Aktualności

Czytamy ulubione książki Davida Bowiego

David Bowie był czło­wie­kiem wie­lu pasji. Poza tą oczy­wi­stą muzycz­ną, wiel­ką miło­ścią darzył lite­ra­tu­rę. Zna­na jest lista stu naj­waż­niej­szych dla nie­go tytu­łów, ist­nie­je co naj­mniej jeden klub książ­ki poświę­co­ny pamię­ci muzy­ka, orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież wyzwa­nia czy­tel­ni­cze. W każ­dej chwi­li tak­że wy może­cie do nich dołą­czyć i w ten spo­sób uho­no­ro­wać gwiaz­dę, a przy oka­zji poświę­cić się temu, co lubi­cie robić naj­bar­dziej, czy­li czytaniu.

W paź­dzier­ni­ku 2013 roku na ofi­cjal­nej stro­nie Davi­da Bowie­go opu­bli­ko­wa­no listę stu naj­lep­szych według muzy­ka ksią­żek. Ich prze­krój jest ogro­my. Od powie­ścio­wych kla­sy­ków, przez książ­ki bio­gra­ficz­ne i zwią­za­ne z bran­żą muzycz­ną, po bar­dziej współ­cze­sne tytuły.

W 2016 roku dwój­ka przy­ja­ciół zało­ży­ła nie­ofi­cjal­ny klub książ­ko­wy, w ramach któ­re­go czy­ta­ją loso­wo wybra­ne pozy­cje z listy ulu­bio­nych tytu­łów Bowie­go i dzie­lą się na blo­gu swo­imi prze­my­śle­nia­mi. Stro­nę pro­jek­tu znaj­dzie­cie tutaj: http://www.bowiebookclub.com/

Z cie­kaw­szą ini­cja­ty­wą nie­daw­no wystar­to­wał Dun­can Jones – syn Davi­da Bowie­go z pierw­sze­go mał­żeń­stwa. Bry­tyj­ski fil­mo­wiec pra­gnąc uczcić pamięć ojca, posta­no­wił zaan­ga­żo­wać całą spo­łecz­ność fanów Davi­da Bowie­go w wyzwa­nie czy­tel­ni­cze. Na swo­im Twit­te­rze z koń­cem grud­nia zapro­sił do gro­mad­ne­go czy­ta­nia powie­ści Hawk­smo­or Pete­ra Ackroy­da. Jest to oczy­wi­ście jed­na z ksią­żek na liście Top 100 Bowie­go. Dun­can Jones na prze­czy­ta­nie powie­ści daje czas do 1 lute­go, kie­dy to naj­praw­do­po­dob­niej poda następ­ny tytuł.

Peter Ackroyd w Hawk­smo­orze kre­śli fabu­łę zawar­tą w dwóch liniach cza­so­wych. Z jed­nej stro­ny pozna­je­my histo­rię Nicho­la­sa Dyera wzno­szą­ce­go w XVIII-wiecz­nym Lon­dy­nie kil­ka kościo­łów, przy budo­wie któ­rych skła­da­ne są ofia­ry z ludzi, z dru­giej śle­dzi­my poczy­na­nia Nicho­la­sa Hawk­smo­ora, detek­ty­wa sta­ra­ją­ce­go się roz­wią­zać tajem­ni­cę mor­derstw popeł­nio­nych w latach 80-tych XX wie­ku w tych wła­śnie przybytkach.

Przy­łą­czy­cie się do akcji?

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy