Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

We wrześniu mają ruszyć zdjęcia do serialowej adaptacji Kronik wampirów Anne Rice

Nie­wąt­pli­wie powie­ści Anne Rice mia­ły duży wpływ na, nazwij­my to, sub­kul­tu­rę gotyc­ką; zwłasz­cza zapre­zen­to­wa­ne przez nią wyobra­że­nie wam­pi­rów w pewien spo­sób ukie­run­ko­wa­ło dal­szą ewo­lu­cję tych nie­gdyś prze­ra­ża­ją­cych potwo­rów. Dotych­czas uka­za­ły się tyl­ko dwie ekra­ni­za­cje jej dzieł – bar­dzo lubia­ny, oto­czo­ny już pew­nym kul­tem Wywiad z wam­pi­rem oraz zde­cy­do­wa­nie mniej uda­na, przez wie­lu wyszy­dza­na Kró­lo­wa potę­pio­nych. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści zna­ne nam z Kro­nik wam­pi­rów posta­ci zagosz­czą na ekra­nach telewizorów.

Plot­ki o seria­lu opar­tym na twór­czo­ści Anne Rice krą­ży­ły już od dłuż­sze­go cza­su. Naresz­cie moż­na je uznać za fakt. Pro­duk­cja ujrzy świa­tło dzien­ne dzię­ki plat­for­mie Hulu. Dopeł­nio­ne zosta­ły wszel­kie for­mal­no­ści, pro­du­cen­ci dosta­li zie­lo­ne świa­tło, zdję­cia mają ruszyć we wrze­śniu w Budapeszcie.

Show­run­ne­rem seria­lu miał zostać twór­ca Ame­ry­kań­skich bogów i Han­ni­ba­la Bry­an Ful­ler. Osta­tecz­nie jed­nak został zastą­pio­ny przez Dee John­son (Nashvil­le). Nie wia­do­mo póki co nic wię­cej na temat pozo­sta­łych twór­ców czy akto­rów. Nie ma rów­nież potwier­dzo­nych infor­ma­cji, co do fabu­ły seria­lu. Źró­dła poda­ją, że w pro­duk­cję ści­śle zaan­ga­żo­wa­na jest sama Anne Rice. Rów­nież jej syn, Chri­sto­pher, będzie poma­gał. Obo­je peł­nią funk­cje pro­du­cen­tów wykonawczych.

Kro­ni­ki wam­pi­rów liczą sobie w tym momen­cie jede­na­ście powie­ści w głów­nej serii, dwie w pobocz­nej, a boha­te­ro­wie poja­wia­li się dodat­ko­wo w innych książ­kach, np. tych z cyklu Dzie­jów cza­row­nic z rodu May­fa­ir. W prze­szło­ści Anne Rice mówi­ła, że bar­dzo chcia­ła­by pra­co­wać przy adap­ta­cji dru­gie­go tomu serii Kro­nik wam­pi­rów, zaty­tu­ło­wa­ne­go Wam­pir Lestat. Ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo, że fak­tycz­nie ta książ­ka, opo­wia­da­ją­ca gene­zę jed­nej ze sztan­da­ro­wych posta­ci autor­ki, sta­nie się bazą dla powsta­ją­ce­go serialu.

źró­dło: tvweb.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy