Sprawdzasz tag

Skwer Polskiego Komiksu

Aktualności

W Ostrołęce planuje się uhonorować wybitnych polskich twórców komiksowych

Komiks w Pol­sce z roku na rok sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny. Prym wio­dą głów­nie wydaw­nic­twa zagra­nicz­ne, któ­rych sprze­daż napę­dza­na jest zna­ko­mi­tą kon­dy­cją kina super­bo­ha­ter­skie­go. To dosko­na­ły powód, żeby poło­żyć więk­szy nacisk na pro­mo­cję rodzi­me­go komik­su. Z cie­ka­wą ini­cja­ty­wą wyszli miesz­kań­cy Ostro­łę­ki. Czy­taj dalej

-->