Sprawdzasz tag

Amazon Original Stories

Aktualności

Amazon wyda zbiór opowiadań Guillerma del Toro

Odpa­lo­ny w 2017 imprint Ama­zon Ori­gi­nal Sto­ries spe­cja­li­zu­je się w wyda­wa­niu kolek­cji krót­kich opo­wia­dań oraz tek­stów nie­be­le­try­stycz­nych, ide­al­nych do prze­czy­ta­nia na jeden raz. Te uka­zu­ją się w wer­sji na urzą­dze­nia Kin­dle oraz jako audio­bo­oki. Dotych­czas w ramach serii czy­tel­ni­cy mogli poznać nowe tek­sty mię­dzy inny­mi Min Jin Lee, Lisy Unger, Jes­sa Wal­te­ra i wie­lu innych. Czy­taj dalej

-->