Aktualności

Książki skute lodem. Uwaga! Czytaj tylko z ciepłą herbatką pod kocykiem

Zima przy­szła na całe­go! Śnieg za okna­mi wska­zu­je na to, że ta pora roku jest z nami już od jakie­goś cza­su, ale to wła­śnie dzi­siaj, 21 grud­nia, roz­po­czy­na się astro­no­micz­na zima. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla was listę ksią­żek, w któ­rych mróz i śnieg odgry­wa­ją waż­ną role lub są nie­za­stą­pio­nym tłem dla wyda­rzeń. Zapra­sza­my do lektury!

Strach, Jozef Karika

Strach” to klau­stro­fo­bicz­ny thril­le­ro-hor­ror z atmos­fe­rą tak gęstą, że moż­na ją kro­ić nożem. Wszyst­ko zaczy­na się od koń­ca wie­lo­let­nie­go związ­ku Jożo Karsky’ego i prze­pro­wadz­ki męż­czy­zny do rodzin­ne­go domu w Rużom­ber­ku. Jego powrót zbie­ga się w cza­sie z naj­gor­szą zimą od lat. Nie­dłu­go póź­niej w oko­li­cy zaczy­na­ją ginąć dzie­ci. Wśród śnież­nej zamie­ci na Jożo cze­ka nie­roz­wi­kła­na tajem­ni­ca sprzed lat ukry­ta głę­bo­ko w pokry­tym śnie­giem lesie. „Strach” to jeden z naj­lep­szych hor­ro­rów ostat­nich lat – ta powieść napraw­dę przeraża.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Szcze­li­na, Jozef Karika

Jeśli po lek­tu­rze „Stra­chu” nie dość wam mrocz­nych i nie cał­kiem fik­cyj­nych zda­rzeń, któ­rych tłem jest mroź­na zima, się­gnij­cie po kolej­ną książ­kę tego auto­ra pod tytu­łem „Szcze­li­na”. Nie zawie­dzie­cie się. Pod­czas tej lek­tu­ry wie­lo­krot­nie będzie­cie się zasta­na­wiać, czy opi­sa­ne w niej sytu­acje zda­rzy­ły się napraw­dę, czy to tyl­ko legen­da bądź prze­my­śla­na misty­fi­ka­cja. Kari­ka w „Szcze­li­nie” opi­su­je serię tajem­ni­czych znik­nięć w Try­be­czu, gór­skim paśmie na Sło­wa­cji. Od lat krą­żą o nim prze­ra­ża­ją­ce legen­dy, a to wszyst­ko z powo­du giną­cych w tam­tym rejo­nie ludzi. Część z nich nigdy się już nie odnaj­du­je, część zosta­je zna­le­zio­na mar­twa, ale są też przy­pad­ki, że zagi­nio­ny wra­ca, ale oka­zu­je się zupeł­nie nie­zdol­ny do życia. Czy mło­de­mu Igo­ro­wi, któ­ry w sta­rym budyn­ku znaj­du­je nagra­nia czło­wie­ka, któ­ry błą­kał się przez wie­le tygo­dni po górach Try­be­cza, uda się roz­wi­kłać zagad­kę i nie popaść w szaleństwo?

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Zima Mumin­ków, Tove Jansson

Zima to bar­dzo spe­cy­ficz­ny czas dla nie­któ­rych żyją­tek ‚w tym dla Mumin­ków, któ­re z koniecz­no­ści zapa­da­ją w dłu­gi sen zimo­wy. Jed­nak tej zimy jeden z sym­pa­tycz­nych trol­li budzi się i nie zamie­rza wra­cać do spa­nia. To Mumi­nek, któ­ry będzie miał szan­sę zoba­czyć zimo­wą Doli­nę. Pod­czas swo­ich przy­gód spo­tka Too-tiki i inne stwo­rzon­ka, któ­re o tej porze roku opusz­cza­ją swo­je schro­nie­nia. W odkry­wa­niu śnież­nych zabaw poma­ga Mumin­ko­wi Mała Mi. „Zima Mumin­ków” jest jed­ną z naj­bar­dziej melan­cho­lij­nych czę­ści serii Jans­son o uro­czych trol­lach. To ide­al­na lek­tu­ra na zim­ne, pogrą­żo­ne w mro­ku wieczory.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Kla­śnię­cie jed­nej dło­ni, Richard Flanagan

Mamy tu Tasma­nię, owia­ną tajem­ni­cą roz­le­głą kra­inę, i osa­dę Butlers Gore­ge, nawie­dzo­ną pew­nej nocy 1954 roku przez wyjąt­ko­wą śnie­ży­cę, pod­czas któ­rej czar­ne chmu­ry przy­sło­ni­ły blask gwiazd. Maria Buloh bez sło­wa wyja­śnie­nia zosta­wi­ła trzy­let­nie dziec­ko i męża – nigdy nie wró­ci­ła, znik­nę­ła bez śla­du. Gdzie i cze­mu poszła? Sło­weń­ski imi­grant Bojan szu­ka uciecz­ki w butel­ce, jed­nak zamiast zapo­mnie­nia znaj­dzie w niej daw­ne demo­ny, a smu­tek po śmier­ci żony odci­śnie się pięt­nem na małej dziew­czyn­ce. Po latach doro­sła już Sonia odwie­dza ojca. Wizy­ta będzie szan­są na prze­ba­cze­nie i pod­ję­cie naj­waż­niej­szej decy­zji w jej życiu.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Śnieg, Orhan Pamuk

Po wie­lu latach spę­dzo­nych poza kra­jem poeta Ka posta­na­wia powró­cić do ojczy­stej Tur­cji. Uda­je się w podróż do poło­żo­ne­go przy samej gra­ni­cy odle­głe­go mia­sta, aby napi­sać tekst o serii tajem­ni­czych samo­bójstw mło­dych kobiet. Kie­dy tam docie­ra, roz­po­czy­na się wiel­ka śnież­na wichu­ra, któ­ra odci­na Ka od resz­ty świata.
„Śnieg” to powieść trud­na i anga­żu­ją­ca. Autor opo­wia­da w niej zarów­no o miło­ści oraz lite­ra­tu­rze, jak i o poli­ty­ce czy reli­gii – połą­cze­nie takich a nie innych tema­tów spra­wia, że od powie­ści nie moż­na się ode­rwać. Pamu­ko­wi uda­ło się połą­czyć orien­ta­lizm z post­mo­der­ni­zmem i napi­sać jed­ną z waż­niej­szych współ­cze­snych opowieści.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Lud. Z gren­landz­kiej wyspy, Ilo­na Wiśniewska

Pisząc o książ­kach, w któ­rych zima gra pierw­sze skrzyp­ce, nie moż­na nie wspo­mnieć o Ilo­nie Wiśniew­skiej, któ­ra dosko­na­le odnaj­du­je się w mroź­nych kli­ma­tach Pół­no­cy. Opi­sa­ła już histo­rię Spits­ber­ge­nu w książ­ce „Bia­łe” i przed­sta­wi­ła śnież­ną pół­noc Nor­we­gii w „Hen”. W swo­jej kolej­nej publi­ka­cji odwie­dza Gren­lan­dię. Jej repor­taż „Lud. Z gren­landz­kiej wyspy” sku­pia się przede wszyst­kim na miesz­kań­cach małe­go mia­sta poło­żo­ne­go na jed­nej z wysp usy­tu­owa­nych na zachod­nim brze­gu Gren­lan­dii, Uum­man­naq. Ilo­na Wiśniew­ska opi­su­je warun­ki życia na wyspie i przy­bli­ża spe­cy­fi­kę życia Grenlandczyków.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Lód, Jacek Dukaj

Lód” Jac­ka Duka­ja to fan­ta­stycz­na, obszer­na histo­ria peł­na genial­nych zwro­tów akcji, przej­mu­ją­cych intryg kry­mi­nal­nych, wąt­ków miło­snych, poli­tycz­nych i meta­fi­zycz­nych. Akcja tej powie­ści roz­gry­wa się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej nigdy nie doszło do wybu­chu I woj­ny świa­to­wej, a Kró­le­stwo Pol­skie nadal znaj­du­je się pod wła­dzą cara. War­sza­wa jest sku­ta lodem, a w samym środ­ku lata śnież­ne burze zasy­pu­ją dro­gi. Anio­ły mro­zu prze­cha­dza­ją się uli­ca­mi, zamra­ża­jąc praw­dę i fałsz. Pewien zdol­ny mate­ma­tyk o zami­ło­wa­niu do hazar­du, Bene­dykt Gie­ro­sław­ski, na zle­ce­nie car­skie­go Mini­ster­stwa Zimy zosta­je odde­le­go­wa­ny do pokry­te­go lodem Irkuc­ka – wła­śnie stam­tąd ma wyru­szyć na poszu­ki­wa­nia swo­je­go ojca, któ­ry podob­no posia­da zdol­ność poro­zu­mie­wa­nia się z anio­ła­mi mro­zu. Ta podróż oka­że się dla mate­ma­ty­ka czymś, co bez­pow­rot­nie odmie­ni jego życie.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Bia­ły kruk, Andrzej Stasiuk

Bia­ły kruk” Sta­siu­ka to powieść, za któ­rą autor otrzy­mał nagro­dy Fun­da­cji Kul­tu­ry oraz Fun­da­cji im. Kościel­skich. Odnaj­dzie­my tutaj wylud­nio­ne, pokry­te śnie­giem Biesz­cza­dy i przy­ja­ciół zaję­tych wspo­mi­na­niem daw­nych cza­sów pod­czas pie­szej wędrów­ki przez zaspy. Zimo­wa wypra­wa przez bez­lud­ne szla­ki ma być szan­są na odpo­czy­nek od sza­rej codzien­no­ści. Jed­nak zacho­wa­nie jed­ne­go z męż­czyzn popro­wa­dzi histo­rię do nie­spo­dzie­wa­ne­go finału.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Zimo­we dzie­ci, Jen­ni­fer McMahon

Zimo­we dzie­ci” to nie­zwy­kle kli­ma­tycz­na zimo­wa opo­wieść łączą­ca w ide­al­nych pro­por­cjach dra­mat i hor­ror. Pew­ne­go dnia mat­ka dwóch dziew­czy­nek zni­ka nie­spo­dzie­wa­nie, nie pozo­sta­wia­jąc po sobie żad­ne­go śla­du. Dzię­ki kart­kom, któ­re oca­la­ły z dzien­ni­ka kobie­ty odpo­wie­dzial­nej za wskrze­sze­nie przed laty wła­snej cór­ki, może­my poznać tło tych wyda­rzeń. Prze­szłość mie­sza się z teraź­niej­szo­ścią, a wszyst­kie pozo­ry są złud­ne. Z powie­ści wie­je gro­zą, a czy­tel­nik ma moż­li­wość zaba­wie­nia się w detek­ty­wa i pod­ję­cia pró­by dotar­cia do same­go sed­na zatrwa­ża­ją­cej historii.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Dopó­ki nie zga­sną gwiaz­dy, Piotr Patykiewicz

Po Upad­ku już nic nie wyglą­da tak jak daw­niej. Śnieg i lód spo­wi­ły cały świat, a zie­mię prze­mie­rza­ją głod­ne bestie. Mia­sta opu­sto­sza­ły – wędru­ją do nich wyłącz­nie zło­mia­rze szu­ka­ją­cy dro­go­cen­nych arte­fak­tów. Pokry­te śnie­giem pust­ko­wia i lasy odwie­dza­ją myśli­wi pró­bu­ją­cy zdo­być poży­wie­nie. Żyją­cy jesz­cze ludzie wynie­śli się wyso­ko w góry. W takim świe­cie żyje Kac­per, któ­ry jesz­cze nie przy­pusz­cza, jakie pie­kło zgo­to­wał mu los. W poczu­ciu obo­wiąz­ku wobec naj­bliż­szych opusz­cza zna­ną oko­li­cę i roz­po­czy­na nie­bez­piecz­ną podróż w nieznane.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Pierw­szy dzień zimy naj­le­piej świę­tu­je się w domo­wym zaci­szu z dobrą książ­ką i cie­płym napo­jem. Mamy nadzie­ję, że nasze pro­po­zy­cje pozwo­li­ły wam wczuć się w mroź­ny kli­mat bez koniecz­no­ści wycho­dze­nia spod koca.

Mar­ty­na Gancarczyk

Czy­taj PL

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy