Aktualności

Co nowego w księgarniach #1

Jesień jak żad­na inna pora roku sprzy­ja czy­tel­nic­twu. Jest ide­al­na, by zapaść się w wygod­nym fote­lu z książ­ką na kola­nach, a naj­waż­niej­sze, by była to inte­re­su­ją­ca książ­ka. Poni­żej pre­zen­tu­ję kil­ka inte­re­su­ją­cych tytu­łów, któ­re dopie­ro co tra­fi­ły lub lada dzień tra­fią do księgarń.

Szóstka Wron – Leigh Bardugo

(Wydaw­nic­two MAG)

szostkaSze­ścio­ro nie­bez­piecz­nych wyrzutków.

Jeden nie­wy­ko­nal­ny skok.

Prze­stęp­czy geniusz Kaz Brek­ker otrzy­mu­je ofer­tę wzbo­ga­ce­nia się ponad wszel­kie wyobra­że­nie – wystar­czy w tym celu wyko­nać zada­nie, któ­ra z pozo­ru wyda­je się niewykonalne:
– wła­mać się do nie­sław­ne­go Lodo­we­go Dwo­ru (nie­zdo­by­tej woj­sko­wej twierdzy)
– uwol­nić zakład­ni­ka (a ten może roz­pę­tać magicz­ne pie­kło, któ­re pochło­nie cały świat)
– prze­żyć dosta­tecz­nie dłu­go, żeby ode­brać nagro­dę (i ją wydać)

Kaz potrze­bu­je ludzi wystar­cza­ją­co zde­spe­ro­wa­nych, żeby wraz z nim pod­ję­li się tej samo­bój­czej misji, oraz dosta­tecz­nie nie­bez­piecz­nych, żeby ją wypeł­ni­li. Wie, gdzie ich szu­kać. Szóst­ka naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych wyrzut­ków w mie­ście – razem mogą być nie do zatrzy­ma­nia. O ile wcze­śniej nie poza­bi­ja­ją się nawzajem.
Książ­ka w księ­gar­niach od 28 września.


dziewiatStefan Ahnhem – Dziewiąty Grób 

(wydaw­nic­two Marginesy)

Zabił­byś dla kogoś, kogo kochasz?

Szwedz­ki mini­ster spra­wie­dli­wo­ści wycho­dzi z domu posel­skie­go po zażar­tej deba­cie. Wybie­ra bocz­ne wyj­ście z budyn­ku, żeby umknąć dzien­ni­ka­rzom, ale nigdy nie docie­ra do cze­ka­ją­ce­go na nie­go samo­cho­du. Zapadł się pod zie­mię w samym cen­trum sie­dzi­by władz.

W tym samym cza­sie w Danii, w swo­im domu w Kopen­ha­dze zosta­je bru­tal­nie zamor­do­wa­na żona pew­ne­go cele­bry­ty. Dun­ja Houga­ard roz­po­czy­na śledz­two, któ­re wkrót­ce zawie­dzie ją do Szwe­cji. Jest tydzień przed Bożym Naro­dze­niem. Zima łapie Sztok­holm i Kopen­ha­gę w sil­nym uści­sku, kie­dy Fabian Risk dosta­je pole­ce­nie, by w tajem­ni­cy zba­dał spra­wę znik­nię­cia mini­stra. Ofi­cjal­nie śledz­two pro­wa­dzą służ­by spe­cjal­ne, ale zarów­no one, jak i Fabian oraz jego cię­żar­na kole­żan­ka Malin Rehn­berg szyb­ko tra­fia­ją na śle­py zaułek. Wkrót­ce sta­je się jasne, że nic nie jest tym, czym się z począt­ku wyda­wa­ło, a pew­ne potęż­ne siły robią wszyst­ko, by skan­da­licz­na praw­da nie wyszła na jaw. Dzie­wią­ty grób to wie­lo­wąt­ko­wy thril­ler, któ­ry odpo­wia­da na pyta­nie, co kaza­ło Fabia­no­wi Risko­wi opu­ścić Sztok­holm i prze­pro­wa­dzić się do rodzin­ne­go Hel­sing­bor­ga. Ścież­ki Fabia­na i Dun­ji nie­jed­no­krot­nie się prze­ci­na­ją w pogrą­żo­nej w ciem­nej zimie Skan­dy­na­wii. Obo­je odkry­wa­ją spi­sek, któ­ry oka­zu­je się o wie­le gor­szy, niż każ­de z nich odwa­ży­ło­by się pomyśleć.


poetaPoeta, strażnik i więzień – Lee Jung-myung 

(Wydaw­nic­two Świat Książki)

Wcią­ga­ją­cy kry­mi­nał zain­spi­ro­wa­ny faktami.

Dra­ma­tycz­na opo­wieść o utra­co­nej wol­no­ści i czło­wie­czeń­stwie w naj­mrocz­niej­szych czasach.

Zakład kar­ny w Fuku­oce, 1944 rok. Za mura­mi wię­zie­nia sza­le­je woj­na, a po ich dru­giej stro­nie zosta­je bru­tal­nie zamor­do­wa­ny człowiek.

Na roz­kaz prze­ło­żo­nych Yuichi Wata­na­be, mło­dy straż­nik, któ­ry jest namięt­nym czy­tel­ni­kiem, ma prze­pro­wa­dzić śledztwo.

Ofia­rą mor­der­stwa jest Sugiy­ama, tak­że straż­nik, któ­re­go spo­łecz­ność wię­zien­na się bała i któ­rym pogar­dza­ła. Już na począt­ku docho­dze­nia do popeł­nie­nia zbrod­ni przy­zna­je się jeden z osa­dzo­nych, ale Wata­na­be mu nie wie­rzy. Kie­dy zaczy­na prze­słu­chi­wać podej­rza­ne­go oraz Yuna Dong-ju, uta­len­to­wa­ne­go kore­ań­skie­go poetę, uświa­da­mia sobie, że prze­ra­ża­ją­cy Sugiy­ama nie był tym, za kogo go uważano…

Bada­jąc prze­bieg wyda­rzeń z ostat­nich kil­ku mie­się­cy, Wata­na­be odkry­wa, co dzie­je się w tym peł­nym prze­mo­cy mrocz­nym zakła­dzie, z któ­re­go pra­wie nikt nie wycho­dzi żywy. Pozna­je praw­dę o czło­wie­ku, któ­ry zro­bi wszyst­ko, żeby tyl­ko wydo­stać się na wol­ność wyko­pa­nym wła­sno­ręcz­nie tune­lem, praw­dę o naczel­ni­ku, któ­re­go chci­wość nie zna gra­nic, i o małej dziew­czyn­ce z lataw­cem oraz jej dziw­nym przyjacielu.

I praw­dę o Yunie Dong-ju, poecie, któ­re­go wier­sze są tak pięk­ne, że tra­fia­ją do naj­tward­szych serc.

Woj­na zmie­rza powo­li do koń­ca, na wię­zie­nie coraz czę­ściej spa­da­ją bom­by i Wata­na­be docho­dzi do wnio­sku, że musi ochro­nić mło­de­go poetę i to za wszel­ką cenę. Ta decy­zja ozna­cza powrót do śledz­twa, któ­re ujaw­ni prze­ra­ża­ją­cą prawdę.


kochalamKochałam Stalina – Lubow Orłowa

(wydaw­nic­two Bellona)

Czy moż­na kochać „potwo­ra” i kim była zdol­na do tego kobieta?

Przy­pad­ko­wo ura­to­wa­ne wspo­mnie­nia naj­po­pu­lar­niej­szej aktor­ki radziec­kie­go kina, Lubow Orło­wej, zdra­dza­ją­ce odpo­wie­dzi na te oraz wie­le innych pytań.

W języ­ku rosyj­skim sło­wo „lubow” ozna­cza zarów­no miłość, jak i imię, i już samo to wska­zu­je na pikant­ną dwu­znacz­ność histo­rii, któ­rą czy­tel­nik znaj­dzie w pamięt­ni­kach uwiel­bia­nej przez miesz­kań­ców ZSRR odtwór­czy­ni głów­nych ról w fil­mach takich jak Świat się śmie­je czy Woł­ga, Wołga.

Romans Sta­li­na i artyst­ki był skrzęt­nie skry­wa­ną tajemnicą.
Sama Orło­wa zastrze­gła, że jej wspo­mnie­nia mogą się uka­zać dopie­ro po 25 latach po jej śmieci.
Książ­ka, któ­rą prze­my­co­no do Chin, mało nie prze­pa­dła w cza­sach rewo­lu­cji kulturalnej.
Co połą­czy­ło czo­ło­wą radziec­ką artyst­kę i ojca narodu?
Co widzi zako­cha­na kobie­ta w męż­czyź­nie, przed któ­rym innych para­li­żu­je lęk?
Czy Sta­lin miał inne, bar­dziej ludz­kie oblicze?
Ta książ­ka udo­wad­nia, że naj­cie­kaw­sze histo­rie pisze życie.


herbertOpowiadania zebrane. Tom 1 – Frank Herbert 

(wydaw­nic­two Rebis)

Opo­wia­da­nia zebra­ne Fran­ka Her­ber­ta to pierw­sze w naszym kra­ju tak obszer­ne wyda­nie krót­kich form pro­za­tor­skich auto­ra Diu­ny. Zgro­ma­dzo­ne w dwóch tomach utwo­ry – aż czter­dzie­ści! – są, moż­na śmia­ło powie­dzieć, bez­cen­ne. To wła­ści­wie prze­krój zain­te­re­so­wań pisa­rza, któ­re zna­la­zły póź­niej odzwier­cie­dle­nie w jego naj­wy­bit­niej­szym dzie­le – “Kro­ni­kach Diu­ny”. Pol­ski czy­tel­nik ma dzię­ki temu wyjąt­ko­wą szan­sę poznać naj­waż­niej­sze tema­ty twór­czo­ści Her­ber­ta, obser­wo­wać, jak się one zmie­nia­ły, śle­dzić roz­wój jego sty­lu i przy­glą­dać się ewo­lu­cji jako pisa­rza – jed­ne­go z naj­więk­szych mistrzów fan­ta­sty­ki nauko­wej, gatun­ku się­ga­ją­ce­go cza­sów Lukia­na z Samosat.


Karin Slaughter – Miasto Glin 

(wydaw­nic­two Muza)

miastoglinPierw­sza powieść Karin Slau­gh­ter nie­na­le­żą­ca do żad­ne­go ze zna­nych już czy­tel­ni­ko­wi cykli.

Autor­ka prze­cie­ra nowy szlak, pro­po­nu­jąc fascy­nu­ją­cą histo­rię dwóch mło­dych poli­cjan­tek pró­bu­ją­cych powstrzy­mać seryj­ne­go mor­der­cę. Boha­te­ro­wie, fabu­ła oraz tem­po nie mają sobie rów­nych. Jeśli jesz­cze nie czy­ta­li­ście Karin Slau­gh­ter, to naj­lep­szy moment, żeby zacząć.

Nie­zwy­kle obra­zo­wo przed­sta­wio­na Atlan­ta poło­wy lat sie­dem­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku oraz poli­cyj­ne śro­do­wi­sko, w któ­rym kró­lu­je rasizm, homo­fo­bia i mizo­gi­nia… Inte­re­su­ją­cy pro­ta­go­ni­ści, sce­ne­ria w sty­lu retro oraz intry­gu­ją­ca fabu­ła spra­wia­ją, że to jed­na z jej naj­lep­szych powie­ści w swo­im gatunku.


wojnastaregoWojna Starego Człowieka – John Scalzi

(wydaw­nic­two Akurat)

W dniu swo­ich sie­dem­dzie­sią­tych pią­tych uro­dzin John Per­ry zro­bił dwie rze­czy. Naj­pierw odwie­dził grób swo­jej żony. A potem wstą­pił do armii.

Ludz­kość w koń­cu zna­la­zła dro­gę do mię­dzy­gwiezd­nej prze­strze­ni – to dobra wia­do­mość. Zła wia­do­mość jest taka, że w kosmo­sie jest nie­wie­le nada­ją­cych się do zamiesz­ka­nia pla­net – za to aż roi się tam od obcych, któ­rzy chcą o nie wal­czyć. Wycho­dzi na to, że wszech­świat jest dla czło­wie­ka wro­gim miejscem.
A więc – wal­czy­my. Żeby obro­nić Zie­mię (któ­ra może stać się celem ata­ku dla naszych nowych wro­gów, jeśli dopu­ści­my ich zbyt bli­sko); wal­czy­my rów­nież o nasz pla­ne­tar­ny stan posia­da­nia. Z dala od Zie­mi, ta woj­na trwa już od dzie­siąt­ków lat: jest bru­tal­na, krwa­wa i nieubłagana.

Sama Zie­mia jest zaścian­kiem. Więk­sza część zaso­bów ludz­ko­ści znaj­du­je się w rękach Kolo­nial­nych Sił Obro­ny, któ­re chro­nią Zie­mię przed zbyt dokład­ną wie­dzą na ten temat. Ogól­nie wia­do­mo tyl­ko jed­no – kie­dy osią­gnie się wiek eme­ry­tal­ny, moż­na się zacią­gnąć do KSO. Oni nie chcą mło­dych ludzi; chcą ludzi, któ­rzy mają wie­dzę i doświad­cze­nia zebra­ne w cią­gu dłu­gie­go życia.

Zosta­niesz zabra­ny z Zie­mi, żeby już nigdy nie móc na nią powró­cić. Będziesz musiał odsłu­żyć swo­je na fron­cie. A jeśli uda ci się prze­żyć, wspa­nia­ło­myśl­nie pozwo­li ci się osie­dlić na jed­nej z cięż­ko wywal­czo­nych planet.

John Per­ry zga­dza się na te warun­ki. Prak­tycz­nie nie ma poję­cia o tym, co go cze­ka. Pro­wa­dzo­na w odle­gło­ści wie­lu lat świetl­nych od domu woj­na oka­zu­je się o wie­le cięż­sza, niż mógł sobie wyobra­zić – i, jak się prze­ko­na, o wie­le dziwniejsza.


rojRój – Laline Paull 

(wydaw­nic­two Prószyński)

Pod­po­rząd­ko­wa­nie. Posłu­szeń­stwo. Służba.

Flo­ra 717 to twar­da sztu­ka. Wywo­dzą­ca się z rodu sprzą­ta­czek, naj­niż­szej war­stwy tota­li­tar­nej spo­łecz­no­ści ula, dla Kró­lo­wej goto­wa jest na każ­de poświę­ce­nie. Wycho­dzi cało z wewnętrz­nych pogro­mów, czy­stek reli­gij­nych i prze­ra­ża­ją­cych napa­ści dra­pież­nych os. Z każ­dym aktem odwa­gi zysku­je coraz moc­niej­szą pozy­cję, dzię­ki cze­mu pozna­je ukry­tych wro­gów oraz mrocz­ne tajem­ni­ce ula. Ist­nie­je jed­nak coś sil­niej­sze­go nad odda­nie i posłu­szeń­stwo, czy­li naczel­ną zasa­dę rzą­dzą­cą życiem wszyst­kim psz­cze­lich sióstr. To wła­sne dziec­ko… Żar­li­wa i – wszyst­kim poza Kró­lo­wą – bez­względ­nie zaka­za­na mat­czy­na miłość spra­wi, że Flo­ra zła­mie naj­święt­sze ze wszyst­kich praw…

Prze­dziw­na, barw­na książ­ka, prze­ko­nu­ją­cy por­tret spo­so­bu myśle­nia psz­czo­ły i roju psz­cze­le­go. To wła­śnie odróż­nia ludzi od innych zwie­rząt: wyobraź­nia pozwa­la nam wykre­ować peł­ny, wia­ry­god­ny świat cał­ko­wi­cie odmien­ny od naszego.
Tra­cy Chevalier


piskorskiKrzysztof Piskorski – Czterdzieści i cztery

(wydaw­nic­two Literackie)

Jest rok 1844. Do odcię­tej blo­ka­dą Anglii przy­by­wa Eli­za Żmi­jew­ska – poet­ka i ostat­nia kapłan­ka zapo­mnia­ne­go, sło­wiań­skie­go bóstwa. Eli­za ma odna­leźć prze­my­słow­ca Kon­ra­da Zału­skie­go, któ­re­go roda­cy winią za upa­dek powsta­nia na Litwie. Zamie­rza wyko­nać na nim wyrok wyda­ny przez Radę Emi­gra­cyj­ną oraz Juliu­sza Sło­wac­kie­go. Tyl­ko czy Zału­ski napraw­dę jest win­ny? A może padł ofia­rą roz­gryw­ki dwóch wieszczów?

W świe­cie, gdzie ener­gia próż­ni odmie­ni­ła histo­rię, nie ma pro­stych odpo­wie­dzi. Ethe­ro­we bra­my połą­czy­ły Euro­pę z rów­no­le­gły­mi świa­ta­mi, a woj­ny i powsta­nia poto­czy­ły się nowym torem. Towiań­czy­cy, rewo­lu­cjo­ni­ści, lud­dy­ści, sza­le­ni pro­ro­cy i poeci snu­ją pię­tro­we intry­gi. Armie, taj­ne poli­cje oraz flo­ty powietrz­nych okrę­tów cze­ka­ją na znak. Z poza­świa­to­wych kolo­nii Fran­cji, Anglii oraz Rosji nad­cią­ga­ją egzo­tycz­ne stwo­rze­nia i obce siły. Coś lęgnie się w ciem­nych zauł­kach miast…

Pola­cy widzą we wszyst­kim szan­sę, by wywró­cić układ wro­gich im mocarstw. Żmi­jew­ska odkry­wa jed­nak, że na sza­li leży coś wię­cej niż tyl­ko los jej kraju…


jadowskasqnDziewczyna z Dzielnicy Cudów. Seria Nikity. Tom 1 – Aneta Jadowska 

(wydaw­nic­two SQN)

Są przy­ja­zne i uro­cze mia­sta alter­na­tyw­ne. I jest Wars – sza­lo­ny i bru­tal­ny – oraz Sawa – uzbro­jo­na w kły i pazu­ry. Poko­chasz je i znie­na­wi­dzisz, cał­kiem jak ich mieszkańcy.

Jak ona. Niki­ta. To tyl­ko jed­no z jej imion, jed­na z jej tajem­nic. Jako cór­ka zabój­czy­ni i sza­leń­ca chce od życia jed­ne­go – nie pójść ścież­ką żad­ne­go z rodzi­ców. Choć na to może być już za późno.

Z Dziel­ni­cy Cudów – czę­ści mia­sta, któ­ra w wyni­ku magicz­nych per­tur­ba­cji utknę­ła w latach 30. ubie­głe­go wie­ku – zosta­je upro­wa­dzo­na jed­na z pio­sen­ka­rek reno­mo­wa­ne­go klu­bu Pozy­tyw­ka. Spra­wą zaj­mu­je się Niki­ta. Trop szyb­ko zapro­wa­dzi ją tam, gdzie nigdy nie chcia­ła­by się zna­leźć. Na szczę­ście jej ple­ców pil­nu­je Robin. Czy na pew­no? Kim on wła­ści­wie jest?


fieldingZawsze ktoś patrzy – Joy Fielding 

(wydaw­nic­two Świat Książki)

Zawsze ktoś patrzy” to zapie­ra­ją­cy dech w pier­siach thril­ler o zna­ko­mi­tej nar­ra­cji, trzy­ma­ją­cy w napię­ciu od pierw­szej do ostat­niej strony.

Bailey Car­pen­ter – detek­tyw w reno­mo­wa­nej fir­mie praw­ni­czej z Mia­mi – jest inte­li­gent­na, pomy­sło­wa i nie­ustra­szo­na. Gdy w środ­ku nocy śle­dzi męż­czy­znę uni­ka­ją­ce­go pła­ce­nia ali­men­tów, nie myśli o wła­snym bez­pie­czeń­stwie, sku­pio­na na zbie­ra­niu dowo­dów. Wte­dy wła­śnie pada ofia­rą gwałtu.
Od tej chwi­li zaczy­na­ją ją nawie­dzać kosz­ma­ry i przy­wi­dze­nia, któ­rych nie potra­fi oddzie­lić od rze­czy­wi­sto­ści. Strach nie pozwa­la jej opu­ścić pro­gu domu. Wkrót­ce Bailey znaj­du­je nowe zasto­so­wa­nie dla porzu­co­nej lor­net­ki: obser­wa­cję loka­to­rów domu naprze­ciw­ko. Ta pozor­nie nie­win­na roz­ryw­ka nabie­ra nowe­go zna­cze­nia, gdy Bailey zauwa­ża przy­stoj­ne­go sąsia­da – a potem orien­tu­je się, że to on obser­wu­je ją. A jeśli to wła­śnie ten czło­wiek, któ­ry znisz­czył jej życie?


cherezinskaKrólowa – Elżbieta Cherezińska 

(wydaw­nic­two Zysk)

Nie łudź­cie się, że wszyst­ko już wie­cie o Hardej.

Teraz pozna­cie Królową.

Naro­dził się Knut. Trze­cie dziec­ko Świę­to­sła­wy, jedy­ne, któ­re w chwi­li przyj­ścia na świat okrzyk­nię­to “synem kró­lo­wej”. Coraz wię­cej gra­czy prze­sta­wia pio­ny tej histo­rii. Bole­sław w sekre­cie przed sio­strą swa­ta Tyrę z Tryg­gva­so­nem, jarl Sigvald, powta­rza­jąc: “jom­swi­kin­go­wie nie wtrą­ca­ją się w spra­wy kró­lów”, sam zaczy­na w nich mie­szać. Sven pie­lę­gnu­je swą nie­chęć do Ola­va, “dru­gie­go wodza”. Tyra znika.

Tak koń­czy się Har­da. Teraz nad­cho­dzi czas Kró­lo­wej. Nowi gra­cze i nowy wymiar tej histo­rii. Od Roskil­de do kra­iny zórz polar­nych. Od Pozna­nia przez Mer­se­burg do Budzi­szy­na, przez wszyst­kie wiel­kie woj­ny Bole­sła­wa. Od Pra­gi po Kijów. Od Gnie­zna przez tajem­ni­czy Kał­dus. I do Anglii, bo prze­cież nie jest tajem­ni­cą, kim sta­nie się “syn królowej”…


 zambochWojna absolutna – Miroslav Zamboch

(wydaw­nic­two Fabry­ka Słów)

Twór­ca Konia­sza pod­bi­ja kosmos.

Wra­że­nie prze­by­wa­nia w świa­do­mo­ści maszy­ny, nigdy jesz­cze nie było tak dojmujące.

Wszech­świat od daw­na już nie nale­ży tyl­ko do ludzi. Krzem kon­tra węgiel, krew kon­tra super­cie­kłe pły­ny, ewo­lu­cja jest nie­ubła­ga­na. Na szczę­ście dla homo sapiens maszy­ny wal­czą rów­nież prze­ciw sobie; soju­sze szyb­ko powsta­ją i jesz­cze szyb­ciej zni­ka­ją, a wciąż powsta­ją byty sto­ją­ce na pogra­ni­czu świata.

Two­rzy­li­śmy nie­złe zoo, w więk­szo­ści sami wete­ra­ni nie­zli­czo­nych bitew, hybry­dy tech­nicz­ne skle­co­ne z czę­ści zna­le­zio­nych w maga­zy­nie. Przed­sta­wia­li­śmy dzi­wacz­ną mie­szan­kę istot o róż­nych stop­niach roz­wo­ju i świa­do­mo­ści. Nie­któ­rzy byli po pro­stu głu­pi, inni oka­le­cze­ni a jesz­cze inni nad­zwy­czaj spryt­ni, ale tak nie­ty­po­wi i pokrę­ce­ni, że musia­łem się odwra­cać od ich odmien­no­ści. Sztucz­ne Inte­li­gen­cje o zaszcze­pio­nym posłu­szeń­stwie w ich hard­co­ro­wych mózgach. No i oczy­wi­ści byli pomię­dzy nami łow­cy tacy jak ja.

Gdy robot bojo­wy DB 24, któ­re­go głów­ną umie­jęt­no­ścią jest agre­syw­ne pro­wa­dze­nie wal­ki i mak­sy­ma­li­za­cja siły ognia uzy­ska samo­świa­do­mość pie­kło może się oka­zać cał­kiem miłym miejscem.

 

Oczy­wi­ście to część tytu­łów któ­re teraz może­my poczy­tać, zachę­cam na wypra­wy do księ­garń i chwa­le­nia się w komen­ta­rzach co kupi­li­ście nowego!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy