Aktualności

Bram światłości – ekskluzywny fragment najnowszej książki Mai Lidii Kossakowskiej

Już 11 stycz­nia pre­mie­ra “Bram świa­tło­ści”, czy­li naj­now­szej powie­ści Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej z cyklu aniel­skie­go, w któ­rej powra­ca Daimon Frey, a my wraz z nim dogłęb­niej zba­da­my Stre­fy Poza Cza­sem. Poni­żej zaś do poczy­ta­nia frag­ment powie­ści – dla tych, któ­rzy nie mogą się docze­kać albo jesz­cze nie zde­cy­do­wa­li, czy muszą ją mieć.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy