Aktualności

Odwołanie Warszawskich Targów Książki wśród powodów ogłoszenia upadłości Murator Expo

Spół­ka Mura­tor Expo wcho­dzą­ca w skład gru­py kapi­ta­ło­wej ZPR zło­ży­ła wnio­sek o upa­dłość. 83% jej wpły­wów pocho­dzi­ło z orga­ni­zo­wa­nia imprez targowych.

W związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 odwo­ła­ne zosta­ły mar­co­we tar­gi Wiatr i Woda oraz zapla­no­wa­ne na maj War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki. Z kolei na począt­ku kwiet­nia Mura­tor Expo zamknął mie­sięcz­nik “Żagle” ist­nie­ją­cy na ryn­ku wydaw­ni­czym od 1959 roku, a prze­ję­ty przez Mura­tor Expo na począt­ku 2018 roku. Inna ze spół­ek nale­żą­ca do gru­py ZPR zamknę­ła maga­zyn “Podró­że”.

Zwol­nio­ne zosta­ły redak­cje obu pism, a na prze­ło­mie mar­ca i kwiet­nia zwol­nio­no więk­szość pra­cow­ni­ków Mura­tor Expo. W spół­ce zosta­ły zatrud­nio­ne zale­d­wie 3 oso­by. Odszedł też pre­zes Jacek Oryl.

Wsku­tek pan­de­mii kie­row­nic­two Mura­tor Expo spół­ki zde­cy­do­wa­ło się zło­żyć wnio­sek o upadłość.

- Powo­dem jest obec­na sytu­acja finan­so­wa fir­my oraz brak moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści tar­go­wej w wyni­ku ogra­ni­czeń wpro­wa­dzo­nych w związ­ku z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa – infor­mu­je Mura­tor Expo. – Orga­ni­za­cja tych wyda­rzeń wyma­ga­ła wie­lo­mie­sięcz­nych przy­go­to­wań. Od mar­ca, z powo­du nie­pew­no­ści doty­czą­cej roz­wo­ju sytu­acji zwią­za­nej z epi­de­mią, unie­moż­li­wio­ne jest pro­wa­dze­nie prac, mają­cych na celu orga­ni­za­cję kolej­nych wyda­rzeń w roku bie­żą­cym i następ­nym. Po ana­li­zie obec­nej sytu­acji finan­so­wej spół­ki oraz per­spek­tyw gospo­dar­czych, zarząd Mura­tor Expo zło­żył sto­sow­ny wnio­sek we wła­ści­wym dla spół­ki sądzie gospodarczym.

W 2019 roku Mura­tor Expo zor­ga­ni­zo­wał 18 wyda­rzeń: 14 tar­gów, 2 ple­ne­ry lite­rac­kie oraz 2 impre­zy e‑sportowe. Łącz­nie uczest­ni­czy­ło w nich 2,4 tys. wystaw­ców oraz ok. 260 tys. zwie­dza­ją­cych. Głów­ną czę­ścią dzia­łal­no­ści spół­ki były wyda­rze­nia wydaw­ni­cze (włącz­nie z War­szaw­ski­mi Tar­ga­mi Książ­ki), miesz­ka­nio­we oraz doty­czą­ce spor­tów wod­nych i jachtów.

W 2018 roku fir­ma zatrud­nia­ła 35 osób, czy­li o 11 osób wię­cej niż w roku 2017. KRS infor­mu­je tak­że, że w 2018 roku spół­ka zano­to­wa­ła wzrost przy­cho­dów sprze­da­żo­wych z 13,36 do 14,28 mln zł oraz spa­dek wyni­ku net­to z 721,3 tys. zł stra­ty do 728 tys. zł zysku.

Gru­pa ZPR już w poło­wie kwiet­nia wpro­wa­dzi­ła oszczęd­no­ści. Spół­ki ZPR Media (zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją tele­wi­zyj­ną) oraz Time (bro­ker rekla­my radio­wej oraz wydaw­ca “Super Expres­su”) obni­ży­ły wyna­gro­dze­nia oraz wymiar pra­cy do 20% na pół roku, z kolei przed­sta­wi­cie­le ich kie­row­nic­twa będą zara­biać o 20–40% mniej do koń­ca roku 2020.

źró­dło: wirtualnemedia/muratorexpo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy