Aktualności

InPost prowadzi konkurs na projekt grafiki na Paczkomaty

Pacz­ko­ma­ty w Pol­sce biją rekor­dy popu­lar­no­ści. Urzą­dze­nia InPo­stu są dosko­na­le zna­ne więk­szo­ści książ­ko­ho­li­ków – prze­cież prak­tycz­nie każ­da księ­gar­nia inter­ne­to­wa ma w opcjach wysył­ki dosta­wę do Pacz­ko­ma­tu. Co wię­cej, InPost nie tyl­ko dba o to, żeby pacz­ki były na czas, ale rów­nież, żeby ich urzą­dze­nia wpa­so­wy­wa­ły się w miej­ską prze­strzeń. Dla­te­go też wła­śnie wystar­to­wał kon­kurs na pro­jekt gra­fik, któ­re ozdo­bią Paczkomaty.

ArtIn­Post to już dru­ga edy­cja kon­kur­su. W pierw­szej zgło­szo­no pra­wie 7 tysię­cy pro­jek­tów. Juro­rzy przy­zna­li wte­dy trzy nagro­dy głów­ne i aż dwa­na­ście wyróż­nień, a zwy­cię­skie pra­ce ozdo­bi­ły Pacz­ko­ma­ty w naj­więk­szych pol­skich miastach.

Tema­tem tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su jest eko­lo­gia. Chęt­ni mają czas do 14 kwiet­nia, by przy­go­to­wać pro­jekt gra­fi­ki inspi­ru­ją­cej do pro­eko­lo­gicz­nej aktyw­no­ści. Moż­na do wyko­na­nia pro­jek­tu sko­rzy­stać z wygod­ne­go kre­ato­ra w ser­wi­sie artinpost.pl lub wła­snych narzę­dzi z uwzględ­nie­niem sza­blo­nu Paczkomatu.

Orga­ni­za­to­rzy umoż­li­wia­ją wyko­rzy­sta­nie powierzch­ni Pacz­ko­ma­tów arty­stom, spo­łecz­ni­kom, ama­to­rom pro­jek­to­wa­nia i wszyst­kim wraż­li­wym na ochro­nę śro­do­wi­ska, by mogli zwró­cić w prze­strze­ni publicz­nej uwa­gę innych na potrze­bę dba­nia o śro­do­wi­sko, czy­ta­my w infor­ma­cji prasowej.

Pra­ce zgło­szo­ne w kon­kur­sie od 14 kwiet­nia będzie mogła oce­niać publicz­ność w gło­so­wa­niu internetowym.

Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi 5 maja. Wte­dy zespół zło­żo­ny z eks­per­tów z zakre­su kre­acji, wzor­nic­twa, pro­jek­to­wa­nia użyt­ko­we­go i mar­ke­tin­gu przy­zna trzy atrak­cyj­ne Nagro­dy Głów­ne o łącz­nej war­to­ści ponad 25 tysię­cy zło­tych. Orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją rów­nież dodat­ko­we niespodzianki.

Regu­la­min i szcze­gó­ły kon­kur­sy dostęp­ne są pod adre­sem: www.artinpost.pl.

źró­dło infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy