Aktualności Ekranizacje

Najnowsza powieść Jakuba Małeckiego zostanie sfilmowana

Pro­za Jaku­ba Małec­kie­go od kil­ku lat przy­cią­ga coraz szer­sze gro­no odbior­ców. Zaczy­nał jako twór­ca fan­ta­sty­ki, dziś jego dzie­ła skrę­ca­ją w stro­nę lite­ra­tu­ry oby­cza­jo­wej, choć nadal pozo­sta­je zauwa­żal­na fascy­na­cja auto­ra tym, co dziw­ne, nie­wy­tłu­ma­czal­ne, tajem­ni­cze. Wzbu­dza­ją­ce wiel­kie emo­cje histo­rie małych ludzi, uni­wer­sal­ne i nie­oczy­wi­ste praw­dy, pięk­ny, nie­mal lirycz­ny język – tym wła­śnie za każ­dym razem kusi Jakub Małec­ki. Fali zachwy­tów dał się porwać teraz prze­mysł filmowy.

Hory­zont to zaska­ku­ją­ca na wie­lu płasz­czy­znach opo­wieść, któ­ra spla­ta losy dwoj­ga kom­plet­nie róż­nych osób, któ­rych na pierw­szy rzut oka nic nie łączy: zma­ga­ją­ce­go się z zespo­łem stre­su poura­zo­we­go trzy­dzie­sto­sze­ścio­let­nie­go wete­ra­na misji w Afga­ni­sta­nie i dużo młod­szej kobie­ty sta­ra­ją­cej się odna­leźć w trud­nej sytu­acji rodzin­nej, sto­ją­cej u pro­gu wiel­kich tajemnic.

Jakub Małec­ki na swo­im pro­fi­lu autor­skim na Face­bo­oku poin­for­mo­wał, że może­my spo­dzie­wać się adap­ta­cji fil­mo­wej Hory­zon­tu. Oczy­wi­ście jest za wcze­śnie, żeby mówić o szcze­gó­łach. Wia­do­mo jedy­nie, że reży­se­rem będzie Bodo Kox, twór­ca nie­za­leż­nych krót­kich i peł­nych metra­ży, wśród któ­rych wymie­nić moż­na Dziew­czy­nę z sza­fy czy Czło­wie­ka z magicz­nym pudeł­kiem.

Cie­szy bar­dzo, że pol­scy fil­mow­cy coraz chęt­niej szu­ka­ją w rodzi­mej lite­ra­tu­rze inspi­ra­cji dla swo­ich dzieł. Z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je­my bar­dziej kon­kret­nych informacji.

Hory­zont, Jakub Małecki

Maniek i Zuza miesz­ka­ją po sąsiedz­ku na war­szaw­skim Moko­to­wie. On, były saper, pró­bu­je spi­sać wspo­mnie­nia z misji w Afga­ni­sta­nie, mając nadzie­ję wresz­cie stam­tąd wró­cić. Ona, dziec­ko poko­le­nia Y, uczy się żyć na wła­sny rachu­nek i mimo­wol­nie zatra­ca się w rodzin­nej tajem­ni­cy. Choć z pozo­ru nic ich nie łączy, cią­żą ku sobie, nie­zdol­ni i nie­chęt­ni do pie­lę­gno­wa­nia wię­zi z otoczeniem.

Nowa książ­ka Jaku­ba Małec­kie­go to zaska­ku­ją­ca opo­wieść o tęsk­no­cie, przy­jaź­ni i odwa­dze. O kon­fron­ta­cji z zadrą – wła­sną i cudzą. O pró­bach zna­le­zie­nia wła­ści­wej wer­sji siebie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy