Aktualności

Wirtualne Targi Książki już wystartowały!

Czy moż­na wziąć udział w tar­gach książ­ki, a jed­no­cze­śnie kupić je taniej, szyb­ciej, bez napo­ru tłu­mu i bez wycho­dze­nia z domu? Tak, wystar­czy wejść na Woblink.com, gdzie wła­śnie wystar­to­wa­ły Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki. Ponad 1 600 ebo­oków prze­ce­nio­no do 60%!

Na Wir­tu­al­nych Tar­gach Książ­ki obo­wią­zu­je 7 pro­gów ceno­wych. Oczy­wi­ście życia by mi nie star­czy­ło na opi­sa­nie wszyst­kich ksią­żek w pro­mo­cji, dla­te­go posta­no­wi­łem na każ­dym z pro­gów opi­sać te tytu­ły, któ­re szcze­gól­nie przy­ku­ły moją uwagę.

Przecenione o 60%

W tej kate­go­rii zna­la­zło się 310 pozy­cji, a mi naj­bar­dziej przy­pa­dły do gustu autor­stwa Ste­fa­na Dar­dy. To te pol­skie powie­ści gro­zy, któ­re po latach posu­chy w tym gatun­ku wynio­sły ją na listy bestsellerów.

Przy tej oka­zji muszę zwró­cić uwa­gę na debiut tego auto­ra pt. „Dom na wyrę­bach”. Opo­wia­da on o czło­wie­ku, któ­ry posta­no­wił uciec od miej­skie­go zgieł­ku i zamiesz­kać na wsi. Sie­lan­ka powo­li zmie­nia się w gro­zę za spra­wą pew­nej posta­ci, któ­ra miesz­ka niedaleko…

Do serii „Czar­ny Wygon” mam bar­dzo spe­cy­ficz­ny sto­su­nek. Gorą­co pole­cam Tom I, któ­ry obej­mu­je „Sło­necz­ną Doli­nę” i „Sta­rzy­znę”, jed­no­cze­śnie dora­dza­jąc, by czy­tel­nik po pro­stu przy­jął, że na nim histo­ria się koń­czy (i broń Boże nie chwy­tał za dru­gi, któ­re­go poziom jest znacz­nie, znacz­nie, znacz­nie niższy).

Sło­necz­na Doli­na” i „Sta­rzy­zna” opo­wia­da­ją o czło­wie­ku, któ­ry nagle zna­lazł się w miej­scu, gdzie czas nie­ja­ko zamarł. Mimo usil­nych sta­rań nie może się z nie­go wydo­stać, a ponad­to nawie­dza je pewien szcze­gól­nie prze­ra­ża­ją­cy duchow­ny. To po prze­czy­ta­niu tej książ­ki przed laty uwie­rzy­łem, że pol­ski hor­ror jako gatu­nek lite­rac­ki ma przed sobą przy­szłość (i wie­lu kolej­nych pisa­rzy mnie póź­niej w tym prze­ko­na­niu utwierdziło).

Przecenione o 55%

W tej kate­go­rii zna­la­zło się 98 ksią­żek. Szcze­gól­ną uwa­gę pro­szę zwró­cić na nie­mal cały doro­bek Sta­ni­sła­wa Lema! Są tu m.in. “Baj­ki Robo­tów”, jak i “Dzien­ni­ki Gwiaz­do­we”, “Sola­ris”, “Golem XIV”, “Wyso­ki Zamek” czy “Kon­gres futu­ro­lo­gicz­ny”!

Miło­śni­ków kla­sy­ki scien­ce fic­tion chy­ba nie muszę dłu­żej nama­wiać do zaj­rze­nia na ten próg ceno­wy w WTK, ale i dobrze, żeby inni czy­tel­ni­cy zaj­rze­li na to „sto­isko”. Jakiś czas temu na ryn­ku cie­szy­ły się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią książ­ki z gatun­ku lite­ra­tu­ry fak­tów, któ­re ja nazy­wa­łem nur­tem kon­tem­pla­cyj­nym. Opo­wia­da­ły one o nie­zwy­kłym życiu wyda­wa­ło­by się zwy­kłych ludzi. Takich jak np. James Rebanks, autor „Życia paste­rza. Opo­wie­ści z Kra­iny Jezior”. Gorą­co ją pole­cam (a jej opis zamy­ka się w sumie w tytu­le). Film o tym auto­rze nakrę­cił m.in. pol­ski vlo­ger Wło­dek Markowicz.

Przecenione o 50%

W kate­go­rii ksią­żek prze­ce­nio­nych o 50% zna­la­zło się 326 pozycji.

Powin­ni do niej zaj­rzeć wszy­scy miło­śni­cy lite­ra­tu­ry cze­skiej i humo­ry­stycz­nej (tym ostat­nim pole­ca­my szcze­gól­nie serię o „Ary­sto­krat­ce” autor­stwa Evže­na Bočka), ponie­waż zna­la­zły się tu świet­ne pozy­cje wydaw­nic­twa Sta­ra Szko­ła (m.in. „Eko­żo­na”, „Młyn do mumii”, „Świn­ki Mor­skie”).

Koniecz­nie muszą tam też zaj­rzeć miło­śni­cy kry­mi­na­łów z naj­wyż­szej pół­ki (znaj­dzie­cie tu wie­le tytu­łów autor­stwa Mar­ka Kra­jew­skie­go), a tak­że miło­śni­cy moc­nej lite­ra­tu­ry fak­tu (są tu m.in. obie czę­ści „Min­dhun­te­ra” oraz „Tru­pia far­ma”).

Przecenione o 45%

W tej kate­go­rii zna­la­zło się aż 363 pozy­cji. Powin­na ona być szcze­gól­nie atrak­cyj­na dla miło­śni­ków lite­ra­tu­ry popu­lar­no­nau­ko­wej i odważ­nej lite­ra­tu­ry faktu.

Moż­na tu zna­leźć naj­lep­szą popu­lar­no­nau­ko­wą pozy­cję obja­śnia­ją­cą w bar­dzo przy­stęp­ny spo­sób pozor­nie nie tak łatwe zagad­nie­nia z zakre­su astro­fi­zy­ki i mecha­ni­ki kwan­to­wej. Piszę o „Wszech­świe­cie w two­jej dło­ni” autor­stwa Christophe’a Gal­far­da (ucznia same­go Ste­phe­na Hawkingsa).

Jeśli pora­ził Was film doku­men­tal­ny Toma­sza Sekiel­skie­go „Tyl­ko nie mów niko­mu”, powin­ni­ście koniecz­nie prze­czy­tać „Żeby nie było zgor­sze­nia” Artu­ra Nowa­ka (jed­ne­go z boha­te­rów wymie­nio­ne­go doku­men­tu, któ­ry tema­tem ofiar prze­mo­cy sek­su­al­nej w pol­skim koście­le zaj­mu­je się od lat).

Nie wspo­mi­na­jąc też o mega oka­zji na naby­cie za nie­wiel­kie pie­nią­dze „Kapi­ta­łu XXI wie­ku” Tho­ma­sa Piketty’ego. Książ­ki, któ­ra zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ło współ­cze­sną myśl ekonomiczną.

Przecenione o 40%

Znaj­dzie­cie tu aż 365 ksią­żek. Wśród nich moją szcze­gól­ną uwa­gę zwró­ci­ły naj­now­sza try­lo­gia tzw. “mło­de­go Moc­ka” autor­stwa Mar­ka Kra­jew­skie­go. Każ­da z tych pozy­cji na wie­le tygo­dni zado­mo­wi­ła się na listach best­sel­le­rów (piszę o książ­kach „Mock”, “Mock. Ludz­kie zoo” i „Mock. Poje­dy­nek”). Nie moż­na też prze­ga­pić wstrzą­sa­ją­ce­go repor­ta­żu pt. „Wam­pir z Zagłę­bia” Prze­my­sła­wa Sem­czu­ka (dzię­ki któ­re­mu wie­my, że za opi­sa­ne mor­dy sprzed lat sąd PRL powie­sił nie tego czło­wie­ka, co trzeba).

War­to też się­gnąć po repor­taż „Wszyst­kie woj­ny Lary” Woj­cie­cha Jagiel­l­skie­go, któ­ry poka­zu­je to jak woj­ny i nie­na­wist­ne ide­olo­gie potra­fią zatruć i nisz­czyć ludzi, nawet jeśli przed pie­kłem uda­ło im się sku­tecz­nie uciec do Euro­py. Szcze­gól­nie pole­cam też „Nobli­stę z Nowo­li­pek”, któ­ry opo­wia­da histo­rię Józe­fa Rot­bla­ta, nobli­sty, któ­ry nie wyrzekł się Pol­ski, a któ­re­go nie spo­sób zna­leźć na kar­tach pol­skich podręczników…

Przecenione o 35%

W tej kate­go­rii zna­la­zło się 160 tytu­łów. Szcze­gól­ną uwa­gę chcę tu zwró­cić na best­sel­le­ro­wą pozy­cję Szy­mo­na Hołow­ni pt. „Boskie zwie­rzę­ta”. Autor poka­zu­je zwie­rzę­ta z zupeł­nie innej per­spek­ty­wy niż moż­na było­by się spo­dzie­wać po kato­lic­kim publi­cy­ście. Dość powie­dzieć, że za spra­wą tej książ­ki wie­lu moich zna­jo­mych prze­szło na wege­ta­ria­nizm, a jesz­cze wię­cej zmie­ni­ło swo­je nawy­ki konsumpcyjne.

Ponad­to w gro­nie pro­mo­wa­nych ksią­żek zna­la­zła się genial­na pozy­cja Pau­la Auste­ra „4 3 2 1”, okrzyk­nię­ta już epo­pe­ją XXI wie­ku. Opo­wia­da ona czte­ry róż­ne histo­rie życia… jed­ne­go czło­wie­ka. Wspa­nia­ły przy­kład ambit­ne­go lite­rac­kie­go eksperymentu.

Przecenione o 33%

W tej kate­go­rii zna­la­zło się zale­d­wie 5 tytu­łów. Wszyst­kie skie­ro­wa­ne są do czy­tel­ni­czek spra­gnio­nych pikant­ne­go roman­su („Befo­re. Chroń mnie przed tym, cze­go pra­gnę”, „After 2. Już nie wiem, kim bez cie­bie jestem”, „After 3. Ocal mnie”, „After 4. Bez sie­bie nie prze­trwa­my”, „Nothing Less”).

Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki dostęp­ne są dla każ­de­go z dostę­pem do Inter­ne­tu i nie gar­dzą­ce­go ebo­oka­mi. Tego­rocz­na edy­cja trwa jedy­nie do 26 maja 2019 r., więc war­to się pospieszyć!

Miko­łaj Kołyszko


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy