Aktualności Ekranizacje

Serialowy Jaskier będzie biseksualny. Netflix zaplanował dla niego romans z księciem!

To, że w trze­cim sezo­nie Wiedź­mi­na zoba­czy­my romans Jaskra, wie­my z ofi­cjal­nych mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych seria­lu. Por­tal Reda­nian Intel­li­gen­ce infor­mu­je nato­miast, z kim zwią­że się bard. Wie­le osób zare­ago­wa­ło oburzeniem.

Wie­le fanek i fanów wią­za­ło z „Wiedź­mi­nem” Net­flik­sa duże nadzie­je – po dość sier­mięż­nym seria­lu pol­skiej pro­duk­cji twór­czość Andrze­ja Sap­kow­skie­go w koń­cu mia­ła zostać prze­nie­sio­na na ekra­ny z odpo­wied­nim roz­ma­chem. Show­run­ner­ka Lau­ren S. His­srich obie­cy­wa­ła sza­cu­nek dla mate­ria­łu źró­dło­we­go, Andrzej Sap­kow­ski – do tej pory kry­tycz­ny wobec adap­ta­cji – wypo­wia­dał się z zado­wo­le­niem o pro­duk­cji, a Hen­ry Cavill, odtwór­ca roli Geral­ta z Rivii, nie ukry­wał, że jest fanem zarów­no ksią­żek, jak i gier. I że zale­ży mu na jak naj­wier­niej­szym odda­niu ksią­żek o Bia­łym Wilku.

Pierw­szy sezon seria­lu został przy­ję­ty cie­pło, dru­gi – chłod­niej, a spin-off „Wiedź­min. Rodo­wód krwi” oka­zał się abso­lut­ną kla­pą. Ostat­nio o fran­czy­zie mowa głów­nie w kon­tek­ście skan­da­li. Hen­ry Cavill porzu­cił serial, a plot­ki gło­si­ły, że sce­na­rzy­ści drwi­li z ksią­żek Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Co wię­cej, „Rodo­wód krwi” docze­kał się oskar­że­nia o pla­giat

Teraz wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się pre­mie­ra trze­cie­go sezo­nu „Wiedź­mi­na” – ostat­nie­go, w któ­rym Geral­ta z Rivii będzie grał Hen­ry Cavill. Część pierw­szą sezo­nu zoba­czy­my 29 czerw­ca, a dru­gą – 27 lip­ca. Całość będzie liczyć 8 odcin­ków. Im bli­żej pre­mie­ry, tym wię­cej otrzy­mu­je­my infor­ma­cji odno­śnie tego, jak serial może wyglą­dać. Jed­na z nich doty­czy roman­su Jaskra, naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la Geralta.

Sytu­ację uczu­cio­wą Jaskra komen­to­wa­li w ofi­cjal­nych mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych Net­flik­sa show­run­ner­ka serii Lau­ren S. His­srich oraz aktor wcie­la­ją­cy się w bar­da, czy­li Joey Batey. 

Jaskier się zako­chu­je. I to w posta­ci, któ­rą fani zna­ją z ksią­żek i któ­ra wciąż będzie się poja­wiać. To, co wyda­rzy się w tym sezo­nie, zaowo­cu­je wie­lo­ma efek­ta­mi na dłu­gi czas – oświad­czy­ła showrunnerka.

Joey Batey sko­men­to­wał nato­miast, że Jaskra cze­ka „hot girl sum­mer”, co jest okre­śle­niem na lato peł­ne zaba­wy, uwzględ­nia­ją­ce też waka­cyj­ną miłość.

Oglą­da­nie życia miło­sne­go Jaskra opo­wie­dzia­ne­go w bar­dzo wizu­al­ny spo­sób było napraw­dę satys­fak­cjo­nu­ją­ce. Te roman­se zosta­ły opo­wie­dzia­ne uczci­wie – z wyczu­ciem i ostroż­no­ścią, bez ucie­ka­nia się do ste­reo­ty­pów – dodał aktor. – Mam nadzie­ję, że stwo­rzy­li­śmy coś wyjąt­ko­we­go, sapio­ro­man­tycz­ny i sapio­sek­su­al­ny zwią­zek, któ­ry jest rów­nie wadli­wy, jak każ­da inna rela­cja w tym serialu.

Sapio­sek­su­al­ność to okre­śle­nie pre­fe­ren­cji, w któ­rej w zako­cha­niu kie­ru­je się przede wszyst­kim inte­lek­tem danej oso­by, a nie inny­mi jej cecha­mi, np. wyglądem.

Orien­ta­cja seria­lo­we­go Jaskra już wcze­śniej budzi­ła emo­cje – por­tal TheMarySue.com opu­bli­ko­wał w 2020 roku arty­kuł Lau­ren Coates „Make Jaskier Bise­xu­al, You Cowards” (Niech Jaskier będzie bisek­su­al­ny, tchó­rze), w któ­rym argu­men­to­wa­ła, że już w książ­kach Jaskier był roman­tycz­nie zafa­scy­no­wa­ny Geral­tem – w koń­cu więk­szość cza­su spę­dzał nie tyl­ko podró­żu­jąc z nim, ale też pisząc o nim bal­la­dy i posy­ła­jąc mu tęsk­ne spoj­rze­nia. Autor­ka tek­stu twier­dzi­ła, że seria­lo­wy Jaskier jest pro­wa­dzo­ny kon­se­kwent­nie na postać bisek­su­al­ną, powo­ły­wa­ła się też na wypo­wie­dzi Joeya Bateya, że Jaskier zako­chu­je się po pro­stu w ludziach, nie kon­kret­nie w kobie­tach. 

Z kolei David Opie z DigitalSpy.com pisał: „Czy Wiedź­min sto­su­je queer-baiting w sezo­nie 2? Musi­my poroz­ma­wiać o Jaskrze”.  Queer-baiting to tech­ni­ka poka­zy­wa­nia danej posta­ci jako oso­by LGBT+, bez ofi­cjal­ne­go potwier­dze­nia ich toż­sa­mo­ści, żeby jed­no­cze­śnie przy­cią­gnąć uwa­gę osób ocze­ku­ją­cych otwar­to­ści i nie znie­chę­cić kon­ser­wa­tyw­nych. Tak­że ten autor był prze­ko­na­ny, że Jaskier jest kon­se­kwent­nie pisa­ny jako postać queerowa.

Mie­siąc temu część użyt­kow­ni­ków Twit­te­ra wyła­pa­ła, że na pla­nie Joey Batey miał uma­lo­wa­ne eyeli­ne­rem oczy – co według nich mia­ło ozna­czać, że gra­na przez nie­go postać oka­że się biseksualna.

Jak zwy­kle naj­wię­cej infor­ma­cji dostar­czył por­tal Reda­nian Inte­li­gen­ce – spe­cja­li­zu­ją­cy się w new­sach i wycie­kach zwią­za­nych z wiedź­miń­ską fran­czy­zą. Nazwa pocho­dzi od redań­skie­go wywia­du, któ­re­go sze­fem był Sigi­smund Dijk­stra, wybit­ny szpieg.

Reda­nian Inte­li­gen­ce poin­for­mo­wa­ło, że kochan­kiem Jaskra będzie Rado­wid – w cza­sie castin­gu do tej roli aktor musiał poka­zać sce­nę flir­tu z bardem.

W książ­kach ksią­żę Rado­wid był naj­młod­szym dziec­kiem i zara­zem jedy­nym synem kró­la Reda­nii, Vizi­mi­ra II Spra­wie­dli­we­go oraz jego mał­żon­ki, Hedwig z Mal­le­ore. Jako dziec­ko został zarę­czo­ny z księż­nicz­ką Ciril­lą z Cin­try, ale nim poznał narze­czo­ną, król Vizi­mir zerwał zarę­czy­ny i nie­do­szła para nigdy się nie pozna­ła. Z cza­sem Rado­wid, jako trzy­na­sto­la­tek, został koro­no­wa­ny na kró­la Rado­wi­da V, a wła­dzę w jego imie­niu spra­wo­wa­ła Rada Regen­cyj­na, na któ­rej cze­le sta­nę­li szef redań­skie­go wywia­du Sigi­smund Dijk­stra oraz dorad­czy­ni zmar­łe­go Vizi­mi­ra, cza­ro­dziej­ka Filip­pa Eil­hart. „Nikt nie mógł wów­czas prze­wi­dzieć i zgad­nąć, że z tego trzy­na­sto­lat­ka, teraz oso­by bez żad­ne­go zna­cze­nia w kra­ju rzą­dzo­nym przez Radę Regen­cyj­ną i Dijk­strę, wyro­śnie król. Król, któ­ry – odpła­ciw­szy wszyst­kim dozna­ne przez sie­bie i mat­kę znie­wa­gi – przej­dzie do histo­rii jako Rado­wid V Sro­gi”, pisał o nim Andrzej Sap­kow­ski w „Pani Jeziora”.

W seria­lu gene­za Rado­wi­da zosta­ła zmie­nio­na – ksią­żę nie jest tutaj synem kró­la, ale jego młod­szym (i spryt­niej­szym) bra­tem. W tej roli wystą­pi Hugh Skinnger.

We wspo­mnia­nej sce­nie z castin­gu, Rado­wid miał flir­to­wać z Jaskrem, przez co bard czuł się nie­zręcz­nie – ksią­żę miał nawet rzu­cić komen­tarz o poka­za­niu gry na „swo­im instru­men­cie”. Ta lub bar­dzo zbli­żo­na do niej sce­na mia­ła tra­fić do osta­tecz­nej wer­sji seria­lu. W cią­gu ośmiu odcin­ków mamy zoba­czyć kil­ka momen­tów flir­tu Rado­wi­da z Jaskrem oraz che­mii mię­dzy męż­czy­zna­mi, któ­re w koń­cu dopro­wa­dzą do poca­łun­ku mię­dzy nimi.

Jest to wątek, któ­ry oczy­wi­ście nie poja­wił się w książ­kach Andrze­ja Sap­kow­skie­go, więc tekst Reda­nian Inte­li­gen­ce momen­tal­nie wzbu­dził kon­tro­wer­sje. Książ­ko­wy Jaskier zwykł uga­niać się za spód­nicz­ka­mi i ucie­kać przed zdra­dza­ny­mi mężami.

Jaskier dzie­lił atrak­cyj­ne kobie­ty, w tej licz­bie i cza­ro­dziej­ki, na prze­mi­łe, miłe, nie­mi­łe i bar­dzo nie­mi­łe. Prze­mi­łe na pro­po­zy­cję pój­ścia do łóż­ka reago­wa­ły rado­sną zgo­dą, miłe weso­łym śmie­chem. Nie­mi­łe reago­wa­ły w spo­sób trud­ny do prze­wi­dze­nia. Do bar­dzo nie­mi­łych tru­ba­dur zali­czał zaś te, wobec któ­rych sama myśl o zło­że­niu pro­po­zy­cji wywo­ły­wa­ła dziw­ne zim­no na ple­cach i drże­nie kolan”, pisał Andrzej Sap­kow­ski we „Krwi elfów”.

zdję­cie mate­riał pra­so­wy netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy