Aktualności

Słowa roku 2019: klimat i LGBT

Kapi­tu­ła języ­ko­znaw­ców ogło­si­ła wyni­ki kon­kur­su Sło­wa na Cza­sie. Jako Sło­wo Roku 2019 wska­za­li “kli­mat”. W gło­so­wa­niu inter­nau­tów nato­miast wybra­no akro­nim “LGBT”.

Sło­wa na Cza­sie to ogól­no­pol­ski ple­bi­scyt orga­ni­zo­wa­ny przez Insty­tut Języ­ka Pol­skie­go Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry i Fun­da­cji Języ­ka Pol­skie­go od dzie­wię­ciu lat. Wyni­ki ogło­szo­no dziś w Pała­cu Kazimierzowskim.

Kapi­tu­ła uzna­ła, że Sło­wem Roku 2019 został “kli­mat”, a za nim na podium zna­la­zły się “LGBT”, czy­li skró­to­wiec ozna­cza­ją­cy les­bij­ki, gejów, oso­by bisek­su­al­nych i oso­by trans­pł­cio­wych (szko­da, że nie sko­rzy­sta­no z oka­zji, aby pod­kre­ślić, że pra­wi­dło­wy zapis to LGBT+ – plus wska­zu­je na to, że tak­że inne mniej­szo­ści są włą­czo­ne w to gro­no) oraz “femi­na­tyw”, czy­li sło­wo rodza­ju żeń­skie­go utwo­rzo­ne od rze­czow­ni­ka rodza­ju męskie­go, jak “posłan­ka”, “wykła­dow­czy­ni” czy “gości­ni”.

W ple­bi­scy­cie inter­nau­tów zwy­cię­żył nato­miast skrót “LGBT”, a kolej­ne miej­sca zaję­ły “kli­mat” i “hulaj­no­ga”.

W kapi­tu­le ple­bi­scy­tu zasie­dli: prof. Jerzy Bart­miń­ski (UMCS), prof. Jerzy Bral­czyk (UW), dr hab. Kata­rzy­na Kło­siń­ska (UW), prof. Ewa Koło­dzie­jek (Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski), prof. Marek Łaziń­ski (UW), prof. Andrzej Mar­kow­ski (UW), prof. Jan Mio­dek (UWr), prof. Rena­ta Przy­byl­ska (UJ) oraz prof. Hali­na Zgół­ko­wa (UAM).

W 2018 roku kapi­tu­ła wska­za­ła sło­wa: “Kon­sty­tu­cja”, “szu­mi­dło” oraz “smog”, a ponad­to wyróż­nio­no sło­wa: “kli­mat”, “dzban”, “ruch miej­ski”, “pro­test” i “siat­ków­ka”.

Przy­po­mnij­my, że Mło­dzie­żo­wym Sło­wem Roku 2019 zosta­ła “alter­na­tyw­ka”, a kolej­ne miej­sca zaję­ły “jesie­nia­ra” i “elu­wi­na”. Wię­cej o tym prze­czy­ta­cie tutaj.


Rekla­ma

Naj­lep­sze zakład­ki do ksią­żek kupisz na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy