Aktualności

Nowy gracz na mapie polskich wydawców

Nie­ma­łą sen­sa­cję wzbu­dził na prze­ło­mie maja i czerw­ca pol­ski raper Sokół, któ­ry, nie bacząc na spo­wo­do­wa­ny pan­de­mią kry­zys na ryn­ku książ­ki, wystar­to­wał z wydaw­nic­twem lite­rac­kim. Nie jest on jed­nak jedy­nym nowym gra­czem na mapie pol­skich wydaw­ców. Kil­ka dni temu Doro­ta Nowak i Ewa Wie­le­żyń­ska poin­for­mo­wa­ły publicz­nie o wła­snej ini­cja­ty­wie. Wydaw­nic­two Fil­try dzia­ła for­mal­nie od stycz­nia, ale pierw­sze książ­ki prze­czy­ta­my dopie­ro jesienią.

Cie­szy­my się, że może­my ofi­cjal­nie powia­do­mić wszyst­kich o naszym nowym przed­się­wzię­ciu: Wydaw­nic­twie Fil­try. Wydaw­nic­two zało­ży­ły­śmy w stycz­niu 2020 roku i od tego cza­su kupi­ły­śmy już kil­ka­na­ście zna­ko­mi­tych tytu­łów. Będzie­my wyda­wać zarów­no pro­zę, jak lite­ra­tu­rę fak­tu, poin­for­mo­wa­ły na Face­bo­oku zało­ży­ciel­ki oficyny.

Misją nowo­pow­sta­łe­go wydaw­nic­twa jest pod­su­wa­nie czy­tel­ni­kom ksią­żek pro­wo­ku­ją­cych do dys­ku­sji, łamią­cych myślo­we sche­ma­ty. Doro­ta Nowak i Ewa Wie­le­żyń­ska mają zamiar bar­dzo moc­no sta­wiać na debiu­tan­tów, jeśli cho­dzi o twór­czość pol­ską, wyda­jąc lite­ra­tu­rę zagra­nicz­ną, będą zwra­cać się przede wszyst­kim w stro­nę auto­rów uzna­nych przez kry­ty­kę, nagra­dza­nych, nadal jed­nak raczej nie­zna­nych czy dotąd nie­dru­ko­wa­nych w Polsce.

W pierw­szej kolej­no­ści chce­my sprze­da­wać to, co same lubi­my, a nie lubić to, co sprze­da­je­my. Nie będzie­my wyda­wać dużo, mamy więc czas i moce prze­ro­bo­we, by sta­ran­nie je wybrać, dogłęb­nie prze­dys­ku­to­wać, rze­tel­nie zre­da­go­wać, wresz­cie zadbać o odpo­wied­nią sza­tę gra­ficz­ną, zapew­nia­ją zało­ży­ciel­ki Wydaw­nic­twa Filtry.

Z pierw­szy­mi książ­ka­mi zapre­zen­to­wa­ny­mi przez Wydaw­nic­two Fil­try zapo­zna­my się jesie­nią. We wrze­śniu uka­że się Calyp­so Davi­da Seda­ri­sa, w paź­dzier­ni­ku – Świe­tli­sta repu­bli­ka Andrésa Bar­by. O powie­ściach prze­czy­ta­cie wię­cej na stro­nie wydaw­cy: http://filtry.test.popfabryka.com/zapowiedzi/.

Doro­ta Nowak i Ewa Wie­le­żyń­ska zachę­ca­ją szu­ka­ją­cych wydaw­cy pisa­rzy do wysy­ła­nia tek­stów na adres redakcji.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy