Aktualności Ekranizacje

W serialowym Władcy Pierścieni może jednak zabraknąć Aragorna

Pozy­ska­nie przez Ama­zon praw do stwo­rze­nia seria­lu osa­dzo­ne­go w tol­kie­now­skim Śród­zie­miu było ogrom­nym wyda­rze­niem. Zwłasz­cza infor­ma­cje o gigan­tycz­nym budże­cie prze­zna­czo­nym na pro­duk­cję roz­pa­li­ły wyobraź­nię fanów twór­czo­ści pro­fe­so­ra. Widać, że Ama­zo­no­wi napraw­dę zale­ży na zro­bie­niu seria­lu, któ­ry będzie w sta­nie kon­ku­ro­wać z Grą o tron HBO. Cho­dzi­ły jesz­cze pogło­ski, że Ama­zon chciał­by opo­wie­dzieć histo­rię mło­de­go Ara­gor­na. I wła­ści­wie na tym cała dotych­cza­so­wa wie­dza o pro­duk­cji się koń­czy­ła.

Teraz może­my plot­kę o eks­plo­ra­cji mło­dzień­czych lat Ara­gor­na wsa­dzić mię­dzy baj­ki. Co praw­da nadal nie wie­my, o czym dokład­nie będzie serial, ale Ama­zon jed­no­znacz­nie wska­zał, kie­dy będzie się roz­gry­wać akcja. Jed­no­znacz­nie, ale nadal nie dokład­nie. Wystar­cza­ją­co jed­nak, żeby wyklu­czyć z histo­rii Aragorna.

13 lute­go na ofi­cjal­nym Twit­te­rze seria­lu poja­wił się pierw­szy wpis – cytat z Joh­na R.R. Tol­kie­na mówią­cy Mądrze zaczą­łem od mapy. Rze­czy­wi­ście w następ­nym twe­ecie twór­cy podzie­li­li się roz­bu­do­wa­ną mapą Śród­zie­mia, uka­zu­ją­cą rów­nież tery­to­ria na połu­dnie od Gon­do­ru i Mor­do­ru, czy­li kra­iny Harad i Khand, a tak­że tajem­ni­czy Númenor.

Praw­dzi­wie inte­re­su­ją­cą infor­ma­cję poda­no jed­nak dopie­ro 7 mar­ca. Wła­śnie wte­dy poja­wił się ponow­nie link do mapy Śród­zie­mia, tym razem jed­nak z dołą­czo­nym tek­stem: Witaj­cie w Dru­giej Erze.

Oczy­wi­ście nadal nie­wie­le to wyja­śnia, ponie­waż według legen­da­rium Tol­kie­na Dru­ga Era trwa­ła nie­mal­że 3,5 tysią­ca lat. Nie­moż­li­we jest jed­nak, żeby w seria­lu miał się poja­wić Ara­gorn. Ten bowiem uro­dził się dopie­ro w Trze­ciej Erze.

Jeśli cho­dzi o fabu­łę seria­lu Ama­zo­nu, moż­na zga­dy­wać, że poja­wie­nie się na mapie Śród­zie­mia Núme­no­ru nie jest przy­pad­kiem i może twór­cy będą chcie­li zgłę­bić histo­rię wyspy. Na pew­no było­by to coś bar­dzo atrak­cyj­ne­go, bio­rąc pod uwa­gę jej tra­gicz­ny los.

Na bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje przyj­dzie nam jesz­cze pocze­kać. Miej­my nadzie­ję, że nie­zbyt dłu­go. Wszak według umów zawar­tych z Tol­kien Esta­te już w tym roku powin­ny roz­po­cząć się pra­ce nad pro­duk­cją. Zresz­tą rów­nież Ama­zon nie będzie chciał cze­kać, żeby wyci­snąć ze swo­je­go nabyt­ku jak najwięcej.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy