Aktualności

W Ostrołęce planuje się uhonorować wybitnych polskich twórców komiksowych

Komiks w Pol­sce z roku na rok sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny. Prym wio­dą głów­nie wydaw­nic­twa zagra­nicz­ne, któ­rych sprze­daż napę­dza­na jest zna­ko­mi­tą kon­dy­cją kina super­bo­ha­ter­skie­go. To dosko­na­ły powód, żeby poło­żyć więk­szy nacisk na pro­mo­cję rodzi­me­go komik­su. Z cie­ka­wą ini­cja­ty­wą wyszli miesz­kań­cy Ostrołęki.

Sta­ni­sław Orłow­ski i Tomasz Sam­sel zapro­po­no­wa­li, żeby dotych­czas nie­na­zwa­ne alej­ki Par­ku Miej­skie­go w Ostro­łę­ce zyska­ły komik­so­wych patro­nów. Według pomy­słu dróż­ki nosi­ły­by nazwy: Hen­ry­ka Jerze­go Chmie­lew­skie­go “Pap­cia Chmie­la”, Janu­sza Chri­sty, Szar­lo­ty Pawel, Jerze­go Wró­blew­skie­go, Mie­czy­sła­wa Wiśniew­skie­go, Tade­usza Racz­kie­wi­cza, Maria­na Walen­ty­no­wi­cza, Boh­da­na Buten­ki, Bogu­sła­wa Polcha, Szy­mo­na Kobylińskiego.

Dodat­ko­wo cen­tral­nie umiesz­czo­ny w par­ku skwer zyskał­by mia­no Skwe­ru Pol­skie­go Komiksu.

Pre­zy­dent Ostro­łę­ki przy­go­to­wał już uchwa­łę. Ta wkrót­ce tra­fić ma pod obra­dy rady mia­sta. Wszyst­ko jed­nak wska­zu­je na to, że rze­czy­wi­ście pro­jekt zosta­nie przy­ję­ty do realizacji.

Reali­za­cja przed­ło­żo­nej ini­cja­ty­wy może przy­czy­nić się do uatrak­cyj­nie­nia wize­run­ku nasze­go mia­sta nie tyl­ko w regio­nie, ale tak­że w per­spek­ty­wie całe­go kra­ju. Tak sper­so­na­li­zo­wa­ne nazew­nic­two alei par­ko­wych z pew­no­ścią zwró­ci uwa­gę licz­ne­go i wciąż roz­wi­ja­ją­ce­go się pol­skie­go śro­do­wi­ska komik­so­we­go, na któ­re skła­da­ją się zarów­no twór­cy, jak i czy­tel­ni­cy. Poprzez swą uni­kal­ność nada Ostro­łę­ce cha­rak­ter ośrod­ka miej­skie­go przy­ja­zne­go twór­czo­ści arty­stycz­nej, czy­tel­nic­twu i sze­ro­ko poję­tej kul­tu­rze, co będzie natu­ral­nie sprzy­jać orga­ni­za­cji róż­ne­go rodza­ju wyda­rzeń kul­tu­ral­nych na tere­nie par­ku i w innych loka­li­za­cjach w gra­ni­cach mia­sta, czy­ta­my w uchwale.

War­to tu przy­po­mnieć, że komik­so­wy park nie jest jedy­ną ostro­łęc­ką ini­cja­ty­wą pro­pa­go­wa­nia popkul­tu­ry w prze­strze­ni miej­skiej. W sierp­niu infor­mo­wa­li­śmy, że sie­dem pomni­ków przy­ro­dy w Ostro­łę­ce zyska­ło nazwy boha­te­rów wiedź­miń­skiej sagi Andrze­ja Sapkowskiego.

źró­dło ostroleka.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy