Aktualności

Fani książkowej serii Dziedzictwo Christophera Paoliniego chcą porządnej ekranizacji

Kie­dy na ryn­ku uka­zał się Era­gon, pierw­sza część cyklu Dzie­dzic­two, zaczę­to okre­ślać nie­speł­na dwu­dzie­sto­let­nie­go wów­czas Chri­sto­phe­ra Paoli­nie­go obja­wie­niem. Jed­nak wraz z bie­giem lat i kolej­ny­mi toma­mi fascy­na­cja jego feno­me­nem sła­bła. Nie zmie­nia to fak­tu, że ogrom­ny suk­ces Era­go­na zapew­nił Chri­sto­phe­ro­wi Paoli­nie­mu rze­szę wier­nych fanów. Teraz ta ogrom­na gru­pa ludzi pra­gnie, żeby Disney dał im ekra­ni­za­cję Dzie­dzic­twa, na jaką zasługują.

Na pod­sta­wie best­sel­le­ro­we­go Era­go­na w dwa lata po pre­mie­rze na ekra­ny kin tra­fił film o tym samym tytu­le. Obraz wyre­ży­se­ro­wał Ste­fen Fang­me­ier, a sce­na­riusz na pod­sta­wie powie­ści Paoli­nie­go napi­sa­li Peter Buch­man i Jes­se Wigu­tow. Ekra­ni­za­cja nie­ste­ty nie pozo­sta­ła wier­na powie­ścio­we­mu pier­wo­wzo­ro­wi, widzo­wie kry­ty­ko­wa­li rów­nież grę aktor­ską i war­stwę wizu­al­ną. Recen­zje były na tyle miaż­dżą­ce, a suk­ces komer­cyj­ny tak mizer­ny, że nigdy nie powsta­ły kolej­ne części.

W 2019 pra­wa do adap­ta­cji serii prze­jął Disney. Nic jed­nak nie wska­zy­wa­ło, żeby kor­po­ra­cja pod­ję­ła dotych­czas jakie­kol­wiek kro­ki w stro­nę zre­ali­zo­wa­nia fil­mu czy seria­lu opar­te­go o tytu­ły Paoli­nie­go. Znie­cier­pli­wie­ni fani Dzie­dzic­twa roz­po­czę­li więc akcję na Twitterze.

Ser­wis spo­łecz­no­ścio­wy zala­ły wpi­sy kie­ro­wa­ne do Disneya ozna­czo­ne hash­ta­giem #Era­gon­Re­ma­ke. Celem akcji jest poka­za­nie, jak wie­le ludzi cze­ka na porząd­nie zro­bio­ną adap­ta­cję ksią­żek Paoli­nie­go. Od 17 maja do koń­ca czerw­ca opu­bli­ko­wa­nych zosta­ło oko­ło 60 tysię­cy twe­etów z tym kon­kret­nym hashtagiem.

Akcję popie­ra rów­nież sam Chri­sto­pher Paoli­ni, co wła­ści­wie niko­go nie powin­no dzi­wić. Autor cyklu na swo­im Twit­te­rze zamie­ścił post o nastę­pu­ją­cej treści:

Spro­wadź­cie burzę, Ala­ga­ësia­nie! Niech Disney usły­szy wasz ryk! Użyj­cie hash­ta­ga Era­gon­Re­ma­ke i oznacz­cie w tre­ści Disney, niech wie­dzą, że cze­ka­my na odpo­wied­nią adap­ta­cję Eragona.

Stro­na akcji:
https://brisin.gr/tweetstorm/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy