Aktualności

Polski raper założył wydawnictwo literackie

Dużo się ostat­nio mówi o kry­zy­sie na ryn­ku książ­ki. Księ­gar­nie i wydaw­cy bory­ka­ją się z pro­ble­ma­mi finan­so­wy­mi, redu­ko­wa­ne są eta­ty, dłu­gi rosną, spo­ra licz­ba firm z bran­ży roz­wa­ża ogło­sze­nie ban­kruc­twa. W każ­dej jed­nak sytu­acji znaj­dą się oso­by idą­ce pod prąd. Jed­ną z nich naj­wi­docz­niej jest pol­ski raper Woj­ciech Sosnow­ski, zna­ny jako Sokół, któ­ry posta­no­wił w tych trud­nych cza­sach wystar­to­wać z wydaw­nic­twem literackim.

Infor­ma­cję o nowym biz­ne­sie podał Sokół na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Od razu też roz­wiał wszel­kie ewen­tu­al­ne wąt­pli­wo­ści, co do tego, czy to on sam będzie auto­rem inau­gu­ra­cyj­nej książ­ki. Wydaw­nic­two nosić będzie wdzięcz­ną nazwę Wydałem.

Zało­ży­łem wydaw­nic­two ksią­żek. Nie, nie napi­sa­łem książ­ki sam. Wyda­łem cudzą książ­kę. Nie za dłu­gą, kie­szon­ko­wą, zaje­bi­stą. Przed­sprze­daż rusza 1 czerw­ca, gło­si komu­ni­kat na Instagramie.

Nie­ste­ty jak dotych­czas nie za wie­le wia­do­mo o tej pierw­szej publi­ka­cji. Zarów­no tytuł, jak i autor pozo­sta­ją okry­ci tajem­ni­cą. Ujaw­nio­na zosta­ła póki co tyl­ko data pre­mie­ry. Książ­ka do sprze­da­ży tra­fi 15 czerw­ca, choć już od 1 czerw­ca będzie moż­na ją zama­wiać w przed­sprze­da­ży. Wte­dy też dopie­ro odsło­nię­te zosta­ną szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o powieści.

Wystar­czy­ło kil­ka pierw­szych stron książ­ki, któ­rą napi­sał mój ser­decz­ny kum­pel, żebym prze­ko­nał się, że jest to lite­ra­tu­ra, któ­rą trze­ba wydać. Spe­cy­fi­ka książ­ki aż pro­si­ła się o kie­szon­ko­we wyda­nie i nie­stan­dar­do­wą komu­ni­ka­cję. W Pol­sce ten rynek jest wciąż bar­dzo zacho­waw­czy, stąd pomysł na Wyda­łem – nie tyl­ko aby poka­zać, że książ­ki rów­nież moż­na wyda­wać i pro­mo­wać bar­dziej kre­atyw­nie, ale przede wszyst­kim odpo­wied­nio selek­cjo­no­wać, poin­for­mo­wał Sokół.

Nie­ma­łą sen­sa­cję wzbu­dza fakt, że powieść prze­czy­tał już Jakub Żul­czyk. Ser­wis „Noizz” dotarł nawet do krót­kiej reko­men­da­cji książ­ki napi­sa­nej przez auto­ra takich hitów, jak „Ślep­nąc od świa­teł”, „Wzgó­rze psów” czy „Czar­ne słońce”:

Uka­zu­je się peł­no ksią­żek zbyt mądrych, gro­bo­wo poważ­nych i nad­to nadę­tych. Pierw­sza książ­ka Wyda­łem i debiu­tanc­ka powieść jest opo­wie­dzia­na tak dobrze, pla­stycz­nie i wcią­ga­ją­co, że aż dzi­wi, że ten egzem­plarz dopie­ro teraz uka­zu­je się w druku.

źró­dło instagram/noizz/newonce

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy