Sprawdzasz tag

targi

Aktualności

Odwołanie Warszawskich Targów Książki wśród powodów ogłoszenia upadłości Murator Expo

Spół­ka Mura­tor Expo wcho­dzą­ca w skład gru­py kapi­ta­ło­wej ZPR zło­ży­ła wnio­sek o upa­dłość. 83% jej wpły­wów pocho­dzi­ło z orga­ni­zo­wa­nia imprez targowych.

W związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 odwo­ła­ne zosta­ły mar­co­we tar­gi Wiatr i Woda oraz zapla­no­wa­ne na maj War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki. Z kolei na począt­ku kwiet­nia Mura­tor Expo zamknął mie­sięcz­nik “Żagle” ist­nie­ją­cy na ryn­ku wydaw­ni­czym od 1959 roku, a prze­ję­ty przez Mura­tor Expo na począt­ku 2018 roku. Inna ze spół­ek nale­żą­ca do gru­py ZPR zamknę­ła maga­zyn “Podró­że”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kobieta ukradła książki o dużej wartości z Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

Impre­zy maso­we to świet­na oka­zja dla drob­nych zło­dzie­jasz­ków. W tłu­mie łatwiej się ukryć, ogól­ne zamie­sza­nie roz­pra­sza uwa­gę poten­cjal­nych ofiar i gene­ral­nie jest w czym prze­bie­rać, jeśli cho­dzi o łupy. Nie ina­czej jest z książ­ko­wy­mi tar­ga­mi. Wydaw­com zda­rza się, że z wysta­wy znik­nie im jakiś poje­dyn­czy tytuł, ktoś przy­własz­czy sobie nad­mia­ro­wą licz­bę gra­ti­so­wych dłu­go­pi­sów albo maniak słod­ko­ści zamiast poczę­sto­wać się jed­nym cukier­kiem, weź­mie ich całą garść albo i dwie. Kra­dzie­ży ksią­żek o war­to­ści 10 tysię­cy zło­tych chy­ba nikt się nie spo­dzie­wał. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czytam i staję się wolny – 21. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®

Nie­po­wta­rzal­ny kli­mat Kra­ko­wa, boga­ty pro­gram towa­rzy­szą­cy, kil­ku­set wystaw­ców, pisa­rzy i dzie­siąt­ki tysię­cy miło­śni­ków lite­ra­tu­ry to naj­lep­sza reko­men­da­cja dla jed­ne­go z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w Pol­sce. Już za nie­speł­na tydzień roz­pocz­ną się 21. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie®. Hasłem prze­wod­nim tego­rocz­nej edy­cji są sło­wa por­tu­gal­skie­go pisa­rza Fer­nan­do Pes­soi „Czy­tam i sta­ję się wol­ny”. Czy­taj dalej

-->