Ekranizacje Zapowiedzi

Zaginiona apteka Sarah Penner w drodze na małe ekrany. Studio Fox tworzy serial.

Debiu­tanc­ka powieść Sarah Pen­ner o sekret­nej lon­dyń­skiej apte­ce i rów­nie tajem­ni­czej apte­kar­ce przy­rzą­dza­ją­cej pomoc­ne tru­ci­zny spo­tka­ła się z miej­sca z dużym mię­dzy­na­ro­do­wym zain­te­re­so­wa­niem. Pra­wa do wyda­nia książ­ki zosta­ły sprze­da­ne w 35 pań­stwach. Wkrót­ce Zagi­nio­na apte­ka może przy­cią­gnąć jesz­cze więk­szą uwa­gę. Stu­dio Fox ogło­si­ło roz­po­czę­cie prac nad prze­nie­sie­niem powie­ści Sarah Pen­ner na medium serialowe.

Infor­ma­cję o seria­lo­wej adap­ta­cji Zagi­nio­nej apte­ki podał ser­wis „Deadli­ne”. Potwier­dze­nie moż­na rów­nież zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej Sarah Pen­ner. Pro­duk­cja jest na bar­dzo wstęp­nym eta­pie, wła­ści­wie dopie­ro co zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa. Stu­dio Fox poszu­ku­je w chwi­li obec­nej sce­na­rzy­sty, któ­ry adap­ta­cję napi­sze. Sarah Pen­ner przy pro­jek­cie peł­nić będzie funk­cję konsultantki.

Akcja Zagi­nio­nej apte­ki roz­gry­wa się w dwóch liniach czasowych.

Do apte­ki ukry­tej wśród cia­snych uli­czek XVIII-wiecz­ne­go Lon­dy­nu zaglą­da­ją kobie­ty szu­ka­ją­ce pomo­cy w spra­wie drę­czą­cych je męż­czyzn. Tajem­ni­cza Nel­la spe­cja­li­zu­je się w przy­go­to­wy­wa­niu spe­cjal­nych sub­stan­cji, któ­re w odpo­wied­ni spo­sób zaapli­ko­wa­ne roz­wią­zu­ją takie pro­ble­my raz na zawsze. Sytu­acja się kom­pli­ku­je wraz z przy­by­ciem nasto­let­niej klientki.

W Lon­dy­nie naszych cza­sów Caro­li­ne Par­ce­well prze­ży­wa dra­mat zwią­za­ny z nie­wier­no­ścią jej męża. Przy­pad­kiem tra­fia na wska­zów­kę sprzed dwu­stu lat doty­czą­cą serii nie­wy­ja­śnio­nych zgo­nów w tym mie­ście, a wte­dy los spla­ta jej życie z życiem apte­kar­ki sprzed wieków.

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy