Aktualności

Burda przejmuje portfolio grupy Edipresse

Cza­so­pi­sma Edi­pres­se debiu­to­wa­ły w Pol­sce w 1995 – wśród nich zna­la­zły się cie­szą­ce się wte­dy ogrom­ną popu­lar­no­ścią „Przy­ja­ciół­ka” czy „Pani domu”. Przez ponad ćwierć wie­ku dzia­łal­no­ści nad Wisłą gru­pa zna­la­zła się w czo­łów­ce naj­więk­szych w kra­ju wydaw­ców maga­zy­nów dla kobiet i ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Koń­czy się teraz pew­na era – „Busi­ness Insi­der” infor­mu­je, że Edi­pres­se Pol­ska wkrót­ce prze­sta­nie ist­nieć, a dzia­łal­ność medio­wa spół­ki przej­dzie pod władz­two fir­my Bur­da Media.

Udo­stęp­nio­ne infor­ma­cje w jasny spo­sób wska­zu­ją, że umo­wa sprze­da­ży spół­ki Edi­pres­se Pol­ska już zosta­ła zawar­ta. Zanim jed­nak wpro­wa­dzo­ne zosta­ną posta­no­wie­nia kon­trak­tu, zgo­dę wydać będzie musiał Urząd Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów, któ­re­go głów­nym zada­niem jest prze­ciw­dzia­ła­nie poten­cjal­nym zagra­niom pro­wa­dzą­cym do mono­po­li­za­cji na pol­skich rynkach.

Edi­pres­se Pol­ska jest jed­nym z lide­rów w seg­men­cie mediów kobie­cych w Pol­sce. Uda­na trans­for­ma­cja w obsza­rze digi­tal zosta­ła doce­nio­na przez rynek oraz przez fir­mę Bur­da Inter­na­tio­nal, któ­ra w prze­ję­ciu port­fo­lio Edi­pres­se dostrze­gła szan­sę stra­te­gicz­ne­go wzmoc­nie­nia swo­je­go biz­ne­su medio­we­go w Pol­sce, szcze­gól­nie w Inter­ne­cie, sko­men­to­wał Seba­stien Lamu­nie­re, CEO Edi­pres­se Group.

War­to zauwa­żyć, że umo­wa sprze­da­ży doty­czy tyl­ko mul­ti­me­dial­ne­go i cyfro­we­go port­fo­lio Edi­pres­se Pol­ska. Maga­zy­ny i por­ta­le inter­ne­to­we dotych­czas nale­żą­ce do spół­ki w chwi­li sfi­na­li­zo­wa­nia trans­ak­cji będą wyda­wa­ne przez Bur­da Media.

O nic nie muszą się mar­twić fani książ­ko­wych publi­ka­cji Edi­pres­se Pol­ska. Ten seg­ment dzia­łal­no­ści fir­my pozo­sta­je w jej władz­twie. Ostat­nie duże tytu­ły wydaw­nic­twa obej­mu­ją cho­ciaż­by dwa tomy best­sel­le­ro­wej serii Blan­ki Lipiń­skiej 365 dni.

źró­dło businesinseder

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy