Aktualności Ekranizacje

Malowany Człowiek trafi na ekrany kin!

Spi­ke Sel­din i Hans Fut­ter­man naby­li pra­wa do ekra­ni­za­cji powie­ści autor­stwa Pete­ra V. Bret­ta zaty­tu­ło­wa­nej “Malo­wa­ny Czło­wiek”. Książ­ka jest pierw­szą czę­ścią best­sel­le­ro­wej serii Cyklu Demo­nicz­ne­go, któ­ra docze­ka­ła się tłu­ma­cze­nia na ponad 25 języ­ków. Za sce­na­riusz odpo­wie­dzial­ny będzie sam Brett.

Malo­wa­ny Czło­wiek” opo­wia­da o odle­głej przy­szło­ści, w któ­rej ludz­ki byt wisi na wło­sku, a miesz­kań­cy Zie­mi muszą zma­gać się z prze­ra­ża­ją­cy­mi demo­na­mi, żąd­ny­mi krwi i peł­ny­mi nie­na­wi­ści. W pust­ce poja­wia się pro­mień nadziei, kie­dy przy­by­wa ktoś gotów nauczyć ludz­kość wal­czyć z wid­mem wyginięcia.

To bar­dzo duży mate­riał, z głę­bo­ką fabu­łą oraz urze­ka­ją­co mrocz­ną posta­cią w cen­trum” – oznaj­mił Sel­din, pre­zes Atlas Comics.

Fut­ter­man dodał: “Peter stwo­rzył świe­że i nowe spoj­rze­nie na przy­szłość ludz­ko­ści, co szyb­ko upla­so­wa­ło go pośród naj­więk­szych talen­tów gatun­ku sci-fi/fan­ta­sy.”

Książ­ka w Pol­sce uka­za­ła się nakła­dem wydaw­nic­twa Fabry­ka Słów!

Poni­żej ofi­cjal­ny opis książki:

Zaszczu­ta i zdzie­siąt­ko­wa­na ludz­kość prze­kli­na noc. Z każ­dym zmierz­chem, w opa­rach mgły, nad­cho­dzą opę­ta­ne żądzą mor­du bestie. Prze­ra­że­ni ludzie chro­nią się za magicz­ny­mi runa­mi. Usi­łu­ją wymo­dlić dla sie­bie i naj­bliż­szych kolej­ny dzień życia. Rzeź usta­je bla­dym świ­tem, gdy świa­tło zapę­dza demo­ny z powro­tem w Otchłań.

Rosną odle­gło­ści mię­dzy pusto­sze­ją­cy­mi osa­da­mi. Wyda­je się, że nikt ani nic nie zdo­ła powstrzy­mać otchłań­ców, kła­dąc tym samym kres zagła­dzie. W tym dogo­ry­wa­ją­cym świe­cie dora­sta tro­je mło­dych ludzi. Boha­ter­ski Arlen, prze­ko­na­ny, że więk­szym od noc­ne­go zła prze­kleń­stwem jest strach prze­peł­nia­ją­cy ludz­kie ser­ca. Leesha – jej życie zruj­no­wa­ło jed­no pro­ste kłam­stwo – nowi­cjusz­ka u sta­rej zie­lar­ki, bar­dziej chy­ba prze­ra­ża­ją­cej od krwio­żer­czych potwo­rów. I Rojer, któ­re­go los na zawsze odmie­nił wędrow­ny min­strel, wygry­wa­jąc mu na skrzyp­kach skocz­ną melodię.

Tych tro­je ma coś wspól­ne­go – są upar­ci i prze­czu­wa­ją, że praw­da o świe­cie nie koń­czy się na tym, co im powie­dzia­no. Czy odwa­żą się jej poszu­kać, opusz­cza­jąc chro­nio­ny runa­mi azyl?

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy