Aktualności

Czytam i staję się wolny – 21. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®

Nie­po­wta­rzal­ny kli­mat Kra­ko­wa, boga­ty pro­gram towa­rzy­szą­cy, kil­ku­set wystaw­ców, pisa­rzy i dzie­siąt­ki tysię­cy miło­śni­ków lite­ra­tu­ry to naj­lep­sza reko­men­da­cja dla jed­ne­go z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w Pol­sce. Już za nie­speł­na tydzień roz­pocz­ną się 21. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie®. Hasłem prze­wod­nim tego­rocz­nej edy­cji są sło­wa por­tu­gal­skie­go pisa­rza Fer­nan­do Pes­soi „Czy­tam i sta­ję się wol­ny”. Wol­ność tę może­my mno­żyć, uda­jąc się w podróż z boha­te­ra­mi każ­dej bra­nej do ręki książ­ki. Może­my prze­ży­wać zda­rze­nia, sytu­acje, emo­cje, któ­rych być może nigdy nie doświad­czy­my we wła­snym życiu. Gdy czy­ta­my książ­kę, nasza wyobraź­nia jest niczym nie­ogra­ni­czo­na, wol­na od sce­no­gra­fii, posta­ci akto­rów odgry­wa­ją­cych swo­je role. Zwo­len­ni­ków czy­ta­nia nie bra­ku­je, co potwier­dza­ją tłu­my biblio­fi­lów odwie­dza­ją­cych od lat impre­zę. 21. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie® odbę­dą się w dniach 26–29 paź­dzier­ni­ka w EXPO Kraków.

Bon­jo­ur!

Gościem Hono­ro­wym tego­rocz­nych Tar­gów jest Fran­cja. Przez wie­lu z nas kraj ten koja­rzo­ny jest z pięk­nym Pary­żem, malar­stwem, wina­mi czy sma­ko­wi­ty­mi cro­is­san­ta­mi. To tak­że nie­zwy­kle waż­ny ośro­dek kul­tu­ry, w któ­rym rodzi­ła się wybit­na i popu­lar­na na całym świe­cie lite­ra­tu­ra. Każ­dy miło­śnik ksią­żek z pew­no­ścią zna publi­ka­cje Anto­ine de Saint-Exu­pére­go, Alek­san­dra Duma­sa, Mar­ce­la Pro­usta czy Vic­to­ra Hugo. Na Tar­gach nie zabrak­nie rów­nież współ­cze­snych kla­sy­ków fran­cu­skiej lite­ra­tu­ry. Spo­tka­my m.in. Eri­ca-Emma­nu­ela Schmit­ta, Geof­froy de Pen­nar­ta oraz słyn­ne­go fran­cu­skie­go rysow­ni­ka Serge’a Blo­cha. Pro­gram przy­go­to­wa­ny na Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie® jest bar­dzo boga­ty, a wyda­rze­nia towa­rzy­szą­ce będą odby­wa­ły się zarów­no na Tar­gach w EXPO Kra­ków, jak i w prze­strze­ni miej­skiej Kra­ko­wa. Zwie­dza­ją­cy mogą liczyć na sze­reg atrak­cji, przy­go­to­wa­nych nie tyl­ko przez orga­ni­za­to­ra i Wystaw­ców, ale tak­że przez Insty­tut Fran­cu­ski, Amba­sa­dę Fran­cji i part­ne­rów wspo­mnia­nych instytucji.

Jubi­le­usz Kon­kur­su o Nagro­dę im. Jana Długosza

Wyda­rze­niem sta­no­wią­cym ide­al­ne dopeł­nie­nie Tar­gów jest pre­sti­żo­wy Kon­kurs o Nagro­dę im. Jana Dłu­go­sza, któ­ry w tym roku obcho­dzi swo­je dwu­dzie­sto­le­cie. Jubi­le­usz spra­wił, iż Kapi­tu­ła otrzy­ma­ła rekor­do­wą licz­bę zgło­szeń. Do tego­rocz­nej Nagro­dy Jury nomi­no­wa­ło nastę­pu­ją­ce pozycje:
1. Prze­my­sław Cza­pliń­ski, Poru­szo­na Mapa,
Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Kra­ków 2016
2. Agniesz­ka Draus, Brzmie­nie i sens. Stu­dia nad twór­czo­ścią Mar­ka Stachowskiego,
Wydaw­nic­two Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie, Kra­ków 2016
3. Agniesz­ka Gajew­ska, Zagła­da i gwiaz­dy. Prze­szłość w pro­zie Sta­ni­sła­wa Lema
Wydaw­nic­two Nauko­we Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, Poznań 2016
4. Jan Gros­feld, Dla­cze­go chrze­ści­ja­nie potrze­bu­ją Żydów?,
Wydaw­nic­two Świę­te­go Woj­cie­cha, Poznań 2016
5. Łukasz Krzy­ża­now­ski, Dom, któ­re­go nie było. Powro­ty oca­la­łych do powo­jen­ne­go mia­sta, Wydaw­nic­two CZARNE, Woło­wiec 2016
6. Emil Marat, Michał Wój­cik, Pta­ki dra­pież­ne. Histo­ria Lucja­na “Sępa” Wiśniew­skie­go, likwi­da­to­ra z kontr­wy­wia­du AK, Spo­łecz­ny Insty­tut Wydaw­ni­czy Znak, Znak Lite­ra­no­va, Kra­ków 2016
7. Mar­cin Napiór­kow­ski, Powsta­nie umar­łych. Histo­ria pamię­ci 1944–2014,
Wydaw­nic­two Kry­ty­ki Poli­tycz­nej, War­sza­wa 2016
8. Grze­gorz Pią­tek, Sana­tor. Karie­ra Ste­fa­na Starzyńskiego,
Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal, Wydaw­nic­two W.A.B., War­sza­wa 2016
9. Andrzej Leon Sowa, Kto wydał wyrok na mia­sto? Pla­ny ope­ra­cyj­ne ZWZ AK (1940–1944)
i spo­so­by ich reali­za­cji, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Kra­ków 2016
10. Jan Tokar­ski, Obec­ność zła. O filo­zo­fii Lesz­ka Kołakowskiego,
Uni­ver­si­tas Towa­rzy­stwo Auto­rów i Wydaw­ców Prac Nauko­wy, Kra­ków 2016
Lau­re­at otrzy­ma 30 000 zł i sta­tu­et­kę dłu­ta śp. prof. Bro­ni­sła­wa Chro­me­go. Na osta­tecz­ny wer­dykt Jury, lau­da­cję oraz radość zwy­cięz­cy będzie­my jed­nak musie­li pocze­kać do 26 października.
Sta­łym ele­men­tem pro­gra­mu Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie® są rów­nież kon­kur­sy na książ­kę edy­tor­sko dosko­na­łą, naj­lep­szą książ­kę na jesień, naj­lep­szy pod­ręcz­nik i skrypt aka­de­mic­ki. Po raz dru­gi wyło­nio­ne zosta­nie rów­nież naj­lep­sze wydaw­nic­two o górach.

Ple­ja­da lite­rac­kich gwiazd

Wśród licz­nych auto­rów zapro­szo­nych na Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie® swo­ją obec­ność potwier­dzi­li m.in.: Kata­rzy­na Bon­da, Jakub Ćwiek, Jacek Dukaj, Marek Kra­jew­ski, Camil­la Läck­berg, Roma Ligoc­ka, Ewa Lip­ska, Andrzej Malesz­ka, Jakub Małec­ki, Łukasz Orbi­tow­ski, Zyg­munt Miło­szew­ski, Remi­giusz Mróz, Nela Mała Repor­ter­ka, Olga Tokar­czuk, Nicho­las Sparks, Adam Zaga­jew­ski i wie­lu wie­lu innych. Peł­na, na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­na lista auto­rów, któ­rzy poja­wią się na 21. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie®, jest dostęp­na na stro­nie www.ksiazka.krakow.pl.

Od sobo­ty 28 paź­dzier­ni­ka na tere­nie Tar­gów poja­wi się spe­cjal­na Stre­fa Auto­rów, w któ­rej będzie moż­na otrzy­mać auto­gra­fy od nie­zwy­kle popu­lar­nych twór­ców oraz zro­bić sobie z nimi pamiąt­ko­we zdję­cie. Wiel­bi­cie­le komik­sów rów­nież powin­ni być zado­wo­le­ni – dla nich po raz trze­ci zor­ga­ni­zo­wa­ny zosta­nie Salon Komik­su, a w nim powięk­sza­ją­ca się z każ­dym rokiem licz­ba wydaw­nictw zapre­zen­tu­je swo­ją nie­zwy­kle barw­ną ofer­tę. Spe­cjal­nie z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­no Salon Książ­ki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej oraz Dzie­cię­cą Stre­fę Warsz­ta­to­wą dla malu­chów. Bo czy­tać moż­na w każ­dym wie­ku – nawet jeże­li nie oso­bi­ście, to przy aktyw­nym współ­udzia­le rodzi­ców! Na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie® każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Boga­tą ofer­tę publi­ka­cji zapre­zen­tu­ją Wystaw­cy w Salo­nie Wydaw­ców Reli­gij­nych i Salo­nie Wydaw­ców Reli­gij­nych i Naukowych.

Udo­god­nie­nia dla Zwiedzających
W tym roku orga­ni­za­to­rzy wyda­rze­nia przy­go­to­wa­li nową, jesz­cze bar­dziej intu­icyj­ną bez­płat­ną apli­ka­cję, zawie­ra­ją­cą pełen pro­gram, inte­rak­tyw­ną mapę sto­isk oraz listę auto­rów. Co nale­ży zro­bić, aby mieć całe Tar­gi w swo­im tele­fo­nie? Wystar­czy pobrać apli­ka­cję o nazwie „Meeting Apli­ca­tion” z App­Sto­re bądź Skle­pu Play. Następ­nie zeska­no­wać QR kod, któ­ry znaj­du­je się na stro­nie www.ksiazka.krakow.pl lub wpi­sać nazwę even­tu – Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie w apli­ka­cji. Gotowe!

Ze wzglę­du na olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie Tar­ga­mi i wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Zwie­dza­ją­cych, orga­ni­za­to­rzy wpro­wa­dzi­li sze­reg dodat­ko­wych udo­god­nień i atrak­cji. Wszy­scy chęt­ni mogą za pomo­cą jed­ne­go klik­nię­cia zaku­pić bilet on-line (EKOBILET), sta­no­wią­cy prze­pust­kę do nie­zwy­kłe­go świa­ta lite­ra­tu­ry. Dodat­ko­wo pro­wa­dzo­na jest przed­sprze­daż bile­tów, któ­re moż­na kupić w punk­tach Info­Kra­ków na ul. św. Jana 2 i w Pawi­lo­nie Wyspiań­skie­go na pl. Wszyst­kich Świę­tych 2.

Podob­nie jak rok temu przy­go­to­wa­no spe­cjal­ne busy tar­go­we. Będą kur­so­wa­ły spod Cen­trum Han­dlo­we­go M1 do EXPO Kra­ków. Orga­ni­za­to­rzy Tar­gów zachę­ca­ją, aby wła­ści­cie­le aut pozo­sta­wi­li je na spe­cjal­nie wyna­ję­tym par­kin­gu przy M1 i prze­sie­dli się do busów.

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie® co roku zaska­ku­ją swo­ją boga­tą ofer­tą i potwier­dza­ją, że książ­ki to nie moda trwa­ją­ca jeden sezon, a nie­koń­czą­ca się opo­wieść. Czte­ry dni spę­dzo­ne w Kra­ko­wie to praw­dzi­wa lite­rac­ka podróż po róż­nych świa­tach, któ­rych twór­ca­mi są ulu­bie­ni auto­rzy. War­to udać się w tę podróż mię­dzy 26 a 29 października!

Infor­ma­cje techniczne:

Adres:
Mię­dzy­na­ro­do­we Centrum
Targowo-Kongresowe
EXPO Kraków
Ul. Gali­cyj­ska 9

Godzi­ny otwarcia
26.10. 10:00–17:00
27–28.10. 10:00–19:00
29.10. 10:00–17:00

Ceny bile­tów 
Bilet nor­mal­ny: 8 zł
Bilet ulgo­wy: 6 zł (ucznio­wie, studenci)
Kar­net czte­ro­dnio­wy: 21 zł

Dzie­ci do lat 7, eme­ry­ci i ren­ci­ści wstęp bez­płat­ny. Po reje­stra­cji bez­płat­ny bilet wstę­pu dla gości branżowych.
Szcze­gó­ło­wy pro­gram znaj­du­je się na stro­nie www.ksiazka.krakow.pl

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy