Aktualności

Trwa walka z kryzysem na rynku książki

Na ryn­ku książ­ki nie dzie­je się dobrze. Z pro­ble­ma­mi bory­ka­ją się przede wszyst­kim księ­ga­rze, któ­rzy zano­to­wa­li gigan­tycz­ne spad­ki sprze­da­ży zwią­za­ne z okre­sem izo­la­cji i tym­cza­so­wy­mi zamknię­cia­mi loka­li oraz wydaw­cy, któ­rzy zmu­sze­ni zosta­li zamro­zić inwe­sty­cje poprzez opóź­nie­nie swo­ich pre­mier. W tej sytu­acji lek­ko nie mają tak­że sami auto­rzy, dla któ­rych zarów­no prze­su­nię­te pre­mie­ry, jak i sła­ba sprze­daż dotych­cza­so­wych dzieł ozna­cza­ją ogra­ni­czo­ne dochody.

Według bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Pol­ską Izbę Książ­ki śred­nio aż 89% pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w bran­ży jest zmu­szo­na w jakiś spo­sób ogra­ni­czyć swo­ją dal­szą dzia­łal­ność, czy to przez zmniej­sza­nie wyna­gro­dzeń, czy reduk­cje eta­tów, a nawet ogło­sze­nie ban­kruc­twa. Z pro­ble­ma­mi z płyn­no­ścią finan­so­wą bory­ka się oko­ło poło­wa firm.

Nie dzi­wi więc zwo­ła­nie spo­tka­nia anty­kry­zy­so­we­go. To odby­ło się 20 maja. Wzię­li w nim udział przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji pisa­rzy, tłu­ma­czy, wydaw­ców, księ­ga­rzy i biblio­te­ka­rzy. W trzech blo­kach tema­tycz­nych przed­sta­wio­ne zosta­ły, a następ­nie omó­wio­ne naj­waż­niej­sze postu­la­ty poszcze­gól­nych seg­men­tów śro­do­wi­ska książ­ki. Mówio­no więc mię­dzy inny­mi o meto­dach mają­cych na celu zabez­pie­cze­nie finan­so­we twór­cy, poru­szo­ny został pro­blem zbyt niskich cen nowo­ści, powró­cił temat sta­łej ceny książ­ki, roz­wa­ża­ny był pomysł wpro­wa­dze­nia bonów zakupowych.

Zda­je się, że na razie naj­wię­cej kon­kre­tów padło jeśli cho­dzi o pro­gram zaku­pu nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek. W samym roku 2020 na ten cel w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa prze­zna­czo­nych zosta­ło 26,5 milio­na zło­tych. Pla­no­wa­ne jest rów­nież uspraw­nie­nie mode­lu otrzy­my­wa­nia wyna­gro­dzeń przez pisa­rzy i tłu­ma­czy za biblio­tecz­ne wypo­ży­cze­nia ich książek.

Pod­czas spo­tka­nia zgo­dzo­no się, że naj­bar­dziej doraź­nej pomo­cy potrze­bu­ją księ­gar­nie. Poja­wi­ły się postu­la­ty o przy­spie­sze­nie prac nad wdro­że­niem zero­wej staw­ki VAT na książ­ki i pró­bę wpro­wa­dze­nia ulg podat­ko­wych na wydat­ki na książ­ki i pra­sę. Zgo­dzo­no się rów­nież, że pań­stwo powin­no bar­dziej się zaan­ga­żo­wać w nie­sie­nie pomo­cy bran­ży wydawniczo-księgarskiej.

Zeszło­ty­go­dnio­we spo­tka­nie Zespo­łu Anty­kry­zy­so­we­go ds. Ryn­ku Książ­ki nie było ostat­nim. Pra­ce mają być kon­ty­nu­owa­ne. Może następ­nym razem pad­nie wię­cej konkretów.

źró­dło: insty­tut książki

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy