Aktualności

Dziewiąta edycja Czytaj PL – akcja szyta na miarę! 18 książek dostępnych za darmo

Róż­no­rod­ność, inklu­zyw­ność oraz łatwa dostęp­ność to kwe­stie, na któ­re sta­wia­ją orga­ni­za­to­rzy akcji Czy­taj PL, któ­ra już od dzie­wię­ciu lat popu­la­ry­zu­je czy­tel­nic­two w Pol­sce. Ta edy­cja pro­jek­tu połą­czo­na jest z kon­kur­sem „Zapo­cząt­kuj modę na czytanie”.

Wiel­kie świę­to czy­tel­nic­twa roz­po­czy­na się dzi­siaj, czy­li 2 listo­pa­da. Przed­pre­mie­ro­wo dostęp do biblio­tecz­ki Czy­taj PL mia­ły oso­by uczest­ni­czą­ce w 26. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Krakowie.

Przy­po­mi­na­my, że Czy­taj PL to cał­ko­wi­cie bez­płat­na wypo­ży­czal­nia ebo­oków i audio­bo­oków dostęp­na przez cały listo­pad. Aby zapo­znać się z 18 wyjąt­ko­wy­mi książ­ka­mi, musi­cie wyłącz­nie zain­sta­lo­wać apli­ka­cję Woblink, zeska­no­wać kod QR pro­mu­ją­cy Czy­taj PL i ścią­gnąć książ­ki na wir­tu­al­ną pół­kę. W przy­go­to­wa­nej ofer­cie znaj­dą się pozy­cje dla osób cenią­cych repor­ta­że, kry­mi­na­ły, lite­ra­tu­rę pięk­ną, oby­cza­jo­wą czy Young Adult.

Oto lista ksią­żek dostęp­nych w for­mie ebo­oka i audiobooka:

1. The Ame­ri­can Room­ma­te Expe­ri­ment, Ele­na Armas, tłum. Mar­ta Mag­da­le­na Bor­kow­ska, Wydaw­nic­two Otwar­te
2. Czte­ry tysią­ce tygo­dni, Oli­ver Bur­ke­man, tłum. opra­co­wa­nie zbio­ro­we, Wydaw­nic­two Insi­gnis
3. Polka w Korei, Agniesz­ka Kles­sa-Shin, Wydaw­nic­two Znak Lite­ra­no­va
4. Kaba­li­sta, Remi­giusz Mróz, Wydaw­nic­two Filia
5. Mucho­mo­ry w cukrze, Mar­ta Bijan, Kobie­ce / Young
6. Wia­tro­ło­my, Robert Małec­ki, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie
7. Jak pła­kać w miej­scach publicz­nych, Emi­lia Dłu­żew­ska, Wydaw­nic­two Znak Lite­ra­no­va
8. Wiem, co czu­jesz, Gabrie­la Gar­gaś, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie
9. Legen­dy i Lat­te, Tra­vis Bal­dree, tłum. Piotr Cho­le­wa, Wydaw­nic­two Insi­gnis
10. Schro­ni­sko, któ­re prze­sta­ło ist­nieć, Sła­wek Gor­tych, Wydaw­nic­two Dol­no­ślą­skie
11. Dom Orio­na, Julia Fie­dor­czuk, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie
12. Histo­ria na śmierć i życie, Woj­ciech Toch­man, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie
13. Niedź­wiedź w obję­ciach smo­ka, Michał Lubi­na, Wydaw­nic­two Otwar­te / Szcze­li­ny
14. Cmen­tarz oso­bli­wo­ści, Pau­li­na Hen­del, Wydaw­nic­two We need YA / Wydaw­nic­two Błysk
15. Moty­lek, Kata­rzy­na Puzyń­ska, Wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S‑ka

A oto książ­ki, któ­re są dostęp­ne tyl­ko w posta­ci ebooka:

16. It starts with Us, Col­le­en Hoover, tłum. Alek­san­dra Żak, Wydaw­nic­two Otwar­te
17. Głu­sza, Anna Goc, Wydaw­nic­two Dowo­dy
18. Heart­stop­per 4, Ali­ce Ose­man, tłum. Nata­lia Mętrak-Ruda, Wydaw­nic­two Jaguar

Zain­te­re­so­wa­nie ubie­gło­rocz­ną edy­cją Czy­taj PL, pod­czas któ­rej bli­sko 165 tysię­cy razy pobra­no dar­mo­we ebo­oki i audio­bo­oki, prze­szło nasze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia! Tak ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie czy­tel­ni­ków i czy­tel­ni­czek doda­je nam wia­tru w żagle i jest naj­lep­szym dowo­dem na to, że akcje takie jak nasza mają głę­bo­ki sens, chce­my i lubi­my czy­tać – opo­wia­da Paweł Polań­ski, pre­zes księ­gar­ni Woblink.com.

Sta­ra­my się poka­zy­wać, że czy­ta­nie ksią­żek jest roz­wi­ja­ją­ce, spra­wia, że sta­je­my się bar­dziej otwar­ci i lepiej rozu­mie­my innych ludzi, uwraż­li­wia w kwe­stiach istot­nych spo­łecz­nie oraz jest fan­ta­stycz­ną roz­ryw­ką. I jest napraw­dę dla każ­de­go – nie­za­leż­nie od płci, wie­ku, wykształ­ce­nia czy pozio­mu spraw­no­ści – doda­je Urszu­la Chwal­ba, kura­tor­ka pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO.

Nie lubi­my sztucz­nych kate­go­ry­za­cji w lite­ra­tu­rze bo pro­wa­dząc dia­log z czy­tel­ni­ka­mi dosko­na­le wie­my, że wbrew ste­reo­ty­po­wym opi­niom kobie­ty czy­ta­ją lite­ra­tu­rę fak­tu, męż­czyź­ni się­ga­ją po roman­se, a książ­ki wybie­ra­my według potrzeb i moż­li­wo­ści jakie mamy w danym momen­cie. Cza­sem jest to repor­taż na trud­ny temat, a innym razem książ­ka, któ­ra pomo­że się zre­lak­so­wać i nas roz­ba­wi. Wszyst­kie te wybo­ry są w porząd­ku, a każ­dy tytuł dostęp­ny w naszej biblio­te­ce jest war­to­ścio­wy i cze­goś nas uczy. Lista ksią­żek, któ­rą pro­po­nu­je­my jest róż­no­rod­na jak świat, w któ­rym żyje­my. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że czy­ta­nie napraw­dę jest dla każ­de­go i każ­dej z nas – pod­kre­śla Mar­ty­na Lat­kow­ska, koor­dy­na­tor­ka akcji Czy­taj PL z Księ­gar­ni Woblink.com.

Czy­taj PL to akcja, któ­ra obec­na jest nie tyl­ko w sie­ci, ale tak­że przede wszyst­kim w prze­strze­ni miej­skiej, w któ­rej znaj­dą się mate­ria­ły z koda­mi QR umoż­li­wia­ją­cy­mi pobra­nie bez­płat­nych ksią­żek. 9. edy­cji Czy­taj PL towa­rzy­szy kon­kurs „Zapo­cząt­kuj modę na czy­ta­nie”, w któ­rym będzie moż­na wygrać czyt­ni­ki ebo­oków mar­ki Pocket­Bo­ok. Akcję orga­ni­zu­ją Woblink, KBF, Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry Une­sco, Mia­sto Kra­ków, a jej part­ne­rem były Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie. Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry – pań­stwo­we­go fun­du­szu celowego.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy