Aktualności

Ścianę biblioteki w Drawsku Pomorskim zdobi antysmogowy mural

Mura­le sta­no­wią zna­ko­mi­ty wyróż­nik oko­li­cy, wpro­wa­dza­ją­cy do zwy­kle sza­ro­bu­rej prze­strze­ni miej­skiej nie­co kolo­ry­tu. Tema­ty­ka malo­wi­deł naścien­nych jest oczy­wi­ście bar­dzo róż­no­rod­na, poszcze­gól­ne dzie­ła róż­nią się tak­że tech­ni­ką wyko­na­nia. Cie­szy nas bar­dzo, że dużą popu­lar­no­ścią w Pol­sce cie­szą się mura­le oko­ło­li­te­rac­kie. W Draw­sku Pomor­skim powsta­ło nie­daw­no malo­wi­dło wska­zu­ją­ce na nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści, jakie daje książ­ka. Poza walo­ra­mi este­tycz­ny­mi, mural peł­ni rów­nież funk­cję ekologiczną.

Mural zdo­bi ścia­nę biblio­te­ki w Draw­sku Pomor­skim przy uli­cy Pił­sud­skie­go 12. Przed­sta­wia dziew­czy­nę, któ­ra dzię­ki lek­tu­rze książ­ki jest w sta­nie prze­nieść się do wie­lu inte­re­su­ją­cych miejsc na świe­cie. Auto­rem pro­jek­tu jest Dawid Celek. Nad malo­wi­dłem pra­co­wa­ło czwo­ro uta­len­to­wa­nych arty­stów: Anna Kin­ga Tro­czyń­ska, Svie­tła­na Ulka, Elż­bie­ta Zalew­ska, Maciej Szeląg.

Cie­ka­wost­ką jest, że do wyko­na­nia mura­la wyko­rzy­sta­no spe­cjal­ne far­by foto­ka­ta­li­tycz­ne zawie­ra­ją­ce nano­czą­stecz­ki tlen­ku tyta­nu. Dzię­ki temu malo­wi­dło będzie aktyw­nie wal­czyć z draw­skim smo­giem. Według zapew­nień pro­du­cen­tów jeden metr poma­lo­wa­ny far­bą anty­smo­go­wą redu­ku­je ilość tok­sycz­nych tlen­ków azo­tu (Nox) nawet o oko­ło 0.44g w cią­gu jed­ne­go dnia, czy­li rów­nie sku­tecz­nie, co jed­no doj­rza­łe drzewo.

źró­dło drawsko.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy