Sprawdzasz tag

Paulette Jiles

Ekranizacje

Ekranizacja Nowin ze świata Paulette Jiles z pierwszym zwiastunem

Poru­sza­ją­cą histo­rię upro­wa­dzo­nej przez Indian dziew­czyn­ki, któ­ra po latach ple­mien­ne­go życia ma zostać przy­wró­co­na rodzi­nie napi­sa­ła Pau­let­te Jiles w 2016, a już rok póź­niej roz­po­czę­ła się bata­lia o pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia powie­ści. Osta­tecz­nie pro­duk­cją fil­mu zaj­mu­je się stu­dio Uni­ver­sal Pic­tu­res. Ame­ry­kań­ska pre­mie­ra ekra­ni­za­cji Nowin ze świa­ta zapla­no­wa­na zosta­ła na koń­ców­kę bie­żą­ce­go roku. Czy­taj dalej

-->