Aktualności

Czy kłamiemy na temat czytanych przez nas książek?

Według nowych badań prze­pro­wa­dzo­nych przez bry­tyj­ską The Reading Agen­cy pra­wie poło­wa bada­nych twier­dzi, że jest zbyt zaję­ta na czy­ta­nie ksią­żek. Z 2000 doro­słych 67% wyra­zi­ło chęć częst­sze­go czy­ta­nia, ale 48% zarze­ka­ło się, że nie ma na to czasu.

I być może dla­te­go tak wie­le osób kła­mie na temat swo­ich lite­rac­kich wyborów.

Jeśli cho­dzi o męż­czyzn – jeden na pię­ciu bada­nych przy­znał się do kła­ma­nia na temat prze­czy­ta­nych przez sie­bie ksią­żek po to, by zro­bić wra­że­nie na przy­szłych pra­co­daw­cach, poten­cjal­nych part­ne­rach, teściach, czy pod­czas uzu­peł­nia­nia danych na por­ta­lach społecznościowych.

Naj­więk­szą ten­den­cję do nagi­na­nia rze­czy­wi­sto­ści mia­ły oso­by pomię­dzy 18. i 24. rokiem życia – 64% bada­nych przy­zna­ło, że zda­rzy­ło im się skła­mać na temat dłu­go­ści lub typu ksią­żek, któ­re czy­ta­li. A dokład­niej – 25% mile­nial­sów skła­ma­ło na temat czy­ta­nia “Wład­cy Pier­ście­ni”, pod­czas gdy napraw­dę obej­rze­li jedy­nie filmy.
Oto lista ksią­żek, na temat któ­rych bada­ni kła­ma­li naj­czę­ściej (gdy w rze­czy­wi­sto­ści zapo­zna­li się tyl­ko z filmem):

● książ­ki o Jame­sie Bon­dzie, Ian Fleming
● “Wład­ca Pier­ście­ni”, J.R.R. Tolkein
● “Opo­wie­ści z Narnii”, C.S. Lewis
● “Kod Da Vin­ci”, Dan Brown
● “Igrzy­ska Śmier­ci”, Suzan­ne Collins
● “Tra­in­spot­ting”, Irvi­ne Welsh
● “Czar­no­księż­nik z Kra­iny Oz”, L. Frank Baum
● “Dzien­nik Brid­get Jones”, Helen Fielding
● “Dziew­czy­na z tatu­ażem”, Stieg Larsson
● “Ojciec Chrzest­ny”, Mario Puzo
● “Lot nad kukuł­czym gniaz­dem”, Ken Kesey
● “Zagi­nio­na dziew­czy­na”, Gil­lian Flynn
● “Chło­piec z lataw­cem”, Kha­led Hosseini

Wspa­nia­łym jest dowie­dzieć się, że Bry­tyj­czy­cy wciąż chcą czy­tać, ale nie zaska­ku­je mnie fakt, że są zbyt zaję­ci na książ­ki” – powie­dzia­ła Sue Wil­kin­son, dyrek­tor wyko­naw­czy The Reading Agen­cy. – “Zna­le­zie­nie odpo­wied­niej dla sie­bie książ­ki może być klu­czem do powro­tu do lite­ra­tu­ry, a nasze bada­nia poka­zu­ją, jak ogrom­ny wpływ mają książ­ki ogól­nie reko­men­do­wa­ne oraz dawa­ne w prezencie”.

źró­dło: metro.co.uk

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy