Aktualności

12 bestsellerów za darmo!

12 e‑booków, 8 audio­bo­oków (z cze­go 2 to super­pro­duk­cje), tytu­ły, któ­re sprze­da­ły się na świe­cie w łącz­nym nakła­dzie 10 mln egzem­pla­rzy – przez cały listo­pad każ­dy chęt­ny czy­tel­nik może je prze­czy­tać (lub prze­słu­chać) ZA DARMO. Wszyst­ko w ramach tego­rocz­nej edy­cji Czy­taj PL.

Na uli­cach pol­skich miast moż­na spo­tkać od 2 listo­pa­da dar­mo­we wypo­ży­czal­nie e‑booków i audio­bo­oków. To wyko­rzy­sty­wa­ne zazwy­czaj w celach rekla­mo­wych city­li­gh­ty na przy­stan­kach oraz pla­ka­ty. Na każ­dym z nich znaj­du­ją się kody umoż­li­wia­ją­ce bez­płat­ne wypo­ży­cze­nie tytu­łów. Do pobra­nia zachę­ca­ją hasła, m.in.: „Co byś zro­bił, aby otrzy­mać dostęp do 12 best­sel­le­rów za dar­mo?” czy „Ten kod QR nie roz­cza­ro­wu­je”. Ale to nie wszyst­ko. Użyt­kow­ni­cy będą mogli dzie­lić się koda­mi ze swo­imi zna­jo­my­mi za pomo­cą apli­ka­cji, czyn­nie anga­żu­jąc się w pro­mo­wa­nie czytelnictwa.

Orga­ni­za­to­rzy, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we i plat­for­ma Woblink.com, liczą, że dzię­ki dar­mo­wym wypo­ży­czal­niom e‑booków i audio­bo­oków umiesz­czo­nym na ponad 600 nośni­kach w 16 mia­stach oraz sze­ro­kie­mu wej­ściu w świat wir­tu­al­ny akcja dotrze do milio­nów Pola­ków. Do czy­tel­ni­ków tra­fi za dar­mo 12 tytu­łów autor­stwa m.in. Ste­phe­na Kin­ga, Davi­da Lager­crant­za i Jac­ka Dukaja.

Na kolek­cję Czy­taj PL skła­da­ją się zarów­no pozy­cje zali­cza­ne do kla­sy­ki swo­ich gatun­ków, jak „Inne pie­śni” Jac­ka Duka­ja czy „Lśnie­nie” Ste­phe­na Kin­ga oraz nowe tytu­ły, jak „Tra­wers” napi­sa­ny przez Remi­giu­sza Mro­za, okre­śla­ne­go mia­nem naj­go­ręt­sze­go nazwi­ska pol­skie­go kry­mi­na­łu, „Co nas nie zabi­je” Davi­da Lager­crant­za, następ­cy Stie­ga Lars­so­na, czy „Czer­wo­ny kapi­tan” Domi­ni­ka Dana, na pod­sta­wie któ­re­go nakrę­co­no film z Macie­jem Stuh­rem w roli głów­nej. Na pół­ce wir­tu­al­nej wypo­ży­czal­ni zna­la­zła się tak­że bio­gra­fia naj­więk­sze­go wizjo­ne­ra XXI wie­ku Elo­na Muska i książ­ki dla poszu­ki­wa­czy cie­ka­wo­stek nauko­wych – „W rze­czy samej” Mar­ka Mio­dow­ni­ka, oraz dla miło­śni­ków języ­ka pol­skie­go i Pau­li­ny Miku­ły. Pulę dwu­na­stu tytu­łów zamy­ka­ją „Zło­dziej­ska magia”, czy­li pierw­sza część popu­lar­nej try­lo­gii fan­ta­sy „Pra­wo mil­le­nium” Tru­di Cana­van, kul­to­wy „Kaj­ko i Kokosz. Szko­ła lata­nia”, popu­lar­na na całym świe­cie opo­wieść dla mło­dzie­ży o magicz­nym krze­śle stwo­rzo­na przez Andrze­ja Malesz­kę oraz „Ósme życie” gru­ziń­skiej pisar­ki Nino Haratischwili.

Ponie­waż Woblink przy­go­to­wał na potrze­by tego­rocz­nej edy­cji zupeł­nie nową apli­ka­cję mobil­ną, użyt­kow­ni­cy mogą korzy­stać z wie­lu nowych funk­cji. Obec­nie do wypo­ży­cze­nia wszyst­kich ksią­żek wystar­czy jeden kod. Co jed­nak z oso­ba­mi miesz­ka­ją­cy­mi poza wyzna­czo­ny­mi mia­sta? Oka­zu­je się, że oni tak­że mogą pozy­skać dostęp do ksią­żek. Wpro­wa­dzo­na zosta­ła funk­cja umoż­li­wia­ją­ca zapro­sze­nia do akcji 5 zna­jo­mych – dzię­ki temu oni od razu otrzy­ma­ją dostęp do kolek­cji e‑booków i audio­bo­oków. Aby sko­rzy­stać z dar­mo­wych ksią­żek nale­ży ze skle­pu App Sto­re (https://itunes.apple.com/pl/app/woblink/id397088621) lub Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woblink.reader&hl=pl) pobrać apli­ka­cję Woblink i przejść do zakład­ki Czy­taj PL. Następ­nie moż­na już ska­no­wać kody QR dają­ce dar­mo­wy dostęp do kon­kret­nych ksią­żek i zapra­szać do akcji zna­jo­mych. Czy­taj PL trwa od 2 do 30 listo­pa­da. Loka­li­za­tor dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e‑booków moż­na zna­leźć na stro­nie www.czytajPL.pl

czytajpl-plakatpodstawowy-skala

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy