią nie­zwy­kłą więź mię­dzy wete­ra­nem a zdzi­cza­łą dziewczynką.

Reży­se­rem ekra­ni­za­cji Nowin ze świa­ta jest Paul Gre­en­grass (Kru­cja­ta Bour­ne­’a, Kapi­tan Phil­lips). On też napi­sał sce­na­riusz na pod­sta­wie powie­ści Pau­let­te Jiles. W tym zada­niu part­ne­ro­wał mu Luke Davies (Lion. Dro­ga do domu, Para­graf 22). W rolę kapi­ta­na Jef­fer­so­na Kyle’a Kid­da wcie­li się Tom Hanks, Johan­nę zagra Hele­na Zengel.

Uni­ver­sal Pic­tu­res kil­ka dni temu podzie­li­ło się pierw­szym ofi­cjal­nym zwia­stu­nem fil­mu. Moż­na go obej­rzeć mię­dzy inny­mi na kane­le YouTu­be studia:

Jeśli wie­rzyć zwia­stu­no­wi obraz tra­fi na ekra­ny kin w Sta­nach Zjed­no­czo­nych 25 grudnia.

Nowi­ny ze świa­ta, Pau­let­te Jiles

Rok 1870. Kapi­tan Jef­fer­son Kyle Kidd, sie­dem­dzie­się­cio­let­ni wdo­wiec, wete­ran kil­ku wojen, prze­mie­rza pół­noc­ny Tek­sas, urzą­dza­jąc w mia­stecz­kach odczy­ty dla spra­gnio­nej wie­ści ze świa­ta publicz­no­ści. Pew­ne­go dnia jego zna­jo­my Britt John­son zwra­ca się do nie­go z nie­ty­po­wą proś­bą – za 50 dola­rów w zło­cie Kidd ma prze­wieźć dzie­się­cio­let­nią dziew­czyn­kę do jej krew­nych w San Anto­nio. Czte­ry lata wcze­śniej Johan­na zosta­ła upro­wa­dzo­na przez Kio­wów, któ­rzy zamor­do­wa­li na jej oczach jej rodzi­ców i sio­strę, a potem wycho­wa­li ją jak wła­sne dziec­ko. Teraz zosta­ła odku­pio­na z nie­wo­li i po raz kolej­ny wyrwa­na ze świa­ta, któ­re­go czę­ścią się stała.

Czte­ry­stu­mi­lo­wa podróż oka­zu­je się trud­na nie tyl­ko ze wzglę­du na czy­ha­ją­ce na kapi­ta­na i Johan­nę nie­bez­pie­czeń­stwa. Dziew­czyn­ka wca­le nie chce wra­cać do życia wśród bia­łych. Jed­nak z cza­sem dwo­je samot­nych ludzi zaczy­na sobie ufać. Two­rzy się mię­dzy nimi więź, któ­ra w tej zdra­dziec­kiej kra­inie decy­du­je o życiu i śmierci.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy