Aktualności

The Man Booker International Prize dla Olgi Tokarczuk!

Powieść Bie­gu­ni Olgi Tokar­czuk w zna­ko­mi­tym prze­kła­dzie Jen­ni­fer Croft zosta­ła wyróż­nio­na The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze, na sta­łe zapi­su­jąc się w historii.

Fli­ghts — bo taki tytuł nosi anglo­ję­zycz­ne wyda­nie książ­ki — uka­za­ła się na Wyspach Bry­tyj­skich w maju 2017 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Fitz­car­ral­do Edi­tions. Mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces powie­ści, któ­ra w 2008 roku zosta­ła uho­no­ro­wa­na Nagro­dą Lite­rac­ką Nike, zbiegł się w cza­sie z nie­daw­ną pol­ską pre­mie­rą Opo­wia­dań bizar­nych.

Nie posia­da­my się ze szczę­ścia. To olbrzy­mi suk­ces Olgi Tokar­czuk i dowód na to, jak wiel­ka moc, zdol­na poru­szać czy­tel­ni­ków w róż­nych kra­jach i na róż­nych sze­ro­ko­ściach geo­gra­ficz­nych, drze­mie w jej pro­zie. To tak­że suk­ces Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go, któ­re wal­nie przy­czy­ni­ło się do tego, że Bie­gu­ni uka­za­li się na Wyspach Bry­tyj­skich, to w koń­cu suk­ces bry­tyj­skie­go wydaw­cy Fit­car­ral­do Edi­tions oraz zna­ko­mi­tej tłu­macz­ki Jen­ni­fer Croft, któ­ra nie tyl­ko świet­nie prze­ło­ży­ła utwór naszej pisar­ki, ale też aktyw­nie popu­la­ry­zo­wa­ła twór­czość Olgi.

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze dla powie­ści Fli­ghts to kolej­ny prze­ło­mo­wy krok w karie­rze Olgi Tokar­czuk. To osią­gnię­cie z pew­no­ścią prze­ło­ży się na jesz­cze więk­sze zain­te­re­so­wa­nie tą i inny­mi książ­ka­mi pisar­ki na ryn­ku anglo­sa­skim, zwłasz­cza w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, gdzie Fli­ghts uka­żą się już w sierp­niu” — mówi Mar­cin Baniak, Dyrek­tor ds. pro­mo­cji Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go, pol­skie­go wydaw­cy nagro­dzo­nej powieści.

The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze usta­no­wio­no w 2005 roku jako dopeł­nie­nie The Man Booker Pri­ze for Fic­tion, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej nagro­dy lite­rac­kiej za powieść anglo­ję­zycz­ną. Mię­dzy­na­ro­do­wa Nagro­da Booke­ra przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szą powieść powieść prze­tłu­ma­czo­ną na język angielski.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy