Aktualności

Październikowa promocja książkowa w Biedronce

Od dzi­siaj w popu­lar­nym dys­kon­cie nazwa­nym po owa­dzie znaj­dzie­cie książ­ki za 9,99 zł.  Mamy tutaj m.in. Joh­na Gre­ena, Ste­phe­na Kin­ga, Joan­nę Chmie­lew­ską, Norę Roberts czy Eli­za­beth Gaskell. Część tytu­łów to praw­do­po­dob­nie pocke­ty, część to nor­mal­ne wyda­nia. Dużo pozy­cji któ­re wcze­śniej nie było dostęp­ne. Pro­mo­cja trwa do 27 paź­dzier­ni­ka lub wyczer­pa­nia zapasów.


Tor­ba ide­al­na do nosze­nia ksią­żek! Znaj­dziesz ją na Molom.pl

Kup terazNaj­faj­niej­sze zakład­ki papie­ro­we i magne­tycz­ne! Znaj­dzie­cie je TUTAJ.

MOLOM.PL

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy