Aktualności Ekranizacje

Nowa filmowa adaptacja Rebeki. Czy duch byłej żony wciąż tu jest?

Rebe­ka” to powieść gotyc­ka z 1938 roku. Jej autor­ką jest Daph­ne du Mau­rier. 21 paź­dzier­ni­ka będzie mia­ła miej­sce pre­mie­ra jej fil­mo­wej adaptacji.

Książ­ko­wa “Rebe­ka” to spi­sa­ne w pierw­szej oso­bie wspo­mnie­nia bez­i­mien­nej nar­ra­tor­ki. Wspo­mi­na ona cza­sy, gdy pra­cu­jąc jako dama do towa­rzy­stwa boga­tej Ame­ry­kan­ki, pozna­ła Maxi­ma de Win­te­ra – wdow­ca, któ­ry nie­daw­no stra­cił żonę, Rebekę.

Choć Maxim szyb­ko oświad­cza się boha­ter­ce i zabie­ra ją do swo­jej posia­dło­ści w Man­der­ley, ta nie znaj­du­je tam szczę­ścia. Czu­je się przy­tło­czo­na bogac­twem ogrom­nej posia­dło­ści, ale przede wszyst­kim pamiąt­ka­mi po Rebe­ce, któ­re obec­ne są wszę­dzie. Pamięć po pierw­szej pani de Win­ter pod­trzy­mu­je też gospo­dy­ni, oschła pani Danvers, któ­ra uwiel­bia­ła Rebe­kę i nie jest w sta­nie zaak­cep­to­wać intruz­ki na jej miej­scu. Dru­ga pani de Win­ter zasta­na­wia się, czy mąż w ogó­le ją kocha. Zasta­na­wia się, czy w domo­stwie cały czas obec­ny jest duch Rebeki.

Co cie­ka­we, w cza­sie II woj­ny świa­to­wej wyda­nie “Rebe­ki” oka­za­ło się klu­czem do nie­miec­kie­go szy­fru. Jeden egzem­plarz prze­cho­wy­wał Erwin Rom­mel, a dru­gi agent Abweh­ry węgier­skie­go pocho­dze­nia infil­tru­ją­cy Kair – Lász­ló Almásy.

Adap­ta­cję z 2020 roku wypro­du­ko­wał Net­flix. Film wyre­ży­se­ro­wał Ben Whe­atley, sce­na­riusz przy­go­to­wa­li Joe Shrap­nel, Jane Gold­man i Anna Water­ho­use, a pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi zosta­li Tim Bevan, Eric Fel­l­ner i Nira Park.

W roli dru­giej pani de Win­ter wystą­pi­ła Lily James, Maxi­ma de Win­te­ra zagrał Armie Ham­mer, a Kri­stin Scott Tho­mas wcie­li­ła się w panią Danvers. W pozo­sta­łych rolach wystą­pi­li: Tom Good­man-Hill, Keeley Hawes, Sam Riley, Ann Dowd, Ben Cromp­ton, Mark Lewis Jones, Jane Lapo­ta­ire oraz Ash­le­igh Reynolds.

Net­flix udo­stęp­nił już zwia­stun pro­duk­cji poka­zu­ją­cy jej dusz­ny i mrocz­ny nastrój.

Nim powie­ścią Daph­ne du Mau­rier zain­te­re­so­wał się Net­flix, histo­ria docze­ka­ła się licz­nych adap­ta­cji. W 1940 roku zekra­ni­zo­wał ją Alfred Hitch­cock, a film został nagro­dzo­ny Osca­rem (Naj­lep­szy Film Roku). W roli Maxi­ma de Win­te­ra wystą­pił Lau­ren­ce Oli­vier, Joan Fon­ta­ine zagra­ła jego mło­dziut­ką żonę, a Judith Ander­son – panią Danvers.

W 1979 roku Simon Lang­ton wyre­ży­so­wał serial z Jere­mym Bret­tem w roli Maxi­ma, Anną Mas­sey (byłą żoną Jere­my­’e­go Bret­ta) w roli pani Danvers oraz Joan­ną David w roli dru­giej pani de Winter.

Co cie­ka­we w 1997 roku w kolej­nym seria­lu w rolę dru­giej pani de Win­ter wcie­li­ła się cór­ka Joan­ny David, czy­li Emi­lia Fox. Maxi­ma zagrał Char­les Dan­ce, a panią Danvers zosta­ła Dia­na Rigg. W roli Rebe­ki poja­wi­ła się Lucy Cohu. Serial wyre­ży­se­ro­wał Jim O’Brien. Na pod­sta­wie seria­lu powstał też film tele­wi­zyj­ny. (Tak, wybor­cy “Gry o tron” dobrze pozna­ją te nazwi­ska – Char­les Dan­ce to Tywin Lan­ni­ster, a Dia­na Rigg to Ole­na Tyrell. Tak dłu­ga wspól­na histo­ria wyja­śnia che­mię we wspól­nych sce­nach Tywi­na i Ole­ny, np. w cza­sie nego­cja­cji doty­czą­cych orga­ni­za­cji wese­la Jof­freya i Margaery).

Seria­lo­wych adap­ta­cji “Rebe­ki” było jesz­cze wię­cej. Ich pre­mie­ry mia­ły miej­sce w 1948 roku (w głów­nych rolach Mary Ander­son i Bram­well Flet­cher), w 1950 roku (Bar­ba­ra Bel Ged­des i Peter Cook­son), w 1952 roku (Patri­cia Bre­slin i Scott For­bes) oraz w 1962 roku (James Mason i Joan Hackett).

W 2008 roku kolej­ną adap­ta­cję nakrę­cił Ric­car­do Mila­ni. Ode­szła ona nie­co dalej od ory­gi­na­łu. W rolę Maxi­ma de Win­te­ra wcie­lił się Ales­sio Boni, dru­gą panią de Win­ter zagra­ła Cri­stia­na Capo­ton­di, a panią Danvers – Marian­ge­la Mela­to. W tym fil­mie zoba­czy­li­śmy też samą Rebe­kę, któ­rą zagra­ła Isa­bel­la Briganti.

Rebe­ką” zosta­ły też zain­spi­ro­wa­ne bol­ly­wo­odz­kie fil­my “Koh­ra” (1964) oraz “Ana­mi­ka” (2008), film pro­duk­cji indyj­skiej “Uran­ga­tha Sun­da­ry” (1969) oraz paki­stań­ski serial “Noor­pur Ki Rani”.

Ponad­to powsta­ły adap­ta­cje radio­we, teatral­ne i musicalowe.

Mała aktu­ali­za­cja, nowe wyda­nie uka­że się 21 paź­dzier­ni­ka dzię­ki wydaw­nic­twu Albatros!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy