Aktualności

We Wrocławiu książki Olgi Tokarczuk działają jak bilety MPK

Olgi Tokar­czuk w Pol­sce niko­mu raczej nie trze­ba przed­sta­wiać, ostat­ni­mi cza­sy pod­bi­ja rów­nież ryn­ki anglo­ję­zycz­ne. Tłu­ma­cze­nie Bie­gu­nów zdo­by­ło Mię­dzy­na­ro­do­wą Nagro­dę Booke­ra, był do niej rów­nież nomi­no­wa­ny prze­kład powie­ści Prowadź swój pług przez kości umar­łych, któ­ry doszedł do fina­łu. Wczo­raj zaś ogło­szo­no dwo­je lau­re­atów lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla – za rok poprzed­ni i za bie­żą­cy. Oka­za­ło się, że Aka­de­mia Szwedz­ka doce­ni­ła kunszt pol­skiej autor­ki, tym samym Olga Tokar­czuk weszła do nie­zbyt licz­ne­go gro­na pocho­dzą­cych z Pol­ski nobli­stów w dzie­dzi­nie literatury.

Jest się z cze­go cie­szyć – taka autor­ka to powód do dumy. Pre­zy­dent Wro­cła­wia dla przy­kła­du zarzą­dził, że do koń­ca tygo­dnia każ­da oso­ba posia­da­ją­ca przy sobie któ­rą­kol­wiek książ­kę Olgi Tokar­czuk może za dar­mo korzy­stać z usług komu­ni­ka­cji miej­skiej. W ten spo­sób wyra­ził dumę z tego, że autor­ka jest Hono­ro­wą Oby­wa­tel­ką Wro­cła­wia. O star­cie miłej dla wie­lu akcji na Face­bo­oku poin­for­mo­wa­ło MPK Wrocław:

Przy­zna­nie Nobla Oldze Tokar­czuk zna­czą­co zwięk­szy­ło wśród Pola­ków zain­te­re­so­wa­nie jej twór­czo­ścią. Według udo­stęp­nio­nych przez Empik danych w sie­ci w cią­gu 10 godzin od ogło­sze­nia lau­re­atów sprze­da­ło się 12 tysię­cy ksią­żek świe­żo upie­czo­nej noblistki.

Już ubie­gło­rocz­ny Booker spo­wo­do­wał ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie twór­czo­ścią Olgi Tokar­czuk i jej książ­ka Bie­gu­ni była jed­ną z naj­chęt­niej wybie­ra­nych w Empi­ku w 2018 roku. Lite­rac­ki Nobel zadzia­łał jed­nak z wie­lo­krot­nie więk­szą siłą, powie­dział Michał Toma­niak, dyrek­tor Dzia­łu Książ­ki w Empiku.

Nagłą popu­lar­no­ścią cie­szą się zarów­no wyda­nia papie­ro­we jak i elek­tro­nicz­ne ksią­żek Olgi Tokar­czuk. Naj­więk­szym hitem w tym momen­cie są Bie­gu­ni, zaraz za nimi pla­su­ją się Księ­gi Jaku­bo­we i Pra­wiek i inne czasy.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło mpk/rynekksiazki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy