Aktualności Zapowiedzi

Wkrótce wydana zostanie jeszcze jedna książka Terry’ego Pratchetta

Ter­ry Prat­chett zma­gał się cięż­ką cho­ro­bą przez wie­le lat. Zmarł w 2015 roku. Pozo­sta­wił jed­nak po sobie nie­za­tar­ty ślad w posta­ci setek barw­nych histo­rii zamknię­tych w licz­nych powie­ściach i opo­wia­da­niach. Naj­bar­dziej zna­ny jest oczy­wi­ście cykl Świat Dys­ku liczą­cy czter­dzie­ści jeden ksią­żek, w któ­rych pisarz w cha­rak­te­ry­stycz­nym dlań sty­lu komen­to­wał zasta­ną rze­czy­wi­stość, róż­ne aspek­ty ludz­kie­go życia. Nie wszyst­kie jego pra­ce zosta­ły jed­nak wyda­ne. Wkrót­ce ma się to zmienić.

W wie­ku sie­dem­na­stu lat Ter­ry Prat­chett zde­cy­do­wał się na dość kon­tro­wer­syj­ny krok. Zre­zy­gno­wał ze szko­ły, myśląc o karie­rze dzien­ni­kar­skiej. Zna­lazł zatrud­nie­nie w Bucks Free Press. Tam zaj­mo­wał się mię­dzy inny­mi two­rze­niem kolum­ny z opo­wia­da­nia­mi dla mło­dych czy­tel­ni­ków. Wie­le z tych wcze­snych utwo­rów zosta­ło opu­bli­ko­wa­nych tyl­ko na łamach maga­zy­nu. Teraz zosta­ną one zebra­ne i wyda­ne w for­mie książkowej.

Publi­ka­cja będzie nosić tytuł The Time-tra­vel­ling Cave­man. Na ponad trzy­stu stro­nach czy­tel­nik znaj­dzie zróż­ni­co­wa­ne opo­wia­da­nia peł­ne humo­ru i cie­ka­wych spo­strze­żeń, któ­re raz jesz­cze pozwo­lą prze­nieść się do cudow­ne­go świa­ta ima­gi­na­cji Terry’ego Pratchetta.

W wie­lu z tych histo­rii doszu­kać się moż­na zaląż­ków idei, któ­re mogły­by póź­niej stać się peł­no­wy­mia­ro­wy­mi powie­ścia­mi Terry’ego Prat­chet­ta. Jest tam tak­że bar­dzo dużo humo­ru, któ­ry dzie­cia­ki poko­cha­ją. Co czy­ni te opo­wia­da­ni wyjąt­ko­wy­mi? To że są one zarów­no dla dzie­ci, jak i doro­słych, dla dzie­ci, któ­re chcą być doro­sły­mi i dla doro­słych, któ­rzy wciąż tak napraw­dę są dzieć­mi, mówi­li redak­to­rzy zbio­ru opowiadań.

Książ­ka w Wiel­kiej Bry­ta­nii uka­że się 3 wrze­śnia. „The Guar­dian” prze­dru­ko­wał jed­ną z histo­ry­jek opo­wia­da­ją­cą o inwa­zji tajem­ni­cze­go ludu na angiel­skie wybrze­ża. Z tek­stem może­cie zapo­znać się pod arty­ku­łem na stro­nie TUTAJ.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy