Aktualności Ekranizacje

Serialowy prequel Władcy pierścieni namiesza nieco w rodzie Isildura

Jed­ną z waż­niej­szych pre­mier tego roku będzie seria­lo­wy pre­qu­el Wład­cy pier­ście­ni. Każ­dy naj­mniej­szy detal doty­czą­cy pro­duk­cji Ama­zo­nu jest sze­ro­ko komen­to­wa­ny. Fani twór­czo­ści Tol­kie­na z nie­po­ko­jem śle­dzą naj­now­sze donie­sie­nia. Z całą pew­no­ścią są wśród nich oso­by, któ­re chcia­ły­by, żeby serial jak naj­wier­niej trzy­mał się mate­ria­łu źró­dło­we­go. Niniej­szy news może wła­śnie tych fanów nie­co rozczarować.

Pierw­szym wład­cą Gon­do­ru i Arno­ru, Kró­lem wszyst­kich Dúne­da­inów, był Elen­dil. J.R.R. Tol­kien opi­sy­wał, że miał on dwóch synów. Jed­nym z nich był Anárion, dru­gim – dosko­na­le wszyst­kim zna­ny Isil­dur. Te trzy posta­ci poja­wią się w osa­dzo­nym w cza­sach Dru­giej Ery seria­lu Ama­zo­nu. Wia­do­mo już, że w Elen­di­la wcie­li się Lloyd Owen, nato­miast Isil­du­ra spor­tre­tu­je Maxim Baldry.

Zna­na ze zbie­ra­nia naj­śwież­szych infor­ma­cji ze świa­ta Wład­cy pier­ście­ni gru­pa Fel­low­ship of Fans podzie­li­ła się przed kil­ko­ma dnia­mi szcze­gó­ła­mi jed­ne­go z odcin­ków pierw­sze­go sezo­nu. Według prze­cie­ku Isil­dur z gru­pą towa­rzy­szy będzie chciał zacią­gnąć się do armii Nume­no­ru przed kam­pa­nią w Śród­zie­miu. Zde­cy­do­wa­nie prze­ciw­na decy­zji mło­de­go księ­cia ma być jego sio­stra Carine.

Tak, dobrze czy­ta­cie. Isil­dur i Anárion w seria­lu Ama­zo­nu będą mieć sio­strę, o któ­rej J.R.R. Tol­kien nigdy nie wspo­mi­nał. Cari­ne będzie jed­ną z tych posta­ci, któ­re sce­na­rzy­ści posta­no­wi­li wpro­wa­dzić do pro­duk­cji, w celu posze­rze­nia świa­ta i otwo­rze­nia nowych wątków.

W roli sio­stry Isil­du­ra zoba­czy­my Emę Horvath.

Serial z akcją osa­dzo­ną w Dru­giej Erze nadal nie ma ofi­cjal­ne­go tytu­łu. Wia­do­me jest za to, kie­dy będzie­my mogli go oglą­dać. Pre­mie­ra zosta­ła wyzna­czo­na na wrze­sień bie­żą­ce­go roku. Serial będzie dostęp­ny na plat­for­mie Pri­me Video.

Show­run­ne­ra­mi pro­duk­cji są J.D. Pay­ne i Patrick McKay. Poza wymie­nio­ny­mi wcze­śniej akto­ra­mi w seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Joseph Maw­le, Will Poul­ter, Mar­kel­la Kave­nagh, Robert Ara­mayo, Owa­in Arthur, Naza­nin Bonia­di, Tom Bud­ge, Mor­fydd Clark, Cyn­thia Addai-Robin­son, Ben­ja­min Wal­ker, Peter Mul­lan, Ian Black­burn, Kip Chap­man, Antho­ny Crum, Maxi­ne Cun­lif­fe, Try­stan Gra­vel­le, Sir Len­ny Hen­ry, Thu­si­tha Jay­asun­de­ra, Fabian McCal­lum, Simon Mer­rells, Geoff Mor­rell, Augu­stus Prew, Peter Tait, Alex Tar­rant, Leon Wadham i Sara Zwangobani.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy