Aktualności

Trzecia edycja konkursu graficznego Art InPost w tematyce miłości i jedności

Nie­daw­no wystar­to­wa­ła trze­cia edy­cja cie­szą­ce­go się dużą popu­lar­no­ścią kon­kur­su gra­ficz­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez InPost. Zada­niem uczest­ni­ków jest zapro­jek­to­wa­nie gra­fi­ki na Pacz­ko­ma­ty. Tak jak w przy­pad­ku poprzed­nich edy­cji, rów­nież tym razem na auto­rów naj­lep­szych prac cze­ka­ją atrak­cyj­ne nagrody.

W pierw­szej edy­cji kon­kur­su Art InPost zgło­szo­nych zosta­ło 7 tysię­cy gra­fik, w dru­giej było ich już 14 tysię­cy. Co przy­nie­sie bie­żą­ca edy­cja? Prze­ko­na­my się po 10 czerw­ca, kie­dy to mija ter­min nad­sy­ła­nia pro­po­zy­cji konkursowych.

Zada­nie pole­ga na przy­go­to­wa­niu gra­fi­ki, któ­ra mogła­by ozdo­bić Pacz­ko­ma­ty. W tym celu uczest­ni­cy mogą sko­rzy­stać z wygod­ne­go kre­ato­ra udo­stęp­nio­ne­go przez InPost lub wybrać dowol­ny inny pro­gram gra­ficz­ny. W tym dru­gim przy­pad­ku trze­ba pamię­tać o ścią­gnię­ciu ze stro­ny kon­kur­su spe­cjal­nej siat­ki, wszak gra­fi­ka musi być dopa­so­wa­na do real­nych wymia­rów Paczkomatu.

Oczy­wi­ście, pra­ca kon­kur­so­wa powin­na nawią­zy­wać w jakiś spo­sób do tema­ty­ki tego­rocz­nej edy­cji Art InPost. Hasłem prze­wod­nim jest tym razem „Świat pełen miło­ści i jedności”.

Twój pro­jekt powi­nien pro­pa­go­wać naj­waż­niej­sze w życiu war­to­ści wza­jem­nej życz­li­wo­ści, empa­tii, dobra, pozy­tyw­nych postaw wobec ludzi, zwie­rząt i pla­ne­ty, wyja­śnia­ją organizatorzy.

Uczest­ni­cy mogą wysy­łać pro­po­zy­cje do 10 czerw­ca do godzi­ny 12. Póź­niej do pra­cy przy­stą­pi jury, któ­re­go człon­ko­wie do 4 lip­ca wyło­nią zwy­cięz­ców. Autor naj­lep­szej pra­cy otrzy­ma nagro­dę pie­nięż­ną w wyso­ko­ści 10 tysię­cy zło­tych, dru­gie miej­sce nagro­dzo­ne zosta­nie apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym o war­to­ści 7 tysię­cy zło­tych, a trze­cie – table­tem gra­ficz­nym o war­to­ści 5 tysię­cy złotych.

Rów­nież inter­nau­ci będą mie­li moż­li­wość gło­so­wa­nia na prze­sła­ne pra­ce. Stro­na do odda­wa­nia gło­sów zosta­nie uru­cho­mio­na 10 czerw­ca. Na auto­rów dzie­się­ciu naj­czę­ściej wska­zy­wa­nych przez publicz­ność prac cze­ka­ją nagro­dy pie­nięż­ne o war­to­ści 500 zło­tych każda.

Tego­rocz­na edy­cja Art Inpost wpro­wa­dza rów­nież nową kate­go­rię wie­ko­wą. W regu­lar­nym kon­kur­sie brać mogą udział oso­by powy­żej 15. roku życia. Dla młod­szych uczest­ni­ków otwo­rzo­na zosta­ła kate­go­ria Junior, któ­ra roze­gra się w trzech prze­dzia­łach wie­ko­wych: 5–8 lat, 9–12 lat i 13–15 lat. Na lau­re­atów każ­dej z tych grup, wybie­ra­nych przez jury, cze­ka­ją rów­nież atrak­cyj­ne nagrody.

Roz­wią­za­nie kon­kur­su zapla­no­wa­ne zosta­ło na 5 lip­ca. Szcze­gó­łów i regu­la­mi­nu szu­kaj­cie na stronie:
https://artinpost.pl/

źró­dło infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy