Sprawdzasz tag

paczkomat

Aktualności

InPost prowadzi konkurs na projekt grafiki na Paczkomaty

Pacz­ko­ma­ty w Pol­sce biją rekor­dy popu­lar­no­ści. Urzą­dze­nia InPo­stu są dosko­na­le zna­ne więk­szo­ści książ­ko­ho­li­ków – prze­cież prak­tycz­nie każ­da księ­gar­nia inter­ne­to­wa ma w opcjach wysył­ki dosta­wę do Pacz­ko­ma­tu. Co wię­cej, InPost nie tyl­ko dba o to, żeby pacz­ki były na czas, ale rów­nież, żeby ich urzą­dze­nia wpa­so­wy­wa­ły się w miej­ską prze­strzeń. Dla­te­go też wła­śnie wystar­to­wał kon­kurs na pro­jekt gra­fik, któ­re ozdo­bią Pacz­ko­ma­ty. Czy­taj dalej

-->