Aktualności

Amazon wyda zbiór opowiadań Guillerma del Toro

Odpa­lo­ny w 2017 imprint Ama­zon Ori­gi­nal Sto­ries spe­cja­li­zu­je się w wyda­wa­niu kolek­cji krót­kich opo­wia­dań oraz tek­stów nie­be­le­try­stycz­nych, ide­al­nych do prze­czy­ta­nia na jeden raz. Te uka­zu­ją się w wer­sji na urzą­dze­nia Kin­dle oraz jako audio­bo­oki. Dotych­czas w ramach serii czy­tel­ni­cy mogli poznać nowe tek­sty mię­dzy inny­mi Min Jin Lee, Lisy Unger, Jes­sa Wal­te­ra i wie­lu innych.

W listo­pa­dzie dostęp­ny będzie zbio­rek z opo­wia­da­nia­mi Deana Koont­za Name­less, a nie­daw­no wydaw­nic­two poin­for­mo­wa­ło, że zawar­ło umo­wę z twór­cą kino­wych hitów Labi­rynt fau­na, Kształt wody czy seria­lu Wirus, Guil­ler­mem del Toro.

Lubi­my myśleć, że Ama­zon Ori­gi­nal Sto­ries peł­ni funk­cję pla­cu zabaw dla twór­ców, prze­strzeń, gdzie mogą wyjść poza gra­ni­ce narzu­co­ne przez gatu­nek czy for­mat, z któ­ry­mi są utoż­sa­mia­ni, korzy­sta­jąc ze wspar­cia zespo­łu opę­ta­ne­go poszu­ki­wa­niem inno­wa­cji, powie­dzia­ła Julia Som­mer­feld, dyrek­tor do spraw wydaw­ni­czych Ama­zon Ori­gi­nal Sto­ries.

Umo­wa mię­dzy wydaw­cą a Guil­ler­mem del Toro pod­pi­sa­na zosta­ła kil­ka dni temu. Doce­nia­ny przez kry­ty­ków fil­mo­wiec stwo­rzy serię krót­kich opo­wie­ści, któ­re będzie moż­na nabyć albo w kolek­cji, albo poje­dyn­czo w posta­ci ebo­oka lub audio­bo­oka. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 2021 rok.

Przez lata w swo­jej pra­cy inspi­ro­wa­łem się czy­ta­ny­mi opo­wia­da­nia­mi, od opo­wie­ści o duchach po baśnie. Teraz dostą­pi­łem tego zaszczy­tu, że mogę stwo­rzyć i podzie­lić się moimi wła­sny­mi, powie­dział Guil­ler­mo del Toro.

To nie będzie pierw­sza lite­rac­ka pró­ba mek­sy­kań­skie­go fil­mow­ca. Wcze­śniej był współ­au­to­rem try­lo­gii powie­ścio­wej The Stra­in, na pod­sta­wie któ­rej powstał póź­niej serial o tym samym tytu­le (w Pol­sce emi­to­wa­ny jako Wirus).

O opo­wia­da­niach del Toro póki co nie wia­do­mo nic więcej.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy