Aktualności

Autor Afery śródziemnomorskiej i Podwodnych Łowców nie żyje. Clive Cussler miał 89 lat

Jego powie­ści sprze­da­ły się w ponad 130 mln egzem­pla­rzy. Zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na 60 języ­ków i uka­za­ły się w 105 kra­jach. On sam nie scho­dził z list best­sel­le­rów przed 40 lat.

O śmier­ci pisa­rza poin­for­mo­wa­ła jego żona.

- Z cięż­kim ser­cem chcę podzie­lić się z Wami smut­ną infor­ma­cją, że mój mąż Cli­ve odszedł w ponie­dzia­łek. Było przy­wi­le­jem i wiel­kim zaszczy­tem dzie­lić z nim życie. Chcia­ła­bym podzię­ko­wać Wam, jego fanom i przy­ja­cio­łom, za wszel­kie wspar­cie, za wszyst­kie dobre chwi­le oraz za wszyst­kie przy­go­dy, któ­re z nim dzie­li­li­ście. BYł naj­mil­szym i naj­bar­dziej łagod­nym czło­wie­kiem, jakie­go kie­dy­kol­wiek pozna­łam. Zawsze go kocha­łam i zawsze będę go kochać. Wiem, że jego przy­go­da będzie trwać – napi­sa­ła na ofi­cjal­nym pro­fi­lu auto­ra na Face­bo­oku.

Cli­ve Cus­sler przy­szedł na świat 15 lip­ca 1931 w Auro­rze, w sta­nie Illi­no­is. Dora­stał w Kali­for­nii. W cza­sie woj­ny kore­ań­skiej w latach pięć­dzie­sią­tych słu­żył jako mecha­nik i inży­nier pokła­do­wy Mili­ta­ry Air Trans­port Servi­ce, czy­li w Woj­sko­wych Służ­bach Trans­por­tu Powietrz­ne­go. By zacią­gnąć się do US Air For­ce, prze­rwał naukę w Pasa­de­na City Col­le­ge. Po zakoń­cze­niu karie­ry woj­sko­wej zajął się rekla­mą. Pro­du­ko­wa­ne przez nie­go rekla­my tele­wi­zyj­ne i radio­we zyska­ły uzna­nie m.in. na festi­wa­lu w Cannes.

Pisa­niem zajął się w 1965 roku, a w 1973 roku debiu­to­wał “Afe­rą śród­ziem­no­mor­ską”, czy­li pierw­szą powie­ścią, któ­rej boha­te­rem był Dirk Pitt. Łącz­nie poświę­cił mu 25 ksią­żek, współ­au­to­rem kil­ku z nich był jego syn – Dirk Cussler.

W 1996 roku wydał pierw­szą książ­kę nie­be­le­try­stycz­ną, któ­rą byli “Pod­wod­ni Łow­cy”. Rada wydzia­łu SUNY Mari­ti­me Col­le­ge, czy­li Kole­gium Mor­skie­go Sta­te Uni­ver­si­ty of New York, była zachwy­co­na tą pozy­cją do tego stop­nia, że nagro­dzi­ła auto­ra tytu­łem dok­to­ra. Był to pierw­szy przy­pa­dek w histo­rii tej uczel­ni, kie­dy tytuł ten został nada­ny za publi­ka­cję książ­ki popu­lar­no­nau­ko­wej, a nie roz­pra­wy doktorskiej.

Cli­ve Cus­sler zało­żył NUMA – Natio­nal Under­wa­ter and Mari­ne Agen­cy, czy­li Naro­do­wą Agen­cję Badań Pod­wod­nych i Mor­skich – pla­ców­kę zaj­mu­ją­cą się bada­niem morza i histo­rii mary­ni­sty­ki. Do tej pory NUMA odna­la­zła 60 mają­cych histo­rycz­ne zna­cze­nie wra­ków, któ­re następ­nie prze­ka­za­ła uni­wer­sy­te­tom lub pań­stwom zwią­za­nym ze zna­le­zi­ska­mi, zrze­ka­jąc się do nich praw.
Do jego naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek nale­żą: “Afe­ra śród­ziem­no­mor­ska”, “Wydo­być Tita­ni­ca”, “Cyklop”, “Burza nad Hawa­ną”, “Tajem­ni­ca Fara­ona”, “Wir Pacy­fi­ku”, “Ope­ra­cja HF”, “Zło­to Inków” czy “Saha­ra”. Cli­ve Cus­sler zmarł 24 lute­go 2020 roku.

źró­dło: pro­fil autora/kulturaonet/bbc

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy