Ekranizacje Zapowiedzi

Sarah J. Maas pracuje nad scenariuszem serialowej adaptacji jej Dworu cierni i róż

Sarah J. Maas, autor­ka popu­lar­nych mło­dzie­żo­wych powie­ści fan­ta­sy, ujaw­ni­ła ma Insta­gra­mie, że trwa­ją wła­śnie pra­ce nad prze­nie­sie­niem jej twór­czo­ści na małe ekra­ny. Jest duża szan­sa, że za jakiś czas fani pisar­ki będą mogli oglą­dać seria­lo­wą adap­ta­cję Dwo­ru cier­ni i róż. Do napi­sa­nia sce­na­riu­sza zaan­ga­żo­wa­na zosta­ła sama Sarah J. Maas, w zada­niu poma­ga jej twór­ca seria­lu Outlan­der – Ron Moore.

Dwór cier­ni i róż to pew­ne­go rodza­ju waria­cja na temat baśni o Pięk­nej i Bestii. Dzie­więt­na­sto­let­nia łow­czy­ni o imie­niu Fey­re zabi­ja pod­czas polo­wa­nia wil­ka. Oka­zu­je się jed­nak, że nie było to zwy­czaj­ne zwie­rzę, a magicz­na isto­ta. Wkrót­ce przy­by­wa do niej ukry­wa­ją­cy się pod posta­cią zło­wro­giej bestii Tam­lin, pan zabi­te­go stwo­rze­nia, któ­ry w ramach zadość­uczy­nie­nia żąda by dziew­czy­na uda­ła się z nim do jego kró­le­stwa, gdzie spę­dzi resz­tę swych dni. Tam, w kra­inie prze­peł­nio­nej magią, Fey­re powo­li nabie­ra prze­ko­na­nia, że nie­mal wszyst­ko, co wcze­śniej sły­sza­ła o miesz­kań­cach cza­ro­dziej­skich ziem było kłamstwem.

Seria Dwo­ru cier­ni i róż z począt­ku pla­no­wa­na jako try­lo­gia roz­ro­sła się już do pię­ciu książek.

Serial opar­ty o powie­ści Sarah J. Maas pro­du­ku­je 20th Tele­vi­sion na zle­ce­nie ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji inter­ne­to­wej Hulu. Pisar­ka na Insta­gra­mie zdra­dzi­ła, że razem z Ronem Moorem piszą wła­śnie sce­na­riusz pilo­ta­żo­we­go odcin­ka. To, czy serial rze­czy­wi­ście powsta­nie zale­ży od efek­tu ich pracy.

Jestem wła­śnie moc­no pochło­nię­ta pra­cą nad pisa­niem pilo­ta z Ronem. Jest tak wie­le new­sów, któ­ry­mi chcę się z wami podzie­lić odno­śnie do pro­duk­cji tego seria­lu, że cie­szę się, że w koń­cu będę mogła o tym mówić. Cze­kaj­cie na kolej­ne wie­ści!, napi­sa­ła na Insta­gra­mie Sarah J. Maas.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy