Sprawdzasz tag

inpost

Aktualności

Trzecia edycja konkursu graficznego Art InPost w tematyce miłości i jedności

Nie­daw­no wystar­to­wa­ła trze­cia edy­cja cie­szą­ce­go się dużą popu­lar­no­ścią kon­kur­su gra­ficz­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez InPost. Zada­niem uczest­ni­ków jest zapro­jek­to­wa­nie gra­fi­ki na Pacz­ko­ma­ty. Tak jak w przy­pad­ku poprzed­nich edy­cji, rów­nież tym razem na auto­rów naj­lep­szych prac cze­ka­ją atrak­cyj­ne nagro­dy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

InPost proponuje z okazji Światowego Dnia Książki ciekawą akcję czytelniczą

Świa­to­wy Dzień Książ­ki został usta­no­wio­ny w 1995 przez UNESCO w celu pro­mo­cji czy­tel­nic­twa, edy­tor­stwa i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej za pomo­cą praw autor­skich. Obcho­dy przy­pa­da­ją na 23 kwiet­nia i w oko­li­cach tej daty czy­tel­ni­cy na całym świe­cie mogą liczyć na róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia zwią­za­ne z lite­ra­tu­rą czy pro­mo­cje ofe­ro­wa­ne przez wydaw­ców i księ­gar­nie. Nie ina­czej jest w Pol­sce. Dla przy­kła­du dziś star­tu­je akcja InPo­stu, zachę­ca­ją­ca do dzie­le­nia się książ­ka­mi z inny­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

InPost prowadzi konkurs na projekt grafiki na Paczkomaty

Pacz­ko­ma­ty w Pol­sce biją rekor­dy popu­lar­no­ści. Urzą­dze­nia InPo­stu są dosko­na­le zna­ne więk­szo­ści książ­ko­ho­li­ków – prze­cież prak­tycz­nie każ­da księ­gar­nia inter­ne­to­wa ma w opcjach wysył­ki dosta­wę do Pacz­ko­ma­tu. Co wię­cej, InPost nie tyl­ko dba o to, żeby pacz­ki były na czas, ale rów­nież, żeby ich urzą­dze­nia wpa­so­wy­wa­ły się w miej­ską prze­strzeń. Dla­te­go też wła­śnie wystar­to­wał kon­kurs na pro­jekt gra­fik, któ­re ozdo­bią Pacz­ko­ma­ty. Czy­taj dalej

-->