Aktualności

Promocje książkowe (18–23 kwietnia 2017)

Pre­zen­tu­je­my Wam parę cie­ka­wych pro­mo­cji na książ­ki któ­re roz­po­czy­na­ją się po świę­tach, lub roz­po­czę­ły się chwi­le przed. W następ­nym tygo­dniu war­to się wybrać na kier­masz książ­ki do Bie­dron­ki. Od wor­ku 18.04 za jedy­ne 9,99 zł mamy do wybo­ru spo­ro pozycji.


Oprócz pro­mo­cja powyż­szej od jutra w Bie­dron­kach też będą książ­ki w wer­sji Pocket za 9,90 zł!


W Empi­ku też pro­mo­cje, do 40% na książ­ki kuli­nar­ne i mamy do wybo­ru aż 109 pozy­cji, w tym mię­dzy inny­mi świet­na książ­ka naj­słyn­niej­szej ame­ry­kań­skiej gwiaz­dy kuli­nar­nej Julii Childs Fran­cu­ski szef kuch­ni. Wszyst­kie prze­pi­sy z kul­to­we­go tele­wi­zyj­ne­go show. LINK


God­na pole­ce­nia pro­mo­cja jest w Wydaw­nic­twie Lite­rac­kim. Do 21 kwiet­nia książ­ki Davi­da Rotha i Sta­ni­sła­wa Lema są w pro­mo­cji do 40%. LINK


W księ­gar­niach Świat Książ­ki kupi­my pozy­cje o tema­ty­ce eko­lo­gicz­nej, przy­rod­ni­czej i zdro­wot­nej z 40% zniż­ką, oraz wybra­ne hity czy­tel­ni­cze do 50% taniej.

LINK

LINK


Jeże­li macie w tym roku pro­blem z pre­zen­tem komu­nij­nym, to moż­na zaj­rzeć do księ­gar­ni Boni­to, któ­ra ma obec­nie pro­mo­cję do 40% na książ­ki z Wydaw­nictw Świę­te­go Wojciecha.

LINK


W księ­gar­ni Znak dosta­nie­cie nawet 55% zniż­ki, w ofer­cie 200 pozycji!

LINK


Pre­mie­ra naj­now­szej książ­ki Pau­li Haw­kins już 10 maja, z tej oka­zji wydaw­nic­two Świat Książ­ki i może­cie już zama­wiać w przed­sprze­da­ży książ­kę 30% taniej.

LINK

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy